၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၄
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၄၁:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.11313
1.11362
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466634241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.11362
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၈:၃၆
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.99
1.11983
1.11294
အမြတ်
-6.87 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466621413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11983
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
-6.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.99
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.87 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၂၀
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
4.86
1.11833
1.11294
အမြတ်
-26.44 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466624691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11833
လဲလှယ်ခြင်း
-0.24 USD
စုစုပေါင်း
-26.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.86
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-26.44 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၃:၂၁
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
23.87
1.11674
1.11294
အမြတ်
-91.90 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466627635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11674
လဲလှယ်ခြင်း
-1.19 USD
စုစုပေါင်း
-90.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
23.87
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-91.90 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၁
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
68.99
1.11458
1.11294
အမြတ်
-113.14 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466633956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-113.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
68.99
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-113.14 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၆:၂၅
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.58
1.12034
1.11294
အမြတ်
-4.32 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466621261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12034
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-4.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.32 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၇:၃၈
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
2.86
1.11882
1.11294
အမြတ်
-16.96 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466623538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11882
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
-16.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.86
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.96 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၂၉
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
14.04
1.11725
1.11294
အမြတ်
-61.21 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466626933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11725
လဲလှယ်ခြင်း
-0.70 USD
စုစုပေါင်း
-60.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
14.04
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-61.21 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၂၈
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
40.58
1.11578
1.11294
အမြတ်
-117.28 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466628870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11578
လဲလှယ်ခြင်း
-2.03 USD
စုစုပေါင်း
-115.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
40.58
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-117.28 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၃၉:၄၁
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.34
1.12085
1.11294
အမြတ်
-2.72 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466620172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12085
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.72 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၄၄:၁၄
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1.68
1.11937
1.11294
အမြတ်
-10.89 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466622369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11937
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
-10.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.68
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.89 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၁၅
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
8.26
1.11773
1.11294
အမြတ်
-39.98 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466625224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11773
လဲလှယ်ခြင်း
-0.41 USD
စုစုပေါင်း
-39.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8.26
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-39.98 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၄၄
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.12135
1.11294
အမြတ်
-1.70 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466619239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12135
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.11294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.70 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၇:၂၁
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
68.99
1.11478
1.11493
အမြတ်
10.35 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466632054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
68.99
ပြင်ပ
1.11493
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.35 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၀၃:၀၉
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
68.99
1.11481
1.11503
အမြတ်
15.18 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466631457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
68.99
ပြင်ပ
1.11503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.18 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၅၈:၃၂
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၃၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
68.99
1.11478
1.11488
အမြတ်
6.90 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466630594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၅၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
68.99
ပြင်ပ
1.11488
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.90 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၄၇
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
40.58
1.11571
1.116
အမြတ်
11.77 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466628256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
40.58
ပြင်ပ
1.116
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.77 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၂၃
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.12137
1.1212
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466619189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.1212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၃
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၄၂
ရောင်းချမှု
0.15
1.12105
1.12135
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466616987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၂၀
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.26
1.12159
1.12135
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466617366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.12135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၂၉:၂၆
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.44
1.1221
1.12135
အမြတ်
0.33 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466617914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၂၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
ပြင်ပ
1.12135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၃
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.12166
1.12119
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466614470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12119
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၀၆
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.26
1.12216
1.12116
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466615203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.12116
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၁၆
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.15
1.12148
1.12052
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466610259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12052
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.26
1.12199
1.12099
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466610432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.12099
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၅၈
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.44
1.12251
1.12151
အမြတ်
0.44 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466610862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
ပြင်ပ
1.12151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၇
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၁၄
ရောင်းချမှု
0.15
1.12258
1.12164
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466609683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၅
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.12264
1.12278
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466609640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12278
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၇
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.12308
1.12264
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466609114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12264
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၂၈
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.15
1.12378
1.12278
အမြတ်
0.15 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466609391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12278
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၀
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.12604
1.12294
အမြတ်
-0.47 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466603802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၃၃
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.26
1.12555
1.12293
အမြတ်
-0.68 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466605523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.12293
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၆:၂၁
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.1244
1.12294
အမြတ်
-1.10 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466606035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.12294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၂၅
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.44
1.12495
1.12294
အမြတ်
-0.88 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466605792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
ပြင်ပ
1.12294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.88 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၃၅
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
1.28
1.12389
1.12295
အမြတ်
-1.20 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466606362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.28
ပြင်ပ
1.12295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.20 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၅၉
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
2.18
1.12328
1.12295
အမြတ်
-0.72 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466607064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.18
ပြင်ပ
1.12295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၅၂
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
3.71
1.12275
1.12295
အမြတ်
0.74 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466607908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.71
ပြင်ပ
1.12295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၃၂
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
6.31
1.12225
1.12295
အမြတ်
4.42 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466608123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.31
ပြင်ပ
1.12295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.42 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၅၆
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.12248
1.12348
အမြတ်
0.15 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466596937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12348
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၅၈
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.12185
1.12234
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466594672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12185
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12234
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၁၂
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.26
1.12135
1.12235
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466595640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.12235
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၆
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.12374
1.12172
အမြတ်
-0.30 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466589252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12172
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၄၃
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.26
1.12324
1.12172
အမြတ်
-0.40 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466592366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.12172
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၄၄
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.12122
1.12172
အမြတ်
0.38 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466593082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.12172
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၃၀:၄၅
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.44
1.12274
1.12172
အမြတ်
-0.45 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466592927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၃၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
ပြင်ပ
1.12172
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.45 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၄၀:၁၄
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1.28
1.12073
1.12167
အမြတ်
1.20 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466593440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.28
ပြင်ပ
1.12167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.20 USD
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၈
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.12231
1.12332
အမြတ်
0.13 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466584743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12231
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၁၇
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
18.24
1.12233
1.12212
အမြတ်
-3.83 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466584692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
18.24
ပြင်ပ
1.12212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.83 USD
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၄၀:၅၄
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.12842
1.12212
အမြတ်
-0.96 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466559317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၄၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12842
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.96 USD
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၂၂
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.26
1.12793
1.12212
အမြတ်
-1.54 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#1466559576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12793
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.12212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.54 USD