၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၂:၄၅
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၀၄
ကူးယူခြင်း
-94.64%
-96.09%
အမြတ်
-41.33 USD
FIC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၂:၄၅
အဝင်အမှတ်
-94.64%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၀၄
ပြင်ပ
-96.09%
အမြတ်
-41.33 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၁၅
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၂:၀၉
ကူးယူခြင်း
-94.75%
-94.64%
အမြတ်
5.03 USD
FIC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၁၅
အဝင်အမှတ်
-94.75%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၂:၀၉
ပြင်ပ
-94.64%
အမြတ်
5.03 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၅၈
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၅၁:၂၆
ကူးယူခြင်း
148.17%
189.98%
အမြတ်
-462.97 USD
SpartanScalper
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၅၈
အဝင်အမှတ်
148.17%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၅၁:၂၆
ပြင်ပ
189.98%
အမြတ်
-462.97 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၄၉
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၂၈:၂၈
ကူးယူခြင်း
978.01%
978.9%
အမြတ်
99.79 USD
VuSaiGon
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၄၉
အဝင်အမှတ်
978.01%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၂၈:၂၈
ပြင်ပ
978.9%
အမြတ်
99.79 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၄၆
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၂၈:၁၇
ကူးယူခြင်း
817.35%
793.55%
အမြတ်
-46.49 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၄၆
အဝင်အမှတ်
817.35%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၂၈:၁၇
ပြင်ပ
793.55%
အမြတ်
-46.49 USD