၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၅၃
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
2054.58
2065.22
အမြတ်
-10.74 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143235673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2054.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2065.22
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-10.74 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၁၈
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
2050.53
2048.74
အမြတ်
1.69 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143215263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2050.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2048.74
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.69 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၀၁:၄၄
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
2036.76
2042.87
အမြတ်
-31.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143127894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2036.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
2042.87
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-31.05 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၂၄
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
2036.08
2035.19
အမြတ်
3.95 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143127220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2036.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
2035.19
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.95 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၃၄
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
26.793
26.694
အမြတ်
4.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#143120827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
26.793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.694
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.85 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၅၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
2044.91
2039.4
အမြတ်
5.41 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143121050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2044.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2039.4
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.41 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၁၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
2047.85
2045.34
အမြတ်
2.41 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143110311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2047.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2045.34
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.41 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၃၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
2048.83
2042.76
အမြတ်
5.97 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143110675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2048.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2042.76
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.97 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၀၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
2052.26
2042.5
အမြတ်
9.66 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143104375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2052.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2042.5
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
9.66 USD