၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၀၀
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၅၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10272
1.10302
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473257445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၅၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၀၂
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10243
1.10253
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473254550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၀၂
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10202
1.10253
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473256145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၉:၀၁
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10169
1.10209
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473254263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10169
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၀၅
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10188
1.10209
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473253985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10188
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၀၅
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10116
1.10166
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473253448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10166
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၀၁
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10138
1.10166
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473252903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10166
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၀၈
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10153
1.10166
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473251623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10166
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၅၁:၀၂
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10085
1.10137
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473248626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၅၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၅၀:၀၆
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10111
1.10137
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473248620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၃၁:၀၄
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10125
1.10137
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473246500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၃၆:၀၀
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၃၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10076
1.10091
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473244733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10091
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၃၈:၀၂
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၃၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10045
1.10091
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473244784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10091
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၃၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09991
1.10033
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473244131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၃၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10033
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၄၂:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၃၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10015
1.10033
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473243036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၃၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10033
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0995
1.0998
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473242445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09931
1.09931
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473241200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09931
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၀၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09867
1.09931
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473241710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09931
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09905
1.09931
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473241368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09931
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09873
1.09917
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473241067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၀၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09901
1.09917
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473239796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09827
1.09879
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473239432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09827
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0987
1.09879
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473238959
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၀၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၇:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09835
1.09865
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473238160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09754
1.09824
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473235969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၂:၀၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09798
1.09824
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473235572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၀၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09831
1.09824
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473235490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10105
1.09833
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473223808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09998
1.09833
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473225533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၀၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09845
1.09833
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473227778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၅:၀၅
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09621
1.09833
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473232917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၀၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10038
1.09833
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473225109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09889
1.09833
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473227499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09684
1.09833
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473229548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10072
1.09833
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473224613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၀၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0995
1.09833
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473225783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09752
1.09833
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473228197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.09569
1.09833
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473233258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.09833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၅:၀၅
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.09601
1.09571
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473232918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09601
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၀၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09688
1.09658
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473232521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.09663
1.09693
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473229550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.09779
1.09693
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473230499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၀၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.09727
1.09693
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473229722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.09732
1.09702
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473228198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09702
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.09803
1.09773
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473227881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.09865
1.09835
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473227501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09835
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.09978
1.09923
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473225989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09978
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09923
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၀၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.09928
1.09923
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473225782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09923
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.10128
1.0998
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473222736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၀၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.09835
1.0998
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473219109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD