၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09829
1.09859
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473161923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09829
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09859
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09915
1.09929
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473157681
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၅:၀၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09883
1.09929
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473157701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09869
1.09899
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473157234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09822
1.09854
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473153755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09853
1.09854
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473153722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09796
1.09854
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473154076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.098
1.0983
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473153462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၀၄
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09752
1.09769
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473152168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09769
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၅:၀၇
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09725
1.09769
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473153017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09769
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၀၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09702
1.09732
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473151412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၀၆
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09358
1.09388
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473113265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09388
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.093
1.0936
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473112949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0936
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၅:၀၄
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09359
1.0936
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473112702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0936
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09294
1.09324
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473111949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09277
1.09267
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473106404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09267
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09195
1.09267
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473110714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09267
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၀၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09222
1.09267
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473110269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09267
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09252
1.09267
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473108425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09267
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09233
1.09263
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473105812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09263
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၃၆:၀၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09187
1.09213
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473101870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09213
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09178
1.09213
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473103139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09213
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၁၈:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09105
1.09148
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473098532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၀၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09131
1.09148
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473097585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09079
1.09109
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473094944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09109
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09092
1.09048
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473081842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၀၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09022
1.09048
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473082832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08924
1.09048
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473085009
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၁၆
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09108
1.09048
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473081648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၀၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09056
1.09048
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473082323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08954
1.09048
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473083945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၃:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09132
1.09048
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473081158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၀၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0907
1.09048
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473081936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0907
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၀၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08988
1.09048
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473083116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၀၁
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.08847
1.08917
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473070197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08847
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၀
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.08937
1.08917
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473073570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၀၀
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.09022
1.08917
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473075631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၀၀
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.08738
1.08917
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473066054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၀၀
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.08823
1.08917
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473069986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၀၄
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.08913
1.08917
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473073158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၀၀
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.08995
1.08917
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473074623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.0913
1.08917
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473079854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၀၁
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.08707
1.08917
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473065672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၀၂
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.08806
1.08917
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473068927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၀၁
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.08879
1.08917
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473070963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၃
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.0896
1.08917
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473073966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၀
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.09069
1.08917
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473078746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၄
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.08783
1.08917
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473066347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၀၁
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09104
1.09134
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473078913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၅
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09063
1.09093
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473078636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09093
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD