၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၃၀
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.49689
1.48034
အမြတ်
-143.39 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108497884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49689
လဲလှယ်ခြင်း
-4.53 USD
စုစုပေါင်း
-137.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.48034
ကော်မရှင်ခ
-1.32 USD
အမြတ်
-143.39 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၀၅
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49702
1.48033
အမြတ်
-131.40 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108484703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49702
လဲလှယ်ခြင်း
-4.11 USD
စုစုပေါင်း
-126.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.48033
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-131.40 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၀:၀၀
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.49934
1.48036
အမြတ်
-74.35 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108487441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49934
လဲလှယ်ခြင်း
-2.05 USD
စုစုပေါင်း
-71.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.48036
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-74.35 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၄
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.49706
1.48034
အမြတ်
-65.81 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108484891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49706
လဲလှယ်ခြင်း
-2.05 USD
စုစုပေါင်း
-63.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.48034
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-65.81 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၃၉
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49606
1.48028
အမြတ်
-124.52 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108482912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49606
လဲလှယ်ခြင်း
-4.11 USD
စုစုပေါင်း
-119.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.48028
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-124.52 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၉:၃၈
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49662
1.48028
အမြတ်
-128.76 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108484491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49662
လဲလှယ်ခြင်း
-4.11 USD
စုစုပေါင်း
-123.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.48028
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-128.76 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၉:၂၆
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.4965
1.48028
အမြတ်
-127.85 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108484328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4965
လဲလှယ်ခြင်း
-4.11 USD
စုစုပေါင်း
-122.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.48028
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-127.85 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၃၁
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.46996
1.48042
အမြတ်
-23.30 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107957879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46996
လဲလှယ်ခြင်း
0.77 USD
စုစုပေါင်း
-23.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.48042
ကော်မရှင်ခ
-0.36 USD
အမြတ်
-23.30 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၂:၁၆
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.08
1.46026
1.48041
အမြတ်
-120.13 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108426895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46026
လဲလှယ်ခြင်း
2.60 USD
စုစုပေါင်း
-121.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.48041
ကော်မရှင်ခ
-0.96 USD
အမြတ်
-120.13 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၁၃
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49582
1.48028
အမြတ်
-122.71 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108479356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49582
လဲလှယ်ခြင်း
-4.11 USD
စုစုပေါင်း
-117.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.48028
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-122.71 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၁၅
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.4584
1.48041
အမြတ်
-164.23 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107579844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4584
လဲလှယ်ခြင်း
3.24 USD
စုစုပေါင်း
-166.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.48041
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-164.23 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၅၉
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.45816
1.48041
အမြတ်
-166.05 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107687571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45816
လဲလှယ်ခြင်း
3.24 USD
စုစုပေါင်း
-168.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.48041
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-166.05 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၄၅
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.45857
1.4804
အမြတ်
-162.87 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107680299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45857
လဲလှယ်ခြင်း
3.24 USD
စုစုပေါင်း
-164.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.4804
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-162.87 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၄၁
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.45942
1.4804
အမြတ်
-156.45 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107656912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45942
လဲလှယ်ခြင်း
3.24 USD
စုစုပေါင်း
-158.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.4804
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-156.45 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၅၆:၅၅
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.46089
1.4804
အမြတ်
-144.25 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107564271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၅၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46089
လဲလှယ်ခြင်း
4.33 USD
စုစုပေါင်း
-147.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.4804
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-144.25 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၂:၁၀
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.46085
1.4804
အမြတ်
-144.56 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107550704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46085
လဲလှယ်ခြင်း
4.33 USD
စုစုပေါင်း
-147.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.4804
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-144.56 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၄၅:၂၃
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.48807
1.4915
အမြတ်
-2.70 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108534793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.48807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4915
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
-2.70 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၀၇:၄၆
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၄၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.48985
1.49134
အမြတ်
-1.13 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108503872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၀၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.48985
လဲလှယ်ခြင်း
0.11 USD
စုစုပေါင်း
-1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၄၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.49134
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
-1.13 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၄၆:၃၄
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၄၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.49309
1.49135
အမြတ်
1.30 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108502654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.49309
လဲလှယ်ခြင်း
0.11 USD
စုစုပေါင်း
1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.49135
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
1.30 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၈:၃၅
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49628
1.49634
အမြတ်
-0.75 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108483961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49634
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-0.75 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၄
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.49783
1.49808
အမြတ်
0.41 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108444449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.49808
ကော်မရှင်ခ
-0.72 USD
အမြတ်
0.41 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၅၁
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49621
1.49688
အမြတ်
3.83 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108446196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49688
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
3.83 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၀၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49583
1.49585
အမြတ်
-1.05 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108476651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49585
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-1.05 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၈
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49524
1.49544
အမြတ်
0.30 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108475551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49544
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၃၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49429
1.49351
အမြတ်
-7.06 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108468020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49351
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-7.06 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၃၃
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.49253
1.49238
အမြတ်
-0.08 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108459676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.49253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49238
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၃၉
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.49457
1.49436
အမြတ်
0.37 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108448149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.49457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49436
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
0.37 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၂၈
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49585
1.4963
အမြတ်
2.18 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108451224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.4963
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
2.18 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၄၈
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49543
1.49594
အမြတ်
2.63 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108452745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49594
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
2.63 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၂၆
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49573
1.49594
အမြတ်
0.37 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108447344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49594
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
0.37 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၀
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49719
1.49487
အမြတ်
-18.63 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108441191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49487
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-18.63 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၆
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49731
1.49488
အမြတ်
-19.45 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108441450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49488
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-19.45 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၄၅
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.4951
1.4953
အမြတ်
0.30 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108450893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.4953
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၀၀
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.49883
1.49467
အမြတ်
-16.22 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108440715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.49467
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-16.22 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49483
1.49533
အမြတ်
2.56 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108428819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49533
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
2.56 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၀၁
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49434
1.49571
အမြတ်
9.08 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108428554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49571
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
9.08 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၂၀
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49613
1.49624
အမြတ်
-0.37 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108440048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49624
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၅၆
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49627
1.49631
အမြတ်
-0.90 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108439064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49631
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-0.90 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၀၃
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49647
1.49659
အမြတ်
-0.30 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108439232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49659
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၅၀
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.49674
1.49697
အမြတ်
0.26 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108433900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.49697
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.26 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၃၄
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49682
1.49697
အမြတ်
-0.07 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108440396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49697
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၅၃
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.4974
1.49754
အမြတ်
-0.09 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108438591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.49754
ကော်မရှင်ခ
-0.72 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၃၇
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49579
1.49566
အမြတ်
-2.18 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108437954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49566
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-2.18 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၃၃
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49583
1.49609
အမြတ်
0.75 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108437043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49609
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၅၀
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49598
1.49616
အမြတ်
0.15 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108431702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49616
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၀
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49624
1.49636
အမြတ်
-0.30 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108438182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49636
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၃၃
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.21
1.49489
1.49508
အမြတ်
0.47 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108429025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.49508
ကော်မရှင်ခ
-2.52 USD
အမြတ်
0.47 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၃:၁၁
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.49523
1.49536
အမြတ်
-0.22 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108430298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49523
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49536
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၃:၄၁
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.4956
1.49567
အမြတ်
-0.68 USD
EURCAD
စာချုပ်
#108430603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49567
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၂:၁၆
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.46026
1.49392
အမြတ်
-50.43 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107789419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46026
လဲလှယ်ခြင်း
0.29 USD
စုစုပေါင်း
-50.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.49392
ကော်မရှင်ခ
-0.24 USD
အမြတ်
-50.43 USD