၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၂
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.175
25.314
အမြတ်
6.58 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.175
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
6.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.314
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.58 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၃
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.175
25.314
အမြတ်
6.58 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.175
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
6.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.314
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.58 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၄
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.175
25.313
အမြတ်
6.53 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.175
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
6.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.313
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.53 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၄
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.175
25.316
အမြတ်
6.68 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.175
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
7.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.316
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.68 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၅
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.175
25.321
အမြတ်
6.93 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.175
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
7.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.321
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.93 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၀၂
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.112
25.149
အမြတ်
1.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12351451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.149
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၀၁
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.104
25.142
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12350868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.142
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.70 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၃၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.176
25.207
အမြတ်
1.35 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.207
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.35 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၃၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.176
25.2
အမြတ်
1.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.2
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.00 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၃၄
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.176
25.201
အမြတ်
1.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.201
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၄၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.176
25.201
အမြတ်
1.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.201
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၄၈
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.176
25.201
အမြတ်
1.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.201
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၁:၀၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.176
25.217
အမြတ်
1.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12235929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.217
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.85 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၀၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.136
25.173
အမြတ်
1.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12255774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.136
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.173
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၀၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.126
25.165
အမြတ်
1.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12255637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.165
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.75 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၀၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.128
25.169
အမြတ်
1.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12255645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.169
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.85 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၀
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.099
25.14
အမြတ်
1.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12265700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.14
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.85 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.099
25.139
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12265704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.139
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၀၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.088
25.129
အမြတ်
1.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12265969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.129
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.85 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၂:၀၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.121
25.158
အမြတ်
1.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12247087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.158
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၀၃
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.12
25.159
အမြတ်
1.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12247114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.159
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.75 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၄၄:၀၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.113
25.133
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12246784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.133
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၆
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
24.932
24.918
အမြတ်
0.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.918
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၆
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
24.932
24.916
အမြတ်
0.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.916
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၇
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
24.932
24.916
အမြတ်
0.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.916
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၇
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
24.932
24.924
အမြတ်
0.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.924
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၈
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
24.932
24.922
အမြတ်
0.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949009
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.922
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၈
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၇:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
24.932
24.921
အမြတ်
0.35 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.921
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
24.933
24.916
အမြတ်
0.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.916
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
24.933
24.921
အမြတ်
0.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.921
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
24.933
24.921
အမြတ်
0.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.921
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၄
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
24.933
24.921
အမြတ်
0.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.921
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၄
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
24.933
24.921
အမြတ်
0.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11949017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.921
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၅၄
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.243
24.989
အမြတ်
-13.37 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11330734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.243
လဲလှယ်ခြင်း
-0.47 USD
စုစုပေါင်း
-12.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.989
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-13.37 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၂၂
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.061
24.283
အမြတ်
10.73 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11696116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.061
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
11.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.283
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.73 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၂၄
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.063
24.283
အမြတ်
10.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11696118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.063
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.283
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.63 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၂၈
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.063
24.284
အမြတ်
10.68 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11696122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.063
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
11.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.284
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.68 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၂၆
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.063
24.282
အမြတ်
10.58 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11696119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.063
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
10.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.282
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.58 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၃၀
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.062
24.282
အမြတ်
10.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11696125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.062
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.282
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.63 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၃၂
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.062
24.282
အမြတ်
10.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11696128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.062
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.282
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.63 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၀၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.126
24.175
အမြတ်
2.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11754663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.25 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.122
24.16
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11751304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.16
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.70 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.114
24.157
အမြတ်
1.95 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11754563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.157
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.95 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၀၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.114
24.157
အမြတ်
1.95 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11751935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.157
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.95 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၀၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.1
24.142
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11750992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.142
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.1
24.142
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11754870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.142
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၀၂
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.096
24.136
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11740899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.136
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၅၂:၀၄
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.061
25.076
အမြတ်
0.55 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11291123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၅၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.076
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.55 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၅၃
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.058
25.085
အမြတ်
1.15 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11291100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.085
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.15 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၅၄
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.058
25.084
အမြတ်
1.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#11291101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.084
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.10 USD