၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၀၀
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
1
48950.78
49105.91
အမြတ်
1.40 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#1506997385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
48950.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
49105.91
ကော်မရှင်ခ
-0.15 USD
အမြတ်
1.40 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၃၉
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
1
48054.8
49126.89
အမြတ်
10.57 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#1507003068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
48054.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
49126.89
ကော်မရှင်ခ
-0.15 USD
အမြတ်
10.57 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၀
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၄၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.40366
1.40374
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506984389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၄၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၂၀
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.40341
1.4055
အမြတ်
2.09 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506959050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.4055
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.09 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၀၈
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
49481.37
50200.7
အမြတ်
7.04 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#1506937359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
49481.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
50200.7
ကော်မရှင်ခ
-0.15 USD
အမြတ်
7.04 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၂၈
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.40145
1.40307
အမြတ်
1.62 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506928249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.62 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၅
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
2
1.4048
1.40594
အမြတ်
2.28 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506900903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.40594
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.28 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၄၄
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.40672
1.40594
အမြတ်
-0.78 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506893957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40594
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.78 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၇
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.40711
1.40683
အမြတ်
-0.28 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506814804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
1
1.40816
1.40682
အမြတ်
-1.34 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506814823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40816
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.34 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၄၂
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.4061
1.40682
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506814814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၀၅
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.4051
1.40682
အမြတ်
1.72 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506817835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.72 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၁၈
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.40953
1.40961
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506792227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40961
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၁၄
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၉
ရောင်းချမှု
1
1.40921
1.40933
အမြတ်
-0.12 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506442245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40933
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၅၁
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၃
ရောင်းချမှု
1
1.41
1.40909
အမြတ်
0.91 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506442706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40909
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၄၃
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၁၇
ရောင်းချမှု
1
1.4105
1.40915
အမြတ်
1.35 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506442775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40915
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.35 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၅၂
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၈
ရောင်းချမှု
1
1.411
1.40921
အမြတ်
1.79 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506443352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40921
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.79 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၃၀
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၅၉
ရောင်းချမှု
1
1.4115
1.40932
အမြတ်
2.18 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506443416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40932
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.18 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၉
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၄၉
ရောင်းချမှု
1
1.412
1.40907
အမြတ်
2.93 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506443432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40907
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.93 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၉
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1.4125
1.40918
အမြတ်
3.32 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506443474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.32 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၉
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၂
ရောင်းချမှု
1
1.413
1.40935
အမြတ်
3.65 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506443500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.65 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၈
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၆
ရောင်းချမှု
1
1.4135
1.40952
အမြတ်
3.98 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506443560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40952
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.98 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၁၉
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၅၄
ရောင်းချမှု
10
1.40932
1.40938
အမြတ်
-0.60 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506444185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.40938
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၁၆
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၃
ရောင်းချမှု
10
1.41081
1.40983
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506446155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.40983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.80 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၈
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၅
ရောင်းချမှု
10
1.414
1.40967
အမြတ်
43.30 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506443587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.40967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
43.30 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၃
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
2
1.21596
1.21423
အမြတ်
-2.85 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506283196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.21423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.85 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၄
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.21877
1.21423
အမြတ်
-3.74 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506282746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21877
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.21423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.74 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၀၃
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၀
ဝယ်ယူမှု
4
1.21299
1.21423
အမြတ်
4.08 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506327178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.21423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.08 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၁၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၀
ဝယ်ယူမှု
4
1.21344
1.21423
အမြတ်
2.60 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506326398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.21423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.60 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
8
1.39344
1.39331
အမြတ်
-1.04 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506274039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.39331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.04 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၁၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၈
ဝယ်ယူမှု
16
1.39244
1.39326
အမြတ်
13.12 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506285184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
16
ပြင်ပ
1.39326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.12 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.39644
1.39664
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506280557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၅
ဝယ်ယူမှု
2
1.39544
1.39649
အမြတ်
2.10 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506274024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.39649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.10 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၀၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
4
1.39444
1.39649
အမြတ်
8.20 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506274033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.39649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.20 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၁၈
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.39002
1.39235
အမြတ်
2.33 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506274019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39235
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.33 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၈
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
1.39277
1.39217
အမြတ်
-0.60 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506246728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39217
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၂၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.39179
1.39218
အမြတ်
0.78 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506260188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.39218
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.20815
1.20845
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1506246704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၄၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.39175
1.39248
အမြတ်
0.73 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506248605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၆
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.20723
1.20755
အမြတ်
0.32 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1506249471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20755
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
1
1820.09
1820.54
အမြတ်
0.45 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1506243024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1820.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1820.54
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၆
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.39143
1.39261
အမြတ်
1.18 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506243001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39261
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.18 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၄
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.20627
1.20776
အမြတ်
1.49 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1506242946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.49 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၀၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.20546
1.20555
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1506240498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20555
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၅၆
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1817.87
1818.48
အမြတ်
0.61 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1506240438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1817.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1818.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၄၈
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.38998
1.39025
အမြတ်
0.27 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506240389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၁၈
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1814.12
1816.19
အမြတ်
2.07 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1506218903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1816.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.07 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၁၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
10
1.38996
1.39028
အမြတ်
3.20 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506222265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.39028
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.20 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၀၃
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
10
1.38781
1.38906
အမြတ်
12.50 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506186983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.38906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.50 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၂၈
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၀၂
ရောင်းချမှု
1
1786.51
1791.82
အမြတ်
-5.31 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1506069700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1786.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1791.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.31 USD