၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
7.98
1.36828
1.34349
အမြတ်
-197.82 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518220210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-197.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.98
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-197.82 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၈
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
26.15
1.36032
1.34349
အမြတ်
-440.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518458367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-440.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
26.15
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-440.10 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
2.62
1.38181
1.34349
အမြတ်
-100.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517320030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-100.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.62
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-100.40 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
15.56
1.36454
1.34349
အမြတ်
-327.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518444591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-327.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
15.56
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-327.54 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
50.98
1.35353
1.34349
အမြတ်
-511.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518486001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-511.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50.98
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-511.84 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1.56
1.38589
1.34349
အမြတ်
-66.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517294585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-66.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-66.14 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၀၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
3.53
1.37952
1.34349
အမြတ်
-127.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517344465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-127.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.53
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-127.19 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
3.8
1.37895
1.34349
အမြတ်
-134.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517537877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-134.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.8
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-134.75 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
9.26
1.36762
1.34349
အမြတ်
-223.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518224994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-223.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9.26
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-223.44 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
30.33
1.35937
1.34349
အမြတ်
-481.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518465611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-481.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
30.33
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-481.64 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.38981
1.34349
အမြတ်
-46.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517264096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-46.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-46.32 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
3.04
1.38081
1.34349
အမြတ်
-113.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517325156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-113.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.04
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-113.45 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
18.05
1.36274
1.34349
အမြတ်
-347.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518449995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-347.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
18.05
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-347.46 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၃
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
57.6
1.3465
1.34349
အမြတ်
-173.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518573097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-173.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
57.6
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-173.38 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1.81
1.38497
1.34349
အမြတ်
-75.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517298176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-75.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.81
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-75.08 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
4.41
1.37742
1.34349
အမြတ်
-149.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517546330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-149.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.41
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-149.63 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
10.74
1.36695
1.34349
အမြတ်
-251.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518228513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-251.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10.74
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-251.96 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
35.18
1.35802
1.34349
အမြတ်
-511.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518467829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-511.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
35.18
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-511.17 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ရောင်းချမှု
1
1.34484
1.34373
အမြတ်
1.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518592796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.34373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1.08
1.3886
1.34349
အမြတ်
-48.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517267778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-48.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.08
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-48.72 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
5.11
1.37661
1.34349
အမြတ်
-169.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517562131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-169.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.11
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-169.24 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၃
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
6.39
1.36999
1.34349
အမြတ်
-169.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518118465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-169.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.39
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-169.34 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
20.93
1.36186
1.34349
အမြတ်
-384.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518454515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-384.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20.93
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-384.48 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
2.1
1.38371
1.34349
အမြတ်
-84.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517314755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-84.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-84.46 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
12.45
1.36602
1.34349
အမြတ်
-280.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518302018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-280.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
12.45
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-280.50 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
40.81
1.35685
1.34349
အမြတ်
-545.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518473148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-545.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
40.81
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-545.22 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1.25
1.38741
1.34349
အမြတ်
-54.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517287698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-54.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.25
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-54.90 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
7.41
1.3688
1.34349
အမြတ်
-187.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518219075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-187.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.41
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-187.55 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
24.28
1.36094
1.34349
အမြတ်
-423.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518456518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-423.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
24.28
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-423.69 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၅
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
2.44
1.38242
1.34349
အမြတ်
-94.99 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517317099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-94.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.44
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-94.99 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
5.51
1.37594
1.34349
အမြတ်
-178.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517654181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-178.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.51
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-178.80 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
14.45
1.36535
1.34349
အမြတ်
-315.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518443724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-315.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
14.45
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-315.88 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
47.34
1.354
1.34349
အမြတ်
-497.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518476453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-497.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
47.34
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-497.54 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1.45
1.38639
1.34349
အမြတ်
-62.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517292731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-62.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.45
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-62.21 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
8.6
1.36792
1.34349
အမြတ်
-210.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518223187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-210.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8.6
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-210.10 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
28.16
1.35983
1.34349
အမြတ်
-460.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518459232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-460.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
28.16
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-460.13 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၀၃
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
2.83
1.38122
1.34349
အမြတ်
-106.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517323546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-106.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.83
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-106.78 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
16.76
1.36401
1.34349
အမြတ်
-343.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518447434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-343.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
16.76
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-343.92 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
54.91
1.35259
1.34349
အမြတ်
-499.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518489288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-499.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
54.91
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-499.68 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1.68
1.38553
1.34349
အမြတ်
-70.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517295907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.68
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-70.63 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
4.09
1.37849
1.34349
အမြတ်
-143.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517543234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-143.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.09
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-143.15 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
9.97
1.36731
1.34349
အမြတ်
-237.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518227007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-237.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9.97
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-237.49 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
32.67
1.35901
1.34349
အမြတ်
-507.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518466249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-507.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
32.67
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-507.04 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.38898
1.34349
အမြတ်
-45.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517266865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-45.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-45.49 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
3.28
1.3805
1.34349
အမြတ်
-121.39 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517327212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-121.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.28
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-121.39 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
5.93
1.37078
1.34349
အမြတ်
-161.83 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518117529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-161.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.93
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-161.83 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
19.44
1.36236
1.34349
အမြတ်
-366.83 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518451505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-366.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
19.44
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-366.83 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၃
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1.95
1.38405
1.34349
အမြတ်
-79.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517305541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-79.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.95
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-79.09 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
4.75
1.37699
1.34349
အမြတ်
-159.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517551764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-159.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.75
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-159.13 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
11.56
1.36636
1.34349
အမြတ်
-264.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518230080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-264.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
11.56
ပြင်ပ
1.34349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-264.38 USD