၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၁၅
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.19273
1.19221
အမြတ်
0.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157624535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19221
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၅
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.20474
1.20488
အမြတ်
-0.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157532898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20488
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၀၇:၀၄
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.20558
1.20488
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157533094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20488
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၉
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၄၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39543
1.39578
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157486422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39578
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၀
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.26659
1.26605
အမြတ်
0.33 USD
USDCAD
စာချုပ်
#157443812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26605
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၉
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.20837
1.20805
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157350277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20805
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၆
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.39967
1.4001
အမြတ်
-0.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157255078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4001
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၄၈
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.40034
1.40009
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157255559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40034
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40009
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၁၆
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.40126
1.40009
အမြတ်
1.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157255780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40009
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၄
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.21515
1.215
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157083938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.215
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၀၃
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.21575
1.215
အမြတ်
0.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157084531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.215
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.65 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၂၇
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21666
1.21717
အမြတ်
0.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157053653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21717
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၆
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39639
1.39534
အမြတ်
-1.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156956636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39534
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.15 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၁၀
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39594
1.39534
အမြတ်
-0.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156956841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39534
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၄၈
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39529
1.39533
အမြတ်
-0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156957143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39533
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၅
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.38691
1.38657
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156920061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38657
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.209
1.2086
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#156876087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2086
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၃၁
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.26738
1.26688
အမြတ်
0.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156812706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26688
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၁
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38043
1.3811
အမြတ်
0.57 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156691351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3811
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၇
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38113
1.3811
အမြတ်
-0.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156690720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3811
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၂
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.27322
1.27244
အမြတ်
0.51 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156654368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27244
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၀
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37265
1.37318
အမြတ်
0.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156598381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37318
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၆
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27849
1.27894
အမြတ်
0.25 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156511228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27894
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၆
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.36795
1.36734
အမြတ်
0.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156478471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36734
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၁၆
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.36975
1.36905
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156432341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36905
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၃၁
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.3692
1.36907
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156431417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36907
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၂၇
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၁၇:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.28023
1.27929
အမြတ်
0.63 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156375158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27929
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.63 USD
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၉
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28191
1.28266
အမြတ်
0.48 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156270886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၂၂
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27072
1.2707
အမြတ်
-0.12 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156120905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2707
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၃၂
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26983
1.2707
အမြတ်
0.58 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156122841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2707
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.58 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၀:၅၄
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.36853
1.37093
အမြတ်
-2.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156002514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37093
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.50 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၁၅
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.36984
1.3709
အမြတ်
-1.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156003826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3709
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.16 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၀၁
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.36787
1.37091
အမြတ်
-3.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#155999020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37091
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.14 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၂၆
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.3674
1.37091
အမြတ်
-3.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#155998291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37091
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.61 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၃၅
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37239
1.37092
အမြတ်
1.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156009503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37092
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.37 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၃:၄၂
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.37058
1.37096
အမြတ်
-0.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156004586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37096
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၀၇
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37151
1.37098
အမြတ်
0.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156009243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37098
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၂၂
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.36904
1.37098
အမြတ်
-2.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156003364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37098
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.04 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၂၆
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36441
1.36482
အမြတ်
0.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#155940079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36482
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၄၆
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၃၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27247
1.27266
အမြတ်
0.05 USD
USDCAD
စာချုပ်
#155906993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၃၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၁၆:၃၇
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၃၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27207
1.27266
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#155908147
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၃၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၀၄
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.35747
1.3566
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#155858606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35747
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3566
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၄
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.2706
1.27094
အမြတ်
-0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#155570955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27094
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၃၆
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.27115
1.27094
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#155586789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27094
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၀၇
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.27186
1.27094
အမြတ်
0.62 USD
USDCAD
စာချုပ်
#155590680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27094
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၁၁
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၃၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.35219
1.3517
အမြတ်
0.39 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#155454974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3517
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၁၂:၅၁
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35082
1.35098
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#155335224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35082
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35098
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၄
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3502
1.35091
အမြတ်
0.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#155338234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35091
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၅၂:၀၀
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.34939
1.3509
အမြတ်
1.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#155339601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3509
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.41 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၂၁
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3515
1.3508
အမြတ်
-0.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#155333870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3508
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.80 USD