၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၀၃
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.521
26.782
အမြတ်
12.68 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14673630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.521
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
13.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.782
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
12.68 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၀၄
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.521
26.761
အမြတ်
11.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14673632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.521
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.761
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
11.63 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၀၇
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.521
26.741
အမြတ်
10.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14673635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.521
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.741
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.63 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၀၉
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.521
26.721
အမြတ်
9.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14673638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.521
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.721
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.63 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၁၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.521
26.701
အမြတ်
8.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14673639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.521
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.701
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.63 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၁၄
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.521
26.681
အမြတ်
7.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14673641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.521
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.681
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.63 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၁၆
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.521
26.661
အမြတ်
6.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14673647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.521
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.661
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.63 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၃၂
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၃၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.523
26.623
အမြတ်
4.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14673658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.523
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၃၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.623
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.63 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၃၅
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၃၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.523
26.603
အမြတ်
3.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14673659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.523
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.603
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.63 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၃၇
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.523
26.583
အမြတ်
2.63 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14673660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.523
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.583
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.63 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၀၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.514
26.552
အမြတ်
1.64 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14571922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.514
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.552
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.64 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၀၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.51
26.544
အမြတ်
1.44 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14571921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.51
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.544
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.44 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၀၃
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.478
26.518
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14577620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.518
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၂၂:၀၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.459
26.499
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14574699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၂၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.499
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၂၅:၀၄
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.451
26.491
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14574733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.491
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၄:၀၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၀၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.439
26.488
အမြတ်
2.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14575026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.488
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.25 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၀၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.473
26.508
အမြတ်
1.55 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14570637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.508
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.55 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၁:၄၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
26.894
26.866
အမြတ်
1.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14465747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
26.894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.866
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.20 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၁:၄၆
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
26.894
26.866
အမြတ်
1.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14465749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
26.894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.866
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.20 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၁:၅၂
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
26.895
26.868
အမြတ်
1.15 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14465755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
26.895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.868
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.15 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၀၁
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.083
26.122
အမြတ်
1.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14161419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.083
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.122
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.75 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၀၁
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.007
26.048
အမြတ်
1.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14159492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.048
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.85 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၀၃
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
26.001
26.042
အမြတ်
9.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#14159666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
26.042
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
9.25 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၃
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
26.05
26.14
အမြတ်
21.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13827428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
26.14
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
21.50 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၃၆
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.501
26.631
အမြတ်
55.71 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.501
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
56.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.631
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
55.71 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၃၈
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.502
26.631
အမြတ်
55.66 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.502
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
56.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.631
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
55.66 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၁
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.505
26.525
အမြတ်
50.21 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.505
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
51.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.525
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
50.21 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၃
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.504
26.524
အမြတ်
50.21 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.504
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
51.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.524
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
50.21 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၈
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.504
26.524
အမြတ်
50.21 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.504
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
51.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.524
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
50.21 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၆
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.504
26.524
အမြတ်
50.21 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.504
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
51.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.524
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
50.21 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၄
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.501
26.521
အမြတ်
50.21 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.501
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
51.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.521
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
50.21 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၃
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.501
26.521
အမြတ်
50.21 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.501
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
51.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.521
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
50.21 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၆
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.499
26.519
အမြတ်
50.21 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.499
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
51.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.519
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
50.21 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၈
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.504
26.506
အမြတ်
49.31 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.504
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
50.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.506
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
49.31 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၀
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.502
26.5
အမြတ်
49.11 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#12488704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.502
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
49.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
49.11 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၄၆:၀၄
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.934
25.972
အမြတ်
1.64 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13438910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၄၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.934
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.972
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.64 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၁
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.916
25.957
အမြတ်
1.79 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13439356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.916
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.957
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.79 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၃၈:၀၃
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.871
25.911
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13458646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.911
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၁
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.872
25.91
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13462677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.91
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.70 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၉:၀၀
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.868
25.905
အမြတ်
1.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13460529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.905
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.65 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၃၄:၀၃
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.859
25.87
အမြတ်
0.35 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13458573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.87
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၂၅:၀၂
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.858
25.871
အမြတ်
0.39 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13455759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.858
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.871
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.39 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၀၁
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.924
25.964
အမြတ်
1.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13422924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.964
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၁
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.891
25.936
အမြတ်
2.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13422514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.936
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.05 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၀၀
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.881
25.919
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13422602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.70 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၀၁
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.925
25.972
အမြတ်
2.15 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13409219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.972
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.15 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၀
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.908
25.953
အမြတ်
2.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13408488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.953
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.05 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၃
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.891
25.933
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13408998
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.933
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၂
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.848
25.89
အမြတ်
1.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13365412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.89
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.90 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၂
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
25.848
25.886
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#13365413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
25.886
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.70 USD