၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၃
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26539
1.26559
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140166160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26559
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၅၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
18.686
18.666
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139951353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.666
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၅၄
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
18.686
18.666
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139951357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.666
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၅၃
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
18.686
18.666
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139951356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.666
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၅၈
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
18.667
18.65
အမြတ်
0.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139952081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.65
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၂၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
18.668
18.648
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139952062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.648
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၈
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
18.667
18.648
အမြတ်
0.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139952079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.648
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.25188
1.25206
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139716970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25188
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25206
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၅၅
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
18.241
18.227
အမြတ်
0.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139654759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.227
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၅၇
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
18.241
18.224
အမြတ်
0.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139654768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.224
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၅၈
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
18.242
18.222
အမြတ်
0.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139654774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.222
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
18.239
18.225
အမြတ်
0.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139654802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.225
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၅
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
18.239
18.227
အမြတ်
0.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139654807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.227
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၇
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
18.238
18.225
အမြတ်
0.45 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139654816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.225
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၂၅
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
18.239
18.224
အမြတ်
0.55 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139654882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
18.239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
18.224
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.55 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၀၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.05
17.951
18.251
အမြတ်
-76.09 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139332614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.951
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
-75.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
18.251
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-76.09 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၀၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.05
17.951
18.251
အမြတ်
-76.09 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139332616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.951
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
-75.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
18.251
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-76.09 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၀၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.05
17.951
18.251
အမြတ်
-76.09 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139332615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.951
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
-75.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
18.251
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-76.09 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၀၁
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၄၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.24797
1.24821
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139436404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.24821
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၁၀
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.05
17.936
17.93
အမြတ်
0.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139225401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.93
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၁၀
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
17.936
17.93
အမြတ်
0.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139225402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.93
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၁၀
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.1
17.936
17.93
အမြတ်
1.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#139225400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
17.93
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၀၂
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
17.783
17.799
အမြတ်
3.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138673320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.799
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၀၂
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
17.783
17.799
အမြတ်
3.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138673319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.799
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၀၂
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
17.783
17.799
အမြတ်
3.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138673317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.799
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၁
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
17.702
17.724
အမြတ်
13.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138661736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
17.724
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
13.50 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
17.527
17.504
အမြတ်
4.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138529336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.504
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.75 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
17.527
17.504
အမြတ်
4.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138529342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.504
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.75 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
17.527
17.504
အမြတ်
4.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138529340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.504
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.75 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၀
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.24488
1.24463
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138521405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24488
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.24463
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၀၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
17.701
17.723
အမြတ်
6.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138174643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
17.723
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
6.30 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
17.651
17.673
အမြတ်
4.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138133760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.651
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.673
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.50 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၁
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
17.39
17.384
အမြတ်
0.41 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138048168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.39
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.384
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၁
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
17.39
17.384
အမြတ်
0.41 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138048170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.39
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.384
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၁
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
17.39
17.384
အမြတ်
0.41 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#138048164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.39
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.384
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
17.505
17.524
အမြတ်
3.51 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137825847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.505
လဲလှယ်ခြင်း
-0.24 USD
စုစုပေါင်း
4.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.524
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.51 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
17.505
17.524
အမြတ်
7.03 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137825860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.505
လဲလှယ်ခြင်း
-0.47 USD
စုစုပေါင်း
9.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
17.524
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
7.03 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
17.505
17.524
အမြတ်
3.51 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137825848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.505
လဲလှယ်ခြင်း
-0.24 USD
စုစုပေါင်း
4.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.524
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.51 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.25668
1.25646
အမြတ်
0.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137827608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25646
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၂
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.07
17.439
17.422
အမြတ်
4.55 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137628151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
17.422
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
4.55 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.05
17.638
17.596
အမြတ်
9.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137551570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.596
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
9.50 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
18.036
17.673
အမြတ်
-91.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137336930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
18.036
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-90.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.673
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-91.75 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
18.023
18.046
အမြတ်
4.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137309566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
18.023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
18.046
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.75 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
17.904
17.933
အမြတ်
6.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137272976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.933
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
17.902
17.931
အမြတ်
6.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137268151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.931
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၀၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
17.573
17.564
အမြတ်
1.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137190462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.564
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.25 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၀၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
17.573
17.564
အမြတ်
1.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137190459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.564
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.25 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၁၃
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
17.581
17.693
အမြတ်
5.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137064880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
17.693
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.40 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၂
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.27419
1.27432
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137154276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27419
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.27432
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
17.737
17.763
အမြတ်
5.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#137018037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.763
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.50 USD