၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.135
1.13518
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473695720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၄:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.13383
1.13518
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473694065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.1335
1.13518
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473693917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.13425
1.13518
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473694944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.13128
1.13514
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473689706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.13301
1.13514
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473692337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.13161
1.13514
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473689767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၃:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.13264
1.13514
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473691973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.13227
1.13519
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473691171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.13196
1.13519
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473690502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13461
1.13472
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473695014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13422
1.13472
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473695131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13411
1.13441
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473694846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13372
1.13401
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473694371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13401
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၄:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13403
1.13401
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473694064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13401
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၃၁:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13337
1.13401
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473694564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13401
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1337
1.134
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473693916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13303
1.13333
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473693389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13252
1.13299
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473692609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13286
1.13299
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473692022
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13235
1.13265
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473691755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13265
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၂:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13236
1.13266
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473691040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13266
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.13237
1.1317
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473689361
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.13162
1.1317
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473688967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၈:၀၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.12398
1.13167
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473669791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12398
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.06
1.13278
1.13167
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473681807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၀၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.12583
1.13167
အမြတ်
-0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473671082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.07
1.13437
1.13167
အမြတ်
0.19 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473683636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.12742
1.13167
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473674970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.13582
1.13167
အမြတ်
0.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473686498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.12888
1.13167
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473676969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.13045
1.13167
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473678898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.12363
1.13167
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473669462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.13227
1.13167
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473680875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.12523
1.13167
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473670488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12523
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.07
1.13395
1.13167
အမြတ်
0.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473683107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13395
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.12682
1.13167
အမြတ်
-0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473672522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.09
1.13549
1.13167
အမြတ်
0.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473686268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.12845
1.13167
အမြတ်
-0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473676629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.12988
1.13167
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473678321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.12292
1.13167
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473669075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.13156
1.13167
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473680074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13156
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.12459
1.13167
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473670203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၀၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.06
1.1331
1.13167
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473682145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.12628
1.13167
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473671451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.08
1.13474
1.13167
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473684079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.12786
1.13167
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473675232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.12924
1.13167
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473677168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.13114
1.13167
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473679622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.13167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13495
1.1349
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473684074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD