၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၂၂
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.22219
1.21978
အမြတ်
-24.10 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#74059925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21978
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.10 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၂၂
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.20579
1.20825
အမြတ်
-246.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73507821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-246.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-246.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၅၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.20621
1.20825
အမြတ်
-204.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73508642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-204.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-204.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၁၆
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
2
1.19987
1.20825
အမြတ်
-1 676.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73432723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 676.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 676.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၁၆
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.2056
1.20825
အမြတ်
-265.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73507677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-265.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-265.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၅၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.20586
1.20825
အမြတ်
-239.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73508468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-239.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-239.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၅၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.2056
1.20825
အမြတ်
-265.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73507578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-265.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-265.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၅၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၂၆
ရောင်းချမှု
1
1.20056
1.20656
အမြတ်
-600.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73436048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-600.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-600.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၂၈
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၅၅
ရောင်းချမှု
2
1.20027
1.20597
အမြတ်
-1 140.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73434968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 140.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.20597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 140.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၂၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
5
1.20251
1.20446
အမြတ်
975.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73445214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
975.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.20446
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
975.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၂၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၂၂
ရောင်းချမှု
2
1.20045
1.19964
အမြတ်
162.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73426222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
162.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.19964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
162.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၄၄
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၂၀
ရောင်းချမှု
2
1.20026
1.19964
အမြတ်
124.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73426016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
124.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.19964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
124.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၂၀
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၃
ရောင်းချမှု
1
1734.89
1741.56
အမြတ်
-667.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#72277615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-667.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1741.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-667.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၀၄
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၂၆
ရောင်းချမှု
2
1.18744
1.18809
အမြတ်
-130.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72277602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-130.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18809
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-130.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၅၃
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၂၂
ရောင်းချမှု
1
1.18768
1.1881
အမြတ်
-42.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72270704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.1881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-42.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၃၄
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၉
ရောင်းချမှု
2
1.18749
1.18817
အမြတ်
-136.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72270213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-136.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-136.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၁၄
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.18965
1.18805
အမြတ်
-160.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72245489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-160.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18805
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-160.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၁၈
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
2
1.19067
1.18808
အမြတ်
-518.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72239151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-518.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-518.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၂၃
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
3
1.19117
1.18813
အမြတ်
-912.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72236853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-912.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.18813
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-912.00 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၁၆
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.1
0.70345
0.70673
အမြတ်
-32.80 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#65942624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.70673
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-32.80 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၄၀
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.19723
1.19866
အမြတ်
-14.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#65869330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.19866
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.30 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၄၅
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.19723
1.19866
အမြတ်
-14.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#65869335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.19866
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.30 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၇
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1814.63
1809.99
အမြတ်
-46.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#65740521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-46.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1809.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-46.40 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၅၄
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.1906
1.19141
အမြတ်
-8.10 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#65670260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.19141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.10 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၀၅
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1
1.29261
1.29353
အမြတ်
92.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64505785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
92.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.29353
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
92.00 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၂၅
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.29253
1.29347
အမြတ်
94.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64505905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.29347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
94.00 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၃၃
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.2923
1.29347
အမြတ်
117.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64506479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
117.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.29347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
117.00 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၁:၅၁
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.29176
1.29292
အမြတ်
58.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64504405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.29292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
58.00 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၃၂
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.29011
1.29262
အမြတ်
125.50 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64501606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
125.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.29262
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
125.50 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၄
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၁၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.29265
1.2902
အမြတ်
122.50 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64465940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
122.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.2902
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
122.50 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၃၈
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၈
ရောင်းချမှု
1
1.17809
1.18101
အမြတ်
-292.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#63978252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-292.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18101
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-292.00 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၅၃
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.29761
1.30241
အမြတ်
-240.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#63983164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-240.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.30241
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-240.00 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၂၉
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၃
ရောင်းချမှု
1
1.17925
1.18108
အမြတ်
-183.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#63983135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-183.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18108
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-183.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၂၂:၄၄
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.5
1.18449
1.18109
အမြတ်
170.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64034799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
170.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18109
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
170.00 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၂၂
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.18083
1.18108
အမြတ်
-12.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#63995519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18083
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18108
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.50 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၂၄
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၅
ရောင်းချမှု
0.5
1.30463
1.30248
အမြတ်
107.50 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64046584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
107.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.30248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
107.50 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၃၅
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.31267
1.30234
အမြတ်
-1 033.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64098952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 033.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.30234
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 033.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၁၅
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.18421
1.18084
အမြတ်
-337.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64098946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-337.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18084
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-337.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၂၁
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.18422
1.18085
အမြတ်
-337.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64098948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-337.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18085
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-337.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၁၆
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.18549
1.18085
အမြတ်
-464.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64110088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-464.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18085
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-464.00 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၀၉
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၀
ရောင်းချမှု
4
1.18195
1.18184
အမြတ်
44.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64289196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.18184
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
44.00 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၁၉
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၂၅
ရောင်းချမှု
4
1.18196
1.18181
အမြတ်
60.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64289260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
60.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.18181
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
60.00 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၀၉
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၂၃
ရောင်းချမှု
4
1.18206
1.18186
အမြတ်
80.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64289445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.18186
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.00 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၃၁
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၂၀
ရောင်းချမှု
2
1.18233
1.18186
အမြတ်
94.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64289528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18186
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
94.00 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၈:၄၅
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၁၂
ရောင်းချမှု
4
1.18329
1.18346
အမြတ်
-68.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64216344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-68.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.18346
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-68.00 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၄၇
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.5
1.18277
1.18354
အမြတ်
-38.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#64166202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-38.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18354
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-38.50 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၀၅
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
1907.95
1907.81
အမြတ်
7.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#64165384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1907.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1907.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.00 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၁၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၉
ရောင်းချမှု
1
1.30775
1.30634
အမြတ်
141.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64163217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
141.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.30634
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
141.00 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၅၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၅၄
ရောင်းချမှု
1
1.30904
1.30688
အမြတ်
216.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64165438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
216.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.30688
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
216.00 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.5
1.30948
1.30688
အမြတ်
130.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#64165527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
130.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.30688
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
130.00 USD