၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၅၉
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.24806
1.24219
အမြတ်
28.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116555200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24219
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
28.85 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၀၄
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.24613
1.24275
အမြတ်
16.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116554660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24275
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
16.40 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၄၀
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.24662
1.24565
အမြတ်
4.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116550902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24565
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.35 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၄၉:၅၃
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.24637
1.24547
အမြတ်
4.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116549687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၄၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24547
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.00 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၀၇
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.24604
1.24503
အမြတ်
4.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116547722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24503
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.55 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၁၀
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၂၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.05
133.975
133.976
အမြတ်
-1.04 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116463489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
133.976
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-1.04 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၁:၄၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၂၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.2441
1.24162
အမြတ်
11.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116462797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24162
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
11.90 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၀:၁၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၂၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.24209
1.24179
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116462710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၂၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24179
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၁၀
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
134.3
134.226
အမြတ်
2.43 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116463638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.226
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၀၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.246
1.24462
အမြတ်
6.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116462868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24462
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
6.40 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၀:၃၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.239
1.23817
အမြတ်
3.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116446324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.23817
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.65 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၀၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
118.874
118.823
အမြတ်
1.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#116416516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.874
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
118.823
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.36 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၂၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
118.838
118.804
အမြတ်
0.58 USD
EURJPY
စာချုပ်
#116414562
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
118.804
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၁:၁၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.10252
1.10167
အမြတ်
3.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116383859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10167
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.75 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၀၀
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.10182
1.1017
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116373931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.1017
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၅:၁၁
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.10174
1.10127
အမြတ်
1.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116362041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10127
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.85 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၅၄
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09482
1.09518
အမြတ်
1.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116095814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09518
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.30 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၀၄
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.21998
1.22064
အမြတ်
2.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116079867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22064
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.80 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၁၃
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
130.472
130.541
အမြတ်
2.23 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116077477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.472
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.541
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.23 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၄၂
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.2212
1.22197
အမြတ်
3.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116057218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22197
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.35 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၀၅
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.05
0.89969
0.89912
အမြတ်
2.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#116055423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89912
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.47 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၇:၁၅
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
130.482
130.691
အမြတ်
8.78 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116034475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.691
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
8.78 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၄၆
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
130.67
130.691
အမြတ်
-0.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116025121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.691
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၅၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
0.89968
0.8993
အမြတ်
1.32 USD
EURGBP
စာချုပ်
#116028509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.8993
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.32 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၀၈
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.0023
1.00146
အမြတ်
3.69 USD
USDCHF
စာချုပ်
#115366942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.00146
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.69 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၁၇
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.00129
1.00141
အမြတ်
-1.10 USD
USDCHF
စာချုပ်
#115366001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.00141
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၄
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.00134
0.99864
အမြတ်
13.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#115279830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99864
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
13.02 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၅:၄၄
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
0.99935
0.99855
အမြတ်
3.51 USD
USDCHF
စာချုပ်
#115258273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99855
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.51 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၂၃
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
0.99865
0.99849
အမြတ်
0.30 USD
USDCHF
စာချုပ်
#115258262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99849
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၅၇
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
0.99804
0.99849
အမြတ်
-2.75 USD
USDCHF
စာချုပ်
#115258166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99849
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-2.75 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၀၉
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.66769
0.66841
အမြတ်
3.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115197763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.66841
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.10 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၃၇:၃၁
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.62085
0.62114
အမြတ်
0.95 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#115193220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၃၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.62114
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.95 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၁၇
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.66964
0.6704
အမြတ်
3.30 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115137448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.6704
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.30 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၀၄
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၄၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.67019
0.67048
အမြတ်
0.95 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115118569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၄၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.67048
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.95 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၄၁
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.22824
1.22903
အမြတ်
3.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#114693225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.22903
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.45 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၀၉
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.23121
1.2342
အမြတ်
14.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#114521373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.2342
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
14.45 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၁၅
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.23346
1.23424
အမြတ်
3.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#114509654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.23424
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.40 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၀၂
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.0939
1.09498
အမြတ်
4.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114432564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09498
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.90 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၄:၁၁
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09469
1.09498
အမြတ်
0.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114432461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09498
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၁၅
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.67436
0.67494
အမြတ်
1.92 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#114412291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.67494
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.92 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၃၆
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.6741
0.67488
အမြတ်
1.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#114413751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.67488
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.36 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၂၂
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.62587
0.62641
အမြတ်
1.32 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#113838237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.62641
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.32 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၈
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69078
0.68475
အမြတ်
-30.65 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#106756912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68475
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-30.65 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၁၉
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69203
0.68453
အမြတ်
-38.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#106814792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68453
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-38.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၀၃
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69265
0.68441
အမြတ်
-41.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#106747994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-41.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68441
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-41.70 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၀၀
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69305
0.68434
အမြတ်
-44.05 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#106747903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68434
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-44.05 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၀၁
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.68375
0.68433
အမြတ်
2.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#106914286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68433
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.40 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၄၉
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.99094
0.99047
အမြတ်
1.87 USD
USDCHF
စာချုပ်
#106667087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99047
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.87 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၁၅:၂၀
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.05
0.99053
0.99045
အမြတ်
-0.10 USD
USDCHF
စာချုပ်
#106658555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99045
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၇
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69523
0.69546
အမြတ်
0.65 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#106607276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69523
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69546
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.65 USD