၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၇:၃၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1857.95
1852.16
အမြတ်
-57.90 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62531998
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1857.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-57.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1852.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-57.90 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၈:၁၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.15
1859.06
1859.96
အမြတ်
13.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62522135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1859.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1859.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.50 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1872.72
1865.43
အမြတ်
-72.90 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62497579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1872.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-72.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1865.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-72.90 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1872.3
1865.43
အမြတ်
-68.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62497635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1872.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-68.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1865.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-68.70 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1872.21
1865.43
အမြတ်
-67.80 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62497576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1872.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-67.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1865.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-67.80 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1872.94
1865.43
အမြတ်
-75.10 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62497613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1872.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-75.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1865.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-75.10 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1872.09
1865.43
အမြတ်
-66.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62497639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1872.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-66.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1865.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-66.60 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1874.7
1865.43
အမြတ်
-92.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62497156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1874.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-92.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1865.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-92.70 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၅၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1874.28
1865.43
အမြတ်
-88.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62497160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1874.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-88.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1865.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-88.50 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၅၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1874.46
1865.43
အမြတ်
-90.30 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62497158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1874.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-90.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1865.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-90.30 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၁၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.17007
1.16936
အမြတ်
10.65 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#62485528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.16936
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.65 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.15
1888.97
1884.09
အမြတ်
73.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62484731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1888.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1884.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
73.20 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1879.73
1887.4
အမြတ်
76.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62471243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1879.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1887.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
76.70 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1879.72
1887.45
အမြတ်
77.30 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62471244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1879.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1887.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
77.30 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1879.77
1887.44
အမြတ်
76.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62471246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1879.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1887.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
76.70 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1879.77
1887.28
အမြတ်
75.10 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62471248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1879.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1887.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
75.10 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၃၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1882.17
1887.36
အမြတ်
51.90 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62474851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1882.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1887.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
51.90 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၃၉
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1882.17
1887.32
အမြတ်
51.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62474854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1882.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1887.32
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
51.50 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၇:၂၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1886.47
1881.25
အမြတ်
-261.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62457244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1886.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-261.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1881.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-261.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၄:၄၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
5
1888.62
1887.07
အမြတ်
-775.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62451717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1888.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-775.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1887.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-775.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၁၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1890.61
1887.07
အမြတ်
-354.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62452943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1890.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-354.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1887.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-354.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၄:၁၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1890.91
1887.07
အမြတ်
-192.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62453053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1890.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-192.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1887.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-192.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၃၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1889.29
1887.07
အမြတ်
-222.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62452879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1889.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-222.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1887.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-222.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၁၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1890.59
1887.07
အမြတ်
-352.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62452945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1890.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-352.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1887.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-352.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1893.86
1887.17
အမြတ်
-3 345.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62450576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1893.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3 345.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1887.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 345.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၅၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1899.72
1887.17
အမြတ်
-6 275.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62447722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1899.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6 275.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1887.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6 275.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၃:၅၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1897.76
1887.17
အမြတ်
-5 295.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62448151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1897.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5 295.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1887.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5 295.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၆:၀၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1895.59
1887.17
အမြတ်
-4 210.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62448347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1895.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4 210.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1887.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 210.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၀:၂၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1894.94
1887.17
အမြတ်
-3 885.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62448644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1894.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3 885.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1887.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 885.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1893.89
1887.17
အမြတ်
-3 360.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62450577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1893.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3 360.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1887.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 360.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၃:၅၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1897.7
1887.17
အမြတ်
-5 265.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62448143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1897.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5 265.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1887.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5 265.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၄:၁၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1897.25
1887.17
အမြတ်
-5 040.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62448177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1897.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5 040.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1887.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5 040.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၆:၁၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1895.8
1887.17
အမြတ်
-4 315.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62448359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1895.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4 315.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1887.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 315.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၄၆:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
5
1900.16
1897.07
အမြတ်
-1 545.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62447373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1900.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 545.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1897.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 545.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၄၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
5.05
1901.73
1903.04
အမြတ်
661.55 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62440960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1901.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
661.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.05
ပြင်ပ
1903.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
661.55 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
10.05
1899.46
1900.53
အမြတ်
1 075.35 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62434589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1899.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 075.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10.05
ပြင်ပ
1900.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 075.35 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၄၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
10.05
1900.39
1900.23
အမြတ်
-160.80 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62433999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1900.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-160.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10.05
ပြင်ပ
1900.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-160.80 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၁၂
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၅၂
ဝယ်ယူမှု
10.05
1905.44
1906.12
အမြတ်
683.40 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62420111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1905.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
683.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10.05
ပြင်ပ
1906.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
683.40 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၄၅
ရောင်းချမှု
10.05
1912.74
1908.28
အမြတ်
4 482.30 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62417116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1912.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4 482.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10.05
ပြင်ပ
1908.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4 482.30 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၅၅
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၄၂
ရောင်းချမှု
15.05
1911.94
1907.74
အမြတ်
6 321.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62417029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1911.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6 321.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
15.05
ပြင်ပ
1907.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6 321.00 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၄၈
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၂၈
ရောင်းချမှု
15.05
1910.84
1907.84
အမြတ်
4 515.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62410257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1910.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4 515.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
15.05
ပြင်ပ
1907.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4 515.00 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၂၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၂၅
ရောင်းချမှု
10
1915.15
1907.85
အမြတ်
7 300.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#62411484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1915.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7 300.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1907.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7 300.00 USD