၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၂:၀၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.026
26.07
အမြတ်
1.94 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19180855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.026
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.07
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.94 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၁:၀၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
26.018
26.065
အမြတ်
20.93 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19180812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.018
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 USD
စုစုပေါင်း
23.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
26.065
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
20.93 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၄:၀၂
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.009
26.054
အမြတ်
1.99 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19178216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.009
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.99 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၀၆:၀၂
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.995
26.043
အမြတ်
2.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19186528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၀၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.043
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.20 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၀၅:၀၃
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.98
26.02
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19186495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.02
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၀၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.973
26.012
အမြတ်
1.69 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19183669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.973
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.012
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.69 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၁၈:၀၂
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၅၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
25.963
26.006
အမြတ်
18.93 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19183647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.963
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 USD
စုစုပေါင်း
21.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၅၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
26.006
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
18.93 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၃၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.902
26.002
အမြတ်
4.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19176474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.002
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.80 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၃၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.901
26.001
အမြတ်
4.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19176477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.001
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.80 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.899
26.001
အမြတ်
4.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19176485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.001
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.90 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၅
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.9
26.001
အမြတ်
4.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#19176486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.001
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.85 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၁:၃၀
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
27.816
27.639
အမြတ်
8.64 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#18135632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.816
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
8.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.639
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.64 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၁:၂၈
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
27.816
27.642
အမြတ်
8.49 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#18135620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.816
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.642
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.49 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၁:၃၂
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
27.816
27.642
အမြတ်
8.49 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#18135634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.816
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.642
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.49 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၁:၃၄
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
27.817
27.624
အမြတ်
9.44 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#18135636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.817
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
9.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.624
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.44 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၅၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၃၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
27.878
27.858
အမြတ်
0.78 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17863751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.878
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၃၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.858
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.78 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၀၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
27.683
27.723
အမြတ်
3.49 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17437359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.683
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
27.723
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.49 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၃:၀၃
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
27.683
27.723
အမြတ်
3.49 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17437304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.683
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
27.723
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.49 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၁၅
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
27.679
27.717
အမြတ်
3.29 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17437711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.679
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
27.717
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.29 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၉
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
27.829
27.814
အမြတ်
0.55 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.829
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.814
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.55 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၅
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
27.833
27.814
အမြတ်
0.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.814
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၃
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
27.834
27.815
အမြတ်
0.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.815
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၃၆
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
27.832
27.811
အမြတ်
0.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.811
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.85 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၃၂
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
27.835
27.825
အမြတ်
0.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.825
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၁၉
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၃၄:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
27.834
27.828
အမြတ်
0.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.828
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၁၅
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
27.845
27.82
အမြတ်
1.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.82
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၄၀
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
27.843
27.819
အမြတ်
1.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.819
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.00 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၁၀
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
27.855
27.819
အမြတ်
1.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.855
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.819
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.60 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၀၇
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
27.857
27.817
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.817
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၀၆
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
27.86
27.842
အမြတ်
0.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#17290524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.842
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.70 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၀
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
27.449
27.475
အမြတ်
3.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16906173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
27.475
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
3.30 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၀
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
27.449
27.461
အမြတ်
1.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16906170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
27.461
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.20 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၃:၀၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
27.377
27.415
အမြတ်
5.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16903895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
27.415
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
5.10 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
27.837
27.378
အမြတ်
22.72 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16629755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.837
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
22.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.378
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
22.72 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
27.673
27.377
အမြတ်
14.54 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16186234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.673
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
14.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.377
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
14.54 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
27.83
27.375
အမြတ်
22.52 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16629769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.83
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
22.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.375
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
22.52 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
27.673
27.073
အမြတ်
29.74 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16186239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.673
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.073
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
29.74 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၄၉
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
27.669
27.109
အမြတ်
27.74 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16186246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.669
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
28.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.109
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
27.74 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၅၀
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
27.669
27.109
အမြတ်
27.74 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16186247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.669
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
28.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.109
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
27.74 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
27.673
27.113
အမြတ်
27.74 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16186235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.673
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
28.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.113
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
27.74 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
27.673
27.133
အမြတ်
26.74 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16186238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.673
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
27.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.133
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
26.74 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
27.673
27.193
အမြတ်
23.74 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16186236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.673
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
24.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.193
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
23.74 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
27.673
27.253
အမြတ်
20.74 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16186237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.673
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
21.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.253
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
20.74 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၁၃:၀၆
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
27.729
27.672
အမြတ်
-3.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16185986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.672
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.05 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၁၃:၀၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
27.729
27.672
အမြတ်
-3.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16185985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.672
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.05 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၁၃:၀၇
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
27.729
27.672
အမြတ်
-3.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16185987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၁၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.672
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.05 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၁၃:၁၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၈:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
27.728
27.69
အမြတ်
-2.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16185988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၁၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၃၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.69
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.10 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၆
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
27.677
27.725
အမြတ်
6.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16052762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
27.725
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
6.60 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၀၄
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
27.667
27.708
အမြတ်
5.55 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16043674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
27.708
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
5.55 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၀
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
27.66
27.704
အမြတ်
6.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#16022651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
27.704
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
6.00 USD