၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၁၉
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.13463
1.13018
အမြတ်
4.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#140008368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13018
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.35 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၈
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.12933
1.12993
အမြတ်
-0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139719449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12993
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၅၆
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.13446
1.13296
အမြတ်
1.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138417373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13296
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၀၅
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.13362
1.13487
အမြတ်
-1.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137769607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13487
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.35 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.25684
1.25654
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137717721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25654
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၃၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.13959
1.13849
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137429932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13849
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၅၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.13563
1.13539
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137412498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13539
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၂၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.13392
1.13435
အမြတ်
-0.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137410319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13435
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၄၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.13426
1.13419
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137409938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13419
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၄၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.13575
1.13866
အမြတ်
-3.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137379075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13866
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.01 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.13662
1.13751
အမြတ်
-0.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137384048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13751
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.99 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၃၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.94345
0.94115
အမြတ်
-2.54 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137379053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94115
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.54 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၃၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
121.561
121.587
အမြတ်
0.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137372368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
121.561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.587
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၄၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
74.28
74.2
အမြတ်
-0.95 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#137372377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.2
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.95 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၁၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.94322
0.94315
အမြတ်
-0.70 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137307887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.94315
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၁၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.94311
0.94327
အမြတ်
0.28 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137307113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.94327
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၄၈
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.94538
0.94412
အမြတ်
-2.87 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137287680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.94412
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.87 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၅၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.94528
0.94412
အမြတ်
-2.66 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137286386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.94412
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.66 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၅၄
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.94588
0.94543
အမြတ်
-0.58 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137267645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94543
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၂၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.13738
1.13774
အမြတ်
-0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137267865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13774
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၅၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.13756
1.13757
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137265137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13757
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၅၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.94607
0.94518
အမြတ်
-1.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137265147
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94518
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.04 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၄:၀၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
122.264
122.253
အမြတ်
-0.30 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137194182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.253
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၃၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၉:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
122.195
122.271
အမြတ်
-0.90 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137193428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.271
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.90 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၅၇
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.64905
0.65222
အမြတ်
3.07 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#137132097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65222
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.07 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၄၆
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95436
0.95353
အမြတ်
-0.97 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137122818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95353
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.97 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၂၈
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.61552
1.61756
အမြတ်
-1.62 USD
EURAUD
စာချုပ်
#137073274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.61756
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.62 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၃၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.13255
1.13448
အမြတ်
-2.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136717590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13448
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၃၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.13203
1.13448
အမြတ်
-2.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136718370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13448
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.55 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၂၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.13302
1.13448
အမြတ်
-1.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136717662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13448
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.56 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.69927
1.70124
အမြတ်
-1.66 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#136706386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69927
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70124
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.66 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.69937
1.70039
အမြတ်
-0.96 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#136706235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70039
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.96 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၅၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.69923
1.69966
အမြတ်
-0.52 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#136703987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69966
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.52 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.5256
1.52645
အမြတ်
-0.83 USD
EURCAD
စာချုပ်
#136704044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.52645
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.83 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၄၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.81373
1.81323
အမြတ်
-0.54 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#136696908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81323
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၃၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.12644
1.12732
အမြတ်
-0.98 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136700210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12732
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.98 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၁၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.12442
1.12316
အမြတ်
1.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136684669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12316
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.16 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၂၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.25449
1.25376
အမြတ်
0.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136685641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25376
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.63 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.12423
1.12316
အမြတ်
0.97 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136685186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12316
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.97 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၃၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.12362
1.12312
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136690071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12312
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၃၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.89565
0.89542
အမြတ်
0.09 USD
EURGBP
စာချုပ်
#136655252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89542
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၄၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89495
0.8956
အမြတ်
-1.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#136655385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8956
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.01 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၃၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.89516
0.89555
အမြတ်
-0.69 USD
EURGBP
စာချုပ်
#136655378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89555
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.69 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၃၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.8952
0.89555
အမြတ်
-0.64 USD
EURGBP
စာချုပ်
#136655372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89555
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.64 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89573
0.89615
အမြတ်
-0.72 USD
EURGBP
စာချုပ်
#136653953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89615
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89575
0.89615
အမြတ်
-0.70 USD
EURGBP
စာချုပ်
#136653926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89615
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89574
0.89615
အမြတ်
-0.71 USD
EURGBP
စာချုပ်
#136653995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89615
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89573
0.89615
အမြတ်
-0.72 USD
EURGBP
စာချုပ်
#136653975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89615
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၃၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.89568
0.89615
အမြတ်
-0.79 USD
EURGBP
စာချုပ်
#136653884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89615
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.79 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၂၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.12437
1.12517
အမြတ်
-0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136600868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12517
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.90 USD