၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၁၈
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22728
1.22511
အမြတ်
-2.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116003962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22511
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.27 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၀၃
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.89586
0.89706
အမြတ်
-1.67 USD
EURGBP
စာချုပ်
#116000927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89706
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.67 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၃၁
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21807
1.21592
အမြတ်
-2.37 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#116003992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21592
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.37 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၅:၃၉
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.23801
1.22605
အမြတ်
-132.66 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115471333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-131.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.22605
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
-132.66 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၀၅
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.648
131.411
အမြတ်
-49.06 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#103839047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-48.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.411
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-49.06 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၀၈
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.481
131.411
အမြတ်
-47.50 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#103841034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-47.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.411
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-47.50 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၅၁
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.313
131.411
အမြတ်
-45.93 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#103843487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-45.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.411
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-45.93 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၀၄
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.244
131.411
အမြတ်
-45.29 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#103845977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-45.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.411
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-45.29 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၄
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.697
131.411
အမြတ်
-49.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#103838230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.697
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-49.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.411
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-49.52 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၅၈
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.586
131.411
အမြတ်
-48.48 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#103840054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-48.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.411
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-48.48 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၄၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.399
131.411
အမြတ်
-46.74 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#103842599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-46.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.411
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-46.74 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၀၆
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.23808
1.22605
အမြတ်
-133.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115473866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-132.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.22605
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
-133.43 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22933
1.22671
အမြတ်
-2.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115736788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22671
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.72 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၂၉
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.23794
1.22671
အမြတ်
-124.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115474002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-123.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.22671
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
-124.63 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၅၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.23772
1.22673
အမြတ်
-121.99 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115474062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-120.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.22673
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
-121.99 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၂:၁၁
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.2374
1.2268
အမြတ်
-117.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115474348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-116.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.2268
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
-117.70 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၈
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89259
0.89438
အမြတ်
-2.40 USD
EURGBP
စာချုပ်
#115791175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89438
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.40 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၃၆
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.89189
0.89433
အမြတ်
-3.19 USD
EURGBP
စာချုပ်
#115775602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89433
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.19 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၀၃
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89184
0.89446
အမြတ်
-3.42 USD
EURGBP
စာချုပ်
#115774913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89446
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.42 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၂၉
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.8914
0.89451
အမြတ်
-8.03 USD
EURGBP
စာချုပ်
#115768821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89451
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-8.03 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၉:၃၇
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.23722
1.22704
အမြတ်
-113.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115475034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-111.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.22704
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
-113.08 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၄၃
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.23594
1.22681
အမြတ်
-101.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115480978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-100.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.22681
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
-101.53 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၉:၁၅
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.11
0.89158
0.89457
အမြတ်
-42.57 USD
EURGBP
စာချုပ်
#115726991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.89457
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
-42.57 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၈:၂၈
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.11
0.89172
0.89437
အမြတ်
-38.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#115774205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.89437
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
-38.00 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၂၃
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.22
0.89122
0.89443
အမြတ်
-91.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#115767718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-86.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
0.89443
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
-91.13 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၂:၅၁
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.23076
1.23245
အမြတ်
7.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115727529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.23245
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
7.95 USD
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၀၁
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22977
1.2325
အမြတ်
2.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115585270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2325
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.63 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၄:၅၀
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23034
1.23276
အမြတ်
2.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115730504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23034
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23276
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.32 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၁၃
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.23164
1.23283
အမြတ်
11.99 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115726752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.23283
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
11.99 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၁၅
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
131.499
131.738
အမြတ်
10.19 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115727715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
131.738
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
10.19 USD
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၅၃
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22992
1.23242
အမြတ်
2.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115585227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23242
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.40 USD
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၃၁
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22996
1.23242
အမြတ်
2.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115585110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23242
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.36 USD
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၄၄
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.23175
1.23242
အမြတ်
6.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115560341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.23242
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
6.27 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၁:၁၂
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.674
132.1
အမြတ်
3.78 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115399785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.1
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.78 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၀၈
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.11
131.732
132.1
အမြတ်
35.62 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115398346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
132.1
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
35.62 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၂၃
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
131.746
131.947
အမြတ်
18.47 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115391386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
131.947
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
18.47 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၄၈
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.11
131.772
131.931
အမြတ်
14.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115390457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
131.931
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
14.15 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၃၆
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.11
131.783
131.959
အမြတ်
15.90 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115390373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
131.959
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
15.90 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၃၃
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.22
131.837
131.939
အမြတ်
16.57 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115390132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
131.939
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
16.57 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၂၃
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.11
131.792
131.925
အမြတ်
11.47 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115390301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
131.925
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
11.47 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၀၂
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
131.806
131.925
အမြတ်
10.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115390216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
131.925
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
10.03 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၁၂
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.82842
1.83225
အမြတ်
26.12 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#115414520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.83225
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
26.12 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၁၆
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.82909
1.83178
အမြတ်
17.69 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#115404024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.83178
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
17.69 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၂၁
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.82992
1.83174
အမြတ်
2.05 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#115388553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.83174
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.05 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၆:၂၉
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1496.1
1499.88
အမြတ်
3.58 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115367243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1496.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1499.88
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.58 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၉:၅၇
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.82999
1.83299
အမြတ်
1.81 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#115381281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.83299
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.81 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၂၁
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.82992
1.83255
အမြတ်
31.35 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#115384896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.83255
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
31.35 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၁၂
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.82978
1.8326
အမြတ်
18.65 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#115386270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82978
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.8326
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
18.65 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၄:၂၀
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1496.59
1503.05
အမြတ်
6.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115366766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1496.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1503.05
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.26 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၃:၂၉
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1496.89
1503.36
အမြတ်
6.27 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115366598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1496.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1503.36
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.27 USD