၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၂၇
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.24614
1.246
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161883877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.246
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၉:၅၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.24714
1.24619
အမြတ်
0.66 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161884535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24619
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.66 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.13
1.24619
1.2462
အမြတ်
-1.40 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161883797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24619
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.2462
ကော်မရှင်ခ
-1.30 USD
အမြတ်
-1.40 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၇
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.25202
1.25222
အမြတ်
-0.26 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161844027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25222
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.26 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၄
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.25298
1.25224
အမြတ်
0.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161844770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25224
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.49 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၉
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37743
1.37494
အမြတ်
-2.59 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161662495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37494
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.59 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၃၈
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37683
1.375
အမြတ်
-1.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161663350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.375
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.93 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၆:၁၇
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37578
1.375
အမြတ်
-0.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161664297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.375
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.88 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၀၇
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37392
1.37496
အမြတ်
0.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161671464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37496
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.94 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၆
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37485
1.37498
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161671199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37498
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၈
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37303
1.37497
အမြတ်
1.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161674445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37497
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.84 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၅၈
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37161
1.37199
အမြတ်
0.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161619236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37199
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၄:၃၇
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26261
1.2635
အမြတ်
0.60 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161462537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2635
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၇
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26347
1.2635
အမြတ်
-0.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#161462314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2635
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၅၁
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.18068
1.1805
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#161411975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1805
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၇
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1836
1.18344
အမြတ်
-0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#161360460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18344
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.26 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၂:၅၃
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18295
1.18344
အမြတ်
0.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#161362064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18295
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18344
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၆
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.17814
1.1787
အမြတ်
-0.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#161318538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1787
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၄၅
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.17873
1.17869
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#161323945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17869
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၇
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18758
1.18796
အမြတ်
0.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#161229095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18796
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၉
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.37854
1.37862
အမြတ်
-0.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161176745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37862
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၁၇
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37935
1.3786
အမြတ်
0.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161177565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3786
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.38102
1.3809
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161087862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3809
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၅၅
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.38477
1.38549
အမြတ်
-0.82 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161042331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38549
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.82 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.38665
1.38557
အမြတ်
0.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161045739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38557
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.98 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၉
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38321
1.38306
အမြတ်
-0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160988563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38306
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.25 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၁:၁၉
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38255
1.38306
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160989998
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38306
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.41 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၄၉
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37659
1.3758
အမြတ်
0.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160942220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3758
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.69 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၉
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.3759
1.3758
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160941559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3758
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၀
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38284
1.38239
အမြတ်
0.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160897815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38239
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၈
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24012
1.2402
အမြတ်
-0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#160854014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2402
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၅၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23941
1.2401
အမြတ်
0.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#160855063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2401
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၁၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23353
1.23409
အမြတ်
0.35 USD
USDCAD
စာချုပ်
#160811636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23409
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၅၃
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1931
1.19281
အမြတ်
-0.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160770287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19281
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.39 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၂၅
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19362
1.19281
အမြတ်
-0.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160768606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19281
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.91 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၅
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19417
1.19281
အမြတ်
-1.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160768418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19417
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19281
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.46 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၄၄
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19227
1.19281
အမြတ်
0.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160771663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19281
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၅
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.23113
1.23068
အမြတ်
0.27 USD
USDCAD
စာချုပ်
#160655442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23068
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19084
1.19103
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160614442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19103
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၈
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24544
1.2453
အမြတ်
-0.21 USD
USDCAD
စာချုပ်
#160571474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2453
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၅၈
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24473
1.2453
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#160571833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2453
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၇
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23453
1.23511
အမြတ်
0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#160518609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23511
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၃
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.40806
1.40769
အမြတ်
0.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160421714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40769
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၁၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.21419
1.21378
အမြတ်
0.24 USD
USDCAD
စာချုပ်
#160384653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21419
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21378
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၀၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၂၆
ကူးယူခြင်း
0%
4.74%
အမြတ်
38.00 USD
TradeSingleEntry
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၀၅
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၂၆
ပြင်ပ
4.74%
အမြတ်
38.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.41119
1.41065
အမြတ်
0.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160354844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41119
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41065
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.20955
1.20909
အမြတ်
0.28 USD
USDCAD
စာချုပ်
#160314081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20909
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၀
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.41491
1.41577
အမြတ်
-0.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160246634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41577
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.96 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၉
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.41572
1.41577
အမြတ်
-0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160247210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41577
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၁၃:၁၃
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.41661
1.41577
အမြတ်
0.74 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160249004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၁၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41577
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.74 USD