၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၀၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3838
1.38142
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33338824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၂၈
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3836
1.38142
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33338874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၃
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3832
1.38142
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33339238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၈
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3844
1.38142
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33338660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၅၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3828
1.38142
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33339291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.384
1.38142
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33338807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.384
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၅၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3824
1.38142
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33339316
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၂၈
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3836
1.38142
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33338846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၃၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3834
1.38142
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33339186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၄၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38479
1.38142
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33338486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၈
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.383
1.38142
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33339251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၂၉
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3842
1.38142
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33338676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၂၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3826
1.38142
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33339295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၁:၅၃
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.385
1.38288
အမြတ်
-0.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33236330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.38288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၀၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.38413
1.38288
အမြတ်
-0.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33247172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၀၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.38442
1.38288
အမြတ်
-0.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33241907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.38288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၄၆
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.2
1.38448
1.38564
အမြတ်
-0.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33202629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.38564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၄၃
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.2
1.38502
1.38564
အမြတ်
-0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33220120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.38564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၂၉
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38503
1.38564
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#33220117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၅
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.19077
1.1905
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#33184177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.1905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၂၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.19056
1.1905
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#33184360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.1905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၁၇
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.19013
1.19106
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#33180583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.19106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၁၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.19053
1.19106
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#33181390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.19106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၂၉
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.05
1774.9
1758.13
အမြတ်
0.84 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#33127842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1774.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1758.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၃
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.69968
0.69853
အမြတ်
-0.23 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33101832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၂
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.75391
0.75151
အမြတ်
-0.48 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#33101183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75391
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.75151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၂၂
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.7555
0.75151
အမြတ်
-0.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#33034414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.75151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၀၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.70161
0.69853
အမြတ်
-0.62 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33101739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.62 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၁၂
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.7029
0.69853
အမြတ်
-0.87 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33046785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.87 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၅၂
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.70125
0.69853
အမြတ်
-0.54 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33101765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၀၇
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.7028
0.69853
အမြတ်
-0.85 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33033993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.85 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၅၆
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.75266
0.75151
အမြတ်
-0.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#33101784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.75151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၅၅
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.75494
0.75151
အမြတ်
-0.69 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#33101164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.75151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.69 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၅၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.75571
0.75151
အမြတ်
-0.84 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#33034319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.75151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.84 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၀၈
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.75354
0.75151
အမြတ်
-0.41 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#33101543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.75151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.41 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၅၇
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.7553
0.75151
အမြတ်
-0.76 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#33034452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.75151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.76 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၀၆
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.701
0.69853
အမြတ်
-0.49 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33101756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.49 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၁၆
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.70305
0.69853
အမြတ်
-0.90 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33033931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.90 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၃၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.7027
0.69853
အမြတ်
-0.83 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33046828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.83 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၂၉
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.70058
0.69853
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33101774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.41 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၄၈
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.7026
0.69853
အမြတ်
-0.81 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33034028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.81 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၂၉
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.70058
0.69948
အမြတ်
-0.22 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33071292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၅၂
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.70125
0.69944
အမြတ်
-0.36 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33057848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69944
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၀၆
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.701
0.69943
အမြတ်
-0.31 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33057573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၀၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.70161
0.69943
အမြတ်
-0.44 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#33057553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၀၈
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.75354
0.7525
အမြတ်
-0.21 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#33071194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.7525
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၂
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.75391
0.75253
အမြတ်
-0.28 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#33069512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75391
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.75253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၅၅
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.75494
0.75255
အမြတ်
-0.48 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#33057878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.75255
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၁၄
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.4
1.19083
1.19092
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#33070115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19083
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.19092
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၅၇
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.1916
1.19092
အမြတ်
-0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#33049445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.19092
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD