၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၀၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.588
25.628
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24439019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.628
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.578
25.621
အမြတ်
1.95 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24441466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.621
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.95 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.578
25.621
အမြတ်
1.95 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24441468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.621
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.95 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.578
25.621
အမြတ်
1.95 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24441467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.621
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.95 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၀၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.574
25.612
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24438829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.612
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.70 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၀၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.574
25.612
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24438828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.612
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.70 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၀၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.574
25.612
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24438827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.612
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.70 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၁၇
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.559
25.612
အမြတ်
2.45 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24438398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.612
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.45 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၁၇
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.559
25.603
အမြတ်
2.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24438399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.603
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.00 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၀၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.571
25.617
အမြတ်
2.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24427274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.617
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.10 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.571
25.617
အမြတ်
2.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24427404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.617
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.10 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၀၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.57
25.617
အမြတ်
2.15 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24427275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.617
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.15 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.571
25.617
အမြတ်
2.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24427406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.617
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.10 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၁၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.561
25.599
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24427612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.599
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.70 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.56
25.599
အမြတ်
1.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24427520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.599
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.75 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၀၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.56
25.599
အမြတ်
1.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24427519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.599
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.75 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၁၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.561
25.599
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24427611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.599
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.70 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၀၁
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
25.676
25.666
အမြတ်
0.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24402402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.666
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၀၀
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
25.675
25.666
အမြတ်
0.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24402397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.666
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၀၀
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
25.675
25.666
အမြတ်
0.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24402396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.666
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၀၂
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
25.675
25.666
အမြတ်
0.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24402406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.666
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၉:၃၁
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.878
25.245
အမြတ်
17.98 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24278547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.878
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
18.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.245
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
17.98 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၉:၃၃
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.878
25.245
အမြတ်
17.98 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24278549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.878
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
18.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.245
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
17.98 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၂၅
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.869
25.245
အမြတ်
18.43 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24278117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.869
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
18.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.245
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
18.43 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၇
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.817
25.245
အမြတ်
21.03 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24267291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.817
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
21.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.245
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
21.03 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၄:၅၉
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.817
25.245
အမြတ်
21.03 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24267169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.817
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
21.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.245
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
21.03 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၂
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.894
24.936
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24272106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.936
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၃:၀၀
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.848
24.904
အမြတ်
2.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24269005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.904
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.60 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၀၁
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.849
24.898
အမြတ်
2.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24270044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.898
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.25 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၀၂
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.799
24.839
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24268003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.839
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၀၂
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.799
24.844
အမြတ်
2.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#24268011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.844
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.05 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၀၇
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၅
ကူးယူခြင်း
-72.15%
-72.15%
အမြတ်
0.00 USD
SG
saragaspar
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၀၇
အဝင်အမှတ်
-72.15%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၅
ပြင်ပ
-72.15%
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၁၀
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၂၂
ကူးယူခြင်း
157.25%
157.25%
အမြတ်
0.00 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၁၀
အဝင်အမှတ်
157.25%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၂၂
ပြင်ပ
157.25%
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၃၇
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၂၇
ကူးယူခြင်း
1107.75%
1187.37%
အမြတ်
-69.09 USD
TradeElementsV1
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၃၇
အဝင်အမှတ်
1107.75%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၂၇
ပြင်ပ
1187.37%
အမြတ်
-69.09 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၂:၂၈
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၃၉
ကူးယူခြင်း
203.17%
202.34%
အမြတ်
-56.08 USD
SpartanScalper
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၂:၂၈
အဝင်အမှတ်
203.17%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၃၉
ပြင်ပ
202.34%
အမြတ်
-56.08 USD
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၃၇
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၂၄
ကူးယူခြင်း
1107.75%
1107.75%
အမြတ်
0.00 USD
TradeElementsV1
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၃၇
အဝင်အမှတ်
1107.75%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၂၄
ပြင်ပ
1107.75%
အမြတ်
0.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၄၆
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၇
ကူးယူခြင်း
204.83%
203.44%
အမြတ်
-57.20 USD
SpartanScalper
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၄၆
အဝင်အမှတ်
204.83%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၇
ပြင်ပ
203.44%
အမြတ်
-57.20 USD