၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၃၉
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1751.33
1757.94
အမြတ်
132.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80938934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1751.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
132.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1757.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
132.20 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၄၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၉
ရောင်းချမှု
1
754.35
740.2
အမြတ်
14.13 USD
#TSLA
စာချုပ်
#80018868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
754.35
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
14.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
740.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.13 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၆
ရောင်းချမှု
1
754.28
739.76
အမြတ်
14.50 USD
#TSLA
စာချုပ်
#80018866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
754.28
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
14.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
739.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.50 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၃
ရောင်းချမှု
1
754.28
740.07
အမြတ်
14.19 USD
#TSLA
စာချုပ်
#80018864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
754.28
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
14.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
740.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.19 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၁
ရောင်းချမှု
1
754.33
739.57
အမြတ်
14.74 USD
#TSLA
စာချုပ်
#80018838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
754.33
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
14.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
739.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.74 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၈
ရောင်းချမှု
1
754.18
739.28
အမြတ်
14.88 USD
#TSLA
စာချုပ်
#80018781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
754.18
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
14.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
739.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.88 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၅
ရောင်းချမှု
1
754.26
739.6
အမြတ်
14.64 USD
#TSLA
စာချုပ်
#80018779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
754.26
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
14.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
739.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.64 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၃
ရောင်းချမှု
1
754.26
739.92
အမြတ်
14.32 USD
#TSLA
စာချုပ်
#80018777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
754.26
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
14.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
739.92
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.32 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၀
ရောင်းချမှု
1
754.32
739.79
အမြတ်
14.51 USD
#TSLA
စာချုပ်
#80018776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
754.32
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
14.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
739.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.51 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၂၇
ရောင်းချမှု
1
754.33
739.88
အမြတ်
14.43 USD
#TSLA
စာချုပ်
#80018841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
754.33
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
14.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
739.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.43 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၃၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1821.65
1778.33
အမြတ်
-2 204.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79942450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1821.65
လဲလှယ်ခြင်း
-38.70 USD
စုစုပေါင်း
-2 166.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 204.70 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1807.12
1778.33
အမြတ်
-1 478.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80019434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1807.12
လဲလှယ်ခြင်း
-38.70 USD
စုစုပေါင်း
-1 439.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 478.20 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၃၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1821.59
1778.33
အမြတ်
-2 201.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79945583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1821.59
လဲလှယ်ခြင်း
-38.70 USD
စုစုပေါင်း
-2 163.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 201.70 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၉:၅၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1
1789.1
1778.33
အမြတ်
-1 077.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80457915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1789.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 077.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 077.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1801.31
1778.33
အမြတ်
-1 187.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80021396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1801.31
လဲလှယ်ခြင်း
-38.70 USD
စုစုပေါင်း
-1 149.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 187.70 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1
1789.09
1778.33
အမြတ်
-1 076.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80457929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1789.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 076.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 076.00 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၄၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1790.94
1778.33
အမြတ်
-655.13 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80106304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1790.94
လဲလှယ်ခြင်း
-24.63 USD
စုစုပေါင်း
-630.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-655.13 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၃၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1827.22
1778.33
အမြတ်
-2 486.72 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79942355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1827.22
လဲလှယ်ခြင်း
-42.22 USD
စုစုပေါင်း
-2 444.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 486.72 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၄၈
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1790.94
1778.33
အမြတ်
-655.13 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80106307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1790.94
လဲလှယ်ခြင်း
-24.63 USD
စုစုပေါင်း
-630.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-655.13 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1807.08
1778.33
အမြတ်
-1 476.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80019428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1807.08
လဲလှယ်ခြင်း
-38.70 USD
စုစုပေါင်း
-1 437.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 476.20 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၂၈
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1825.32
1778.33
အမြတ်
-2 391.72 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79943167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1825.32
လဲလှယ်ခြင်း
-42.22 USD
စုစုပေါင်း
-2 349.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 391.72 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၉:၅၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1
1789.09
1778.33
အမြတ်
-1 076.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80457902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1789.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 076.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 076.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1801.39
1778.33
အမြတ်
-1 191.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80021391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1801.39
လဲလှယ်ခြင်း
-38.70 USD
စုစုပေါင်း
-1 153.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 191.70 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၈:၂၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1821.53
1778.33
အမြတ်
-2 198.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79945594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1821.53
လဲလှယ်ခြင်း
-38.70 USD
စုစုပေါင်း
-2 160.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 198.70 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1
1789.08
1778.33
အမြတ်
-1 075.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80457925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1789.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 075.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 075.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၃:၃၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
2.01
35047
34798.9
အမြတ်
-5 575.23 USD
US30_m
စာချုပ်
#80099300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
35047
လဲလှယ်ခြင်း
-588.42 USD
စုစုပေါင်း
-4 986.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
34798.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5 575.23 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၅၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1810.7
1778.33
အမြတ်
-1 657.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80003978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1810.7
လဲလှယ်ခြင်း
-38.70 USD
စုစုပေါင်း
-1 618.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 657.20 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၄၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1790.94
1778.33
အမြတ်
-655.13 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80106305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1790.94
လဲလှယ်ခြင်း
-24.63 USD
စုစုပေါင်း
-630.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1778.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-655.13 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၂၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
45912
46446
အမြတ်
267.00 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#80331122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
45912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
267.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
46446
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
267.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၃၇
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.38505
1.38279
အမြတ်
-124.25 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#79968888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38505
လဲလှယ်ခြင်း
-11.25 USD
စုစုပေါင်း
-113.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.38279
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-124.25 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၀၇
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.37919
1.38285
အမြတ်
171.75 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80004218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37919
လဲလှယ်ခြင်း
-11.25 USD
စုစုပေါင်း
183.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.38285
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
171.75 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၁၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.37908
1.38286
အမြတ်
177.75 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80004230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37908
လဲလှယ်ခြင်း
-11.25 USD
စုစုပေါင်း
189.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.38286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
177.75 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၅၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၅၇
ရောင်းချမှု
0.5
35397.9
35048.1
အမြတ်
1 732.29 USD
US30_m
စာချုပ်
#79997655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
35397.9
လဲလှယ်ခြင်း
-16.71 USD
စုစုပေါင်း
1 749.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
35048.1
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 732.29 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၅၄
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.5
35396.9
35047.1
အမြတ်
1 732.29 USD
US30_m
စာချုပ်
#79997651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
35396.9
လဲလှယ်ခြင်း
-16.71 USD
စုစုပေါင်း
1 749.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
35047.1
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 732.29 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၄
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.5
1828.54
1826.5
အမြတ်
102.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79922214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1828.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
102.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1826.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
102.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၈
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
1828.52
1826.5
အမြတ်
101.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79922215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1828.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1826.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
101.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.25
1826.42
1825.07
အမြတ်
33.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79865762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1825.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
33.75 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၂၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.25
35498.9
35455.1
အမြတ်
109.50 USD
US30_m
စာချုပ်
#79841152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
35498.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
109.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
35455.1
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
109.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၃၆
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.25
1814.48
1828.3
အမြတ်
345.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79862630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
345.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1828.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
345.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၃၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၁
ရောင်းချမှု
0.25
35499.9
35456.1
အမြတ်
109.50 USD
US30_m
စာချုပ်
#79841155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
35499.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
109.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
35456.1
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
109.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၇
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.25
1814.67
1828.06
အမြတ်
334.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79862663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
334.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1828.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
334.75 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.25
1814.72
1828.05
အမြတ်
333.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79862651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
333.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1828.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
333.25 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.25
1814.63
1828
အမြတ်
334.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79862685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
334.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1828
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
334.25 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1813.56
1813.86
အမြတ်
7.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79856353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1813.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1813.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၂၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.25
1813.66
1813.91
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79856345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1813.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1813.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1813.6
1813.94
အမြတ်
8.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79856359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1813.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1813.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၄၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1813.59
1813.93
အမြတ်
8.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79856362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1813.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1813.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1813.66
1813.97
အမြတ်
7.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79856350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1813.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1813.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.75 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1813.59
1813.93
အမြတ်
8.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79856354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1813.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1813.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၇
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1813.59
1813.94
အမြတ်
8.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79856357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1813.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1813.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.75 USD