၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၄၀:၅၁
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၀၀
ကူးယူခြင်း
4268.69%
4271.73%
အမြတ်
0.00 USD
TranThai
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၄၀:၅၁
အဝင်အမှတ်
4268.69%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၀၀
ပြင်ပ
4271.73%
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၄၁:၄၃
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၄:၁၉
ကူးယူခြင်း
384.64%
364.12%
အမြတ်
-349.65 USD
EA FX EU-T800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၄၁:၄၃
အဝင်အမှတ်
384.64%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၄:၁၉
ပြင်ပ
364.12%
အမြတ်
-349.65 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၂၀
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၀၃
ကူးယူခြင်း
373.67%
418.49%
အမြတ်
196.54 USD
EXPOVINA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၂၀
အဝင်အမှတ်
373.67%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၀၃
ပြင်ပ
418.49%
အမြတ်
196.54 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၅၃
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၀၄
ကူးယူခြင်း
1623.53%
1623.53%
အမြတ်
0.00 USD
Maksstap
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၅၃
အဝင်အမှတ်
1623.53%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၀၄
ပြင်ပ
1623.53%
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၅၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၁၅
ကူးယူခြင်း
371.96%
371.96%
အမြတ်
0.00 USD
EXPOVINA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၅၁
အဝင်အမှတ်
371.96%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၁၅
ပြင်ပ
371.96%
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၂၄:၂၃
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၅၃
ကူးယူခြင်း
370.62%
371.96%
အမြတ်
12.95 USD
EXPOVINA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၂၄:၂၃
အဝင်အမှတ်
370.62%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၅၃
ပြင်ပ
371.96%
အမြတ်
12.95 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၈:၂၇
၂၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၄၁
ကူးယူခြင်း
370.62%
370.62%
အမြတ်
0.00 USD
EXPOVINA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၈:၂၇
အဝင်အမှတ်
370.62%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၄၁
ပြင်ပ
370.62%
အမြတ်
0.00 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၅၉
၂၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၁၅:၀၅
ကူးယူခြင်း
11659.78%
370.62%
အမြတ်
-33.32 USD
EXPOVINA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၅၉
အဝင်အမှတ်
11659.78%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၁၅:၀၅
ပြင်ပ
370.62%
အမြတ်
-33.32 USD
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၀၃
၂၆.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၁၁
ကူးယူခြင်း
0.42%
-4.02%
အမြတ်
-16.05 USD
Jayki_Nguyen
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၀၃
အဝင်အမှတ်
0.42%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၁၁
ပြင်ပ
-4.02%
အမြတ်
-16.05 USD
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၆:၅၇
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၃
ကူးယူခြင်း
0.42%
0.42%
အမြတ်
0.00 USD
Jayki_Nguyen
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၆:၅၇
အဝင်အမှတ်
0.42%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၃
ပြင်ပ
0.42%
အမြတ်
0.00 USD
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၉:၁၄
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၆:၁၂
ကူးယူခြင်း
0.42%
0.42%
အမြတ်
0.00 USD
Jayki_Nguyen
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၉:၁၄
အဝင်အမှတ်
0.42%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၆:၁၂
ပြင်ပ
0.42%
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၄၂
ကူးယူခြင်း
2935.41%
2846.35%
အမြတ်
-49.25 USD
zaidi_jumaat
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၃
အဝင်အမှတ်
2935.41%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၄၂
ပြင်ပ
2846.35%
အမြတ်
-49.25 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၇:၃၇
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၂၉
ကူးယူခြင်း
2899.26%
2935.41%
အမြတ်
22.03 USD
zaidi_jumaat
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၇:၃၇
အဝင်အမှတ်
2899.26%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၂၉
ပြင်ပ
2935.41%
အမြတ်
22.03 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၂၁
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၄၉
ကူးယူခြင်း
1395.1%
1403.88%
အမြတ်
-4.85 USD
TranThai
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၂၁
အဝင်အမှတ်
1395.1%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၄၉
ပြင်ပ
1403.88%
အမြတ်
-4.85 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၂၄
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၂၀:၅၄
ကူးယူခြင်း
2872.22%
2890.34%
အမြတ်
8.26 USD
zaidi_jumaat
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၂၄
အဝင်အမှတ်
2872.22%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၂၀:၅၄
ပြင်ပ
2890.34%
အမြတ်
8.26 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၅၄
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၅
ကူးယူခြင်း
2815.19%
2845.03%
အမြတ်
10.51 USD
zaidi_jumaat
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၅၄
အဝင်အမှတ်
2815.19%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၅
ပြင်ပ
2845.03%
အမြတ်
10.51 USD