၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.02
22.654
အမြတ်
-18.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29592797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.654
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-18.50 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.02
22.654
အမြတ်
-18.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29592794
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.654
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-18.50 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.02
22.654
အမြတ်
-18.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29592796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.654
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-18.50 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.02
22.654
အမြတ်
-18.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29592798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.654
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-18.50 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.02
22.654
အမြတ်
-18.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29592792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.654
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-18.50 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.02
22.654
အမြတ်
-18.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29592795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.654
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-18.50 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
22.928
22.97
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29548587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
22.928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.97
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
22.928
22.97
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29548589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
22.928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.97
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
22.928
22.97
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29548584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
22.928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.97
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
22.928
22.97
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29548586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
22.928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.97
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
22.928
22.97
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29548588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
22.928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.97
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
22.928
22.97
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29548585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
22.928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
22.97
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1794.67
1795.57
အမြတ်
0.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29423637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1794.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1795.57
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၈:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၁၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1794.1
1794.58
အမြတ်
0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29411957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1794.1
လဲလှယ်ခြင်း
-0.24 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၁၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1794.58
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1802.46
1802.9
အမြတ်
0.24 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29336706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1802.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1802.9
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1802.3
1802.73
အမြတ်
0.23 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29341046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1802.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1802.73
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1802.25
1802.66
အမြတ်
0.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29340620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1802.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1802.66
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1802.25
1802.66
အမြတ်
0.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29337678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1802.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1802.66
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1804.28
1800.57
အမြတ်
-3.91 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29297834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1804.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1800.57
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.91 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1804.29
1800.57
အမြတ်
-3.92 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29310758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1804.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1800.57
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.92 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1804.7
1801
အမြတ်
-3.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29297344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1804.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1801
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.90 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၁:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1803.88
1804.29
အမြတ်
0.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29303418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1803.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1804.29
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၀၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1803.8
1804.17
အမြတ်
0.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29300424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1803.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1804.17
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1803.77
1804.18
အမြတ်
0.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29301053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1803.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1804.18
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1790.13
1791.03
အမြတ်
0.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29222191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1790.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1791.03
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၂:၁၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1793.24
1793.7
အမြတ်
0.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29148569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1793.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1793.7
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1792.14
1792.54
အမြတ်
0.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29161047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1792.54
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၀၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1792.12
1792.54
အမြတ်
0.22 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29164871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1792.54
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၂၃:၀၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1793.58
1789.85
အမြတ်
-3.93 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29147007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1793.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1789.85
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.93 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၀၇
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၅
ကူးယူခြင်း
-72.15%
-72.15%
အမြတ်
0.00 USD
SG
saragaspar
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၀၇
အဝင်အမှတ်
-72.15%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၅
ပြင်ပ
-72.15%
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၁၀
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၂၂
ကူးယူခြင်း
157.25%
157.25%
အမြတ်
0.00 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၁၀
အဝင်အမှတ်
157.25%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၂၂
ပြင်ပ
157.25%
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၃၇
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၂၇
ကူးယူခြင်း
1107.75%
1187.37%
အမြတ်
-69.09 USD
TradeElementsV1
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၃၇
အဝင်အမှတ်
1107.75%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၂၇
ပြင်ပ
1187.37%
အမြတ်
-69.09 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၂:၂၈
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၃၉
ကူးယူခြင်း
203.17%
202.34%
အမြတ်
-56.08 USD
SpartanScalper
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၂:၂၈
အဝင်အမှတ်
203.17%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၃၉
ပြင်ပ
202.34%
အမြတ်
-56.08 USD
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၃၇
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၂၄
ကူးယူခြင်း
1107.75%
1107.75%
အမြတ်
0.00 USD
TradeElementsV1
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၃၇
အဝင်အမှတ်
1107.75%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၂၄
ပြင်ပ
1107.75%
အမြတ်
0.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၄၆
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၇
ကူးယူခြင်း
204.83%
203.44%
အမြတ်
-57.20 USD
SpartanScalper
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၄၆
အဝင်အမှတ်
204.83%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၇
ပြင်ပ
203.44%
အမြတ်
-57.20 USD