၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၁၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1864.68
1867.83
အမြတ်
0.32 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1864.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1867.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၁၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1858.68
1868.01
အမြတ်
0.93 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1858.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1868.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.93 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၂၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1860.68
1867.91
အမြတ်
0.72 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1860.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1867.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၄၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1856.68
1868
အမြတ်
1.13 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1856.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1868
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.13 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၀
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1852.68
1868.02
အမြတ်
1.53 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1852.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1868.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.53 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1854.68
1868.03
အမြတ်
1.34 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1854.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1868.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1850.68
1868
အမြတ်
1.73 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1850.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1868
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.73 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၂၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1848.68
1867.04
အမြတ်
1.84 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1848.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1867.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.84 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၁၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1846.68
1867.04
အမြတ်
4.07 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509946179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1846.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1867.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.07 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၂၈
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1866.68
1866.86
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1866.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1866.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၁၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1862.68
1867.06
အမြတ်
0.44 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509896425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1862.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1867.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၃၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
10
1.40745
1.40953
အမြတ်
20.80 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1509928991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.40953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.80 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၀၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
5
1.40954
1.40953
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1509919425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.40953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၂၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
10
1888.51
1890.88
အမြတ်
23.70 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509800946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1888.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1890.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.70 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၄၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
10
1892.08
1892.65
အမြတ်
5.70 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509785029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1892.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1892.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.70 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၀၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
10
1890.82
1892.65
အမြတ်
18.30 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509785212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1890.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1892.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.30 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၂
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1892.3
1890.21
အမြတ်
-0.21 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509039507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1892.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၃၄
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1891
1890.26
အမြတ်
-0.07 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၄၅
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1890
1890.28
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509039627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1890
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၅
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1886
1890.28
အမြတ်
0.43 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509040153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1885
1890.28
အမြတ်
0.53 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509040194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၀
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1882
1890.25
အမြတ်
0.83 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၆
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1880
1890.23
အမြတ်
1.02 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1880
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.02 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၄၂
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1878
1890.12
အမြတ်
1.21 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.21 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၄
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1877
1890.16
အမြတ်
1.32 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1877
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.32 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၉
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1879
1890.09
အမြတ်
1.11 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၅
၀၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1
1887
1890.77
အမြတ်
3.77 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509048598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.77 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၃၈
၀၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1875
1890.77
အမြတ်
1.58 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509042122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.58 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1888
1890.77
အမြတ်
0.28 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509039857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1887
1890.77
အမြတ်
0.38 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509040106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
1
1884
1890.77
အမြတ်
6.77 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509051533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.77 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၄၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
1
1888.58
1890.77
အမြတ်
2.19 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509048280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1888.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.19 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
1889.09
1890.77
အမြတ်
1.68 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509048187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1889.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.68 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၄၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၀
ရောင်းချမှု
1.9
1871.79
1891.67
အမြတ်
-37.77 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509090585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1871.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.9
ပြင်ပ
1891.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-37.77 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၄၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
1883
1890.77
အမြတ်
7.77 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509051536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.77 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
1880
1890.77
အမြတ်
10.77 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509051548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1880
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.77 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၃
ရောင်းချမှု
10
1871.76
1891.67
အမြတ်
-199.10 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509090504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1871.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-199.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1891.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-199.10 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၁၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၂
ရောင်းချမှု
5
1.40828
1.41621
အမြတ်
-39.65 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1509143240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.41621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-39.65 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1889
1890.77
အမြတ်
0.18 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509040772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1884
1890.77
အမြတ်
0.68 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၄၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1883
1890.77
အမြတ်
0.78 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1881.02
1890.77
အမြတ်
0.98 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509041426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1881.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၄၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1874
1890.77
အမြတ်
1.68 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509042120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1874
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.68 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၁၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1876
1890.78
အမြတ်
1.48 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509042124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1890.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.48 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
1882
1890.78
အမြတ်
8.78 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509051531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.78 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
1
1886
1890.78
အမြတ်
4.78 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509048617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.78 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1885
1890.75
အမြတ်
5.75 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509048635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.75 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၃၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၂
ရောင်းချမှု
5
1.40858
1.41616
အမြတ်
-37.90 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1509143997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.41616
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-37.90 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1
1881
1890.75
အမြတ်
9.75 USD
XAUUSD_S
စာချုပ်
#1509051540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1890.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.75 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၄၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၁
ရောင်းချမှု
5
1.40933
1.41616
အမြတ်
-34.15 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1509144897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-34.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.41616
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-34.15 USD