၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၂၆
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38923
1.38954
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159177279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38954
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၃၅
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.18215
1.18931
အမြတ်
21.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150008694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18931
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
21.18 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၂၅
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.1763
1.18929
အမြတ်
38.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150159242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18929
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
38.67 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၁၄:၄၇
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.18348
1.18929
အမြတ်
17.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150005230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18929
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
17.13 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၂
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.16577
1.16526
အမြတ်
1.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150565395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16526
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.23 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၉
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.16578
1.1653499999999999
အမြတ်
0.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150565347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1653499999999999
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.99 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၆
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.16582
1.16534
အမြတ်
1.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150565301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16534
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.14 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၀၀
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.16787
1.16744
အမြတ်
0.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150463914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16744
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.99 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၀၄
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.16788
1.16747
အမြတ်
0.93 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150463958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16747
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.93 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၅၆
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.16783
1.16745
အမြတ်
0.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150463871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16745
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၅၄
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.16926
1.16822
အမြတ်
2.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150375040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16822
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.82 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၂၇
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.1695
1.16822
အမြတ်
3.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150375204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16822
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.54 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၄
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.16907
1.16827
အမြတ်
2.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150374892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16907
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16827
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.10 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၂၀
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.17788
1.1776
အမြတ်
0.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150131725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1776
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.54 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၁၆
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.17787
1.17761
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150131692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17761
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.48 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၁၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.90462
0.90747
အမြတ်
9.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#149694298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90747
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
9.12 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၂၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.9067
0.90746
အမြတ်
2.21 USD
USDCHF
စာချုပ်
#149626395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90746
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.21 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.90585
0.90746
အမြတ်
5.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#149626025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90746
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
5.02 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၄၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.90779
0.90743
အမြတ်
-1.49 USD
USDCHF
စာချုပ်
#149625962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90743
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.49 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၂၅
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17701
1.17738
အမြတ်
0.81 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149536576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17738
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.81 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.17786
1.17661
အမြတ်
3.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149481187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17661
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.45 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၃၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.17661
1.17661
အမြတ်
-0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149480737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17661
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.30018
1.29935
အမြတ်
2.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149473138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29935
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.19 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၁၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.70781
0.70836
အမြတ်
1.35 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149243309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70836
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.35 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17686
1.17572
အမြတ်
-3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149156772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17572
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-3.72 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၃၆
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.17602
1.17518
အမြတ်
2.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149163346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17518
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.22 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၁၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17338
1.17372
အမြတ်
0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149068258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17372
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30377
1.3031
အမြတ်
-2.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149044444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3031
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-2.31 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30377
1.30309
အမြတ်
-2.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149044477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30309
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-2.34 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၅၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30506
1.30318
အမြတ်
-5.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149031024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30318
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-5.94 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၂၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30606
1.30316
အမြတ်
-9.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149029177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30606
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30316
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-9.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.30242
1.30342
အမြတ်
-3.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149043343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30342
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-3.30 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.30245
1.3034
အမြတ်
-3.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149043305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3034
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-3.15 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30394
1.3065
အမြတ်
7.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148954442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3065
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
7.38 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၂၄
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.3033
1.30289
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148886936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30289
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.93 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၂၆
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.30269
1.30208
အမြတ်
1.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148886036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30208
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.53 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၀၁
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.31171
1.31218
အမြတ်
0.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#148884334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.31218
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.77 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၁၄
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.30132
1.30091
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148883851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30091
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.93 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၅၅
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.31426
1.31556
အမြတ်
2.66 USD
USDCAD
စာချုပ်
#148874871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.31556
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.66 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၁၂
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.31532
1.31561
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#148874559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.31561
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.36 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၃၆
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.31715
1.3176
အမြတ်
0.72 USD
USDCAD
စာချုပ်
#148841327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3176
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.72 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၅၄
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17725
1.1777
အမြတ်
1.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148749119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1777
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၁၅
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17758
1.1777
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148746836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1777
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၉
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.17587
1.17442
အမြတ်
4.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148752065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17442
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.05 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၅
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.17587
1.17442
အမြတ်
4.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148752035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17442
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.05 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၁၅
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.17689
1.17653
အမြတ်
0.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148750396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17653
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.78 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၀၈
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.17686
1.17656
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148750354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17656
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၁၄
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.29056
1.29073
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148709244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29073
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.21 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၀၄
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.28996
1.29075
အမြတ်
2.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148709416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29075
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.07 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၃
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
105.598
105.731
အမြတ်
3.47 USD
USDJPY
စာချုပ်
#148582920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
105.731
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.47 USD