၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.26
80.011
80.014
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517668682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
80.014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.27
79.981
80.019
အမြတ်
0.09 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517668743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
80.019
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.29
79.953
80.016
အမြတ်
0.17 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517668805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
80.016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.3
79.926
80.02
အမြတ်
0.26 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517669175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
80.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၁၃:၂၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.32
79.896
80.018
အမြတ်
0.35 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517697362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
80.018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၂၉:၅၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.33
79.865
80.01
အမြတ်
0.44 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517698407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
80.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.35
79.502
79.814
အမြတ်
0.99 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517718972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
79.814
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၅၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.36
79.471
79.82
အမြတ်
1.14 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517719492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
79.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၂၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.38
79.439
79.803
အမြတ်
1.26 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517731023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
79.803
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.26 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၁၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.39
79.407
79.774
အမြတ်
1.30 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517746246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.39
ပြင်ပ
79.774
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.30 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.41
79.377
79.774
အမြတ်
1.48 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517748499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
79.774
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.48 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၄၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.42
79.348
79.793
အမြတ်
1.70 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517748837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
ပြင်ပ
79.793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.70 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၂၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.44
79.318
79.792
အမြတ်
1.90 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517748962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
ပြင်ပ
79.792
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.90 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၄၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
79.77
79.725
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1518108678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.725
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
79.782
79.808
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1518083932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
79.754
79.803
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1518083634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.803
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၃၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.03
79.811
79.808
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1518085324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
79.808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၄၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.06
79.864
79.818
အမြတ်
0.03 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1518091297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
79.818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၂၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
79.839
79.813
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1518085885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
79.813
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၁၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၇
ရောင်းချမှု
0.09
80.111
79.821
အမြတ်
0.24 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1518107645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
80.111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
79.821
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၇
ရောင်းချမှု
0.08
80.079
79.816
အမြတ်
0.19 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1518105624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
80.079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
79.816
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
79.318
79.183
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517815323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၀:၅၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
79.346
79.184
အမြတ်
0.03 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517822014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.184
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၄:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.03
79.376
79.35
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517822152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
79.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၃၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
79.408
79.36
အမြတ်
0.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517822228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
79.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၂၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.06
79.434
79.363
အမြတ်
0.04 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517822414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
79.363
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.08
79.462
79.365
အမြတ်
0.07 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517825814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
79.365
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၂၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.09
79.491
79.37
အမြတ်
0.10 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517825845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
79.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၃၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.11
79.522
79.499
အမြတ်
0.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517825857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
79.499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၅၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.12
79.553
79.499
အမြတ်
0.06 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517825953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
79.499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၁၃
ရောင်းချမှု
0.14
79.583
79.5
အမြတ်
0.11 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517826159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
79.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၃၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.15
79.611
79.514
အမြတ်
0.13 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517828887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
79.514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၃၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
79.206
79.206
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517802495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၄၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
79.236
79.206
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517802523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၁၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.03
79.266
79.206
အမြတ်
0.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517802551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
79.206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၅၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
79.277
79.234
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517801648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.234
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၆:၅၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
79.249
79.235
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517801093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.235
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၂၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
79.3
79.28
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517799803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၄
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
79.353
79.331
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517799059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၂၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
79.385
79.385
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517789016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.385
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၅၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
79.356
79.383
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517788682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
79.443
79.383
အမြတ်
0.03 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517790098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
79.383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၅၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
79.414
79.384
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517789592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
79.384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၁
ရောင်းချမှု
0.06
79.468
79.383
အမြတ်
0.05 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517790987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
79.383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၁၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.09
79.523
79.384
အမြတ်
0.11 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517792997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.523
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
79.384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၄၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.08
79.5
79.383
အမြတ်
0.09 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517792690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
79.383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
79.405
79.384
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517788485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၀၇
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
79.988
80.163
အမြတ်
-0.03 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517583550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
80.163
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၄၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
79.96
80.163
အမြတ်
-0.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517583292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.163
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၂၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
80.018
80.163
အမြတ်
-0.04 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1517584504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
80.018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
80.163
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD