၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၅၅:၅၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
10017.1
9686.1
အမြတ်
-33.60 USD
NQ
စာချုပ်
#137203177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
10017.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-33.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9686.1
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-33.60 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၇:၀၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
3212.7
3029.4
အမြတ်
-18.83 USD
SPX
စာချုပ်
#136969989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
3212.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
3029.4
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-18.83 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၄၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
9997.7
9686.1
အမြတ်
-31.66 USD
NQ
စာချုပ်
#137193808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9997.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-31.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9686.1
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-31.66 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၀၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
10017
9686.1
အမြတ်
-33.59 USD
NQ
စာချုပ်
#137203198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
10017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-33.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9686.1
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-33.59 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၄၁:၃၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
1
3160.5
3029.8
အမြတ်
12.57 USD
SPX
စာချုပ်
#137363016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၄၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
3160.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
3029.8
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
12.57 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
1
3198.6
3029.8
အမြတ်
16.38 USD
SPX
စာချုပ်
#136983995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
3198.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
3029.8
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
16.38 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၄၇:၁၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
1
3227
3042.4
အမြတ်
-18.96 USD
SPX
စာချုပ်
#137202175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၄၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
3227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
3042.4
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-18.96 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၂၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
3208.9
3043.1
အမြတ်
-17.08 USD
SPX
စာချုပ်
#137127919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
3208.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
3043.1
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-17.08 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၀၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၉:၀၇
ရောင်းချမှု
1
9890
9743
အမြတ်
14.20 USD
NQ
စာချုပ်
#137138714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
9890
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9743
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
14.20 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၂:၂၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၀၀
ရောင်းချမှု
1
9830
9783.199999999999
အမြတ်
4.18 USD
NQ
စာချုပ်
#137106739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
9830
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9783.199999999999
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.18 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၃၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၆:၅၂
ရောင်းချမှု
1
9756.8
9780.5
အမြတ်
-2.87 USD
NQ
စာချုပ်
#136983930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
9756.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9780.5
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-2.87 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၄၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၃၇
ရောင်းချမှု
1
9970
9965.400000000001
အမြတ်
-0.04 USD
NQ
စာချုပ်
#137149165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
9970
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9965.400000000001
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၁၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၃၈
ဝယ်ယူမှု
1
10017.3
10024.6
အမြတ်
0.23 USD
NQ
စာချုပ်
#137203218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
10017.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
10024.6
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.23 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၂၉
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1
9964
9949.800000000001
အမြတ်
-1.92 USD
NQ
စာချုပ်
#137141991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9949.800000000001
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.92 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၂၄
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
1
9959.1
9949.3
အမြတ်
-1.48 USD
NQ
စာချုပ်
#137141879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9959.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9949.3
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.48 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၁၄
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
9959.8
9948.800000000001
အမြတ်
-1.60 USD
NQ
စာချုပ်
#137141867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9959.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9948.800000000001
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.60 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၅၂
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
330.6
336.7
အမြတ်
5.85 USD
#AAPL
စာချုပ်
#136994595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
330.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
336.7
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
5.85 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၀၂
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
9887.6
9886.8
အမြတ်
-0.58 USD
NQ
စာချုပ်
#137133984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9887.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9886.8
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၅၄
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1
9860.3
9885.4
အမြတ်
2.01 USD
NQ
စာချုပ်
#137127852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9860.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9885.4
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.01 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၁၂
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၂၉
ရောင်းချမှု
1
3207.9
3203.4
အမြတ်
-0.05 USD
SPX
စာချုပ်
#137090412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
3207.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
3203.4
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၃၀
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၂၂
ရောင်းချမှု
1
9851
9845.2
အမြတ်
0.08 USD
NQ
စာချုပ်
#137092258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
9851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9845.2
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၂:၃၃
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၂၈
ရောင်းချမှု
1
9866.6
9864.4
အမြတ်
-0.28 USD
NQ
စာချုပ်
#137032343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
9866.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9864.4
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၁၉
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1
9819.5
9860.1
အမြတ်
3.56 USD
NQ
စာချုပ်
#136994559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9819.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9860.1
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.56 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၀၈
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
1
9819.3
9859.699999999999
အမြတ်
3.54 USD
NQ
စာချုပ်
#136994550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9819.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9859.699999999999
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.54 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၅၇
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
9800
9800.3
အမြတ်
-0.47 USD
NQ
စာချုပ်
#136972660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9800
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
9800.3
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၅၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08728
1.0808
အမြတ်
-13.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132687624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0808
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-13.16 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၃၃
၂၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.086
1.0808
အမြတ်
-10.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132582573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0808
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.60 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၅၄
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
1.08841
1.08426
အမြတ်
-425.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132438833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-415.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08426
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-425.00 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၃၁
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.12172
1.08426
အမြတ်
-75.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128896146
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-74.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08426
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-75.12 USD
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၂၄
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.13694
1.08426
အမြတ်
-105.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128546904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-105.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08426
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-105.56 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၁:၀၇
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.13471
1.08426
အမြတ်
-101.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128693846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-100.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08426
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-101.10 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၂၉
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.12086
1.08426
အမြတ်
-73.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129002244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-73.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08426
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-73.40 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၁၈
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09313
1.08426
အမြတ်
-17.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131935629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08426
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-17.94 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၂၇:၁၃
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08446
1.08623
အမြတ်
3.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132238316
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08623
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.34 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၄၉
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.0824
1.08429
အမြတ်
-3.98 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132209431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08429
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.98 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၂၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.08396
1.08332
အမြတ်
1.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132198791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08332
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08362
1.08567
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132099453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08567
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.90 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၅၈
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.08357
1.08337
အမြတ်
0.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132076066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08337
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၈
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.08366
1.08332
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132076124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08332
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၃၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.08377
1.08372
အမြတ်
-0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132075991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၂၂
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.08375
1.08362
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132075931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08362
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၁၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.08388
1.08362
အမြတ်
0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#132075885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08362
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၂၀:၁၃
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၃၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.0883
1.08833
အမြတ်
-0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131952454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၂၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08833
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.26 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၃၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08794
1.08839
အမြတ်
0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131920641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08839
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.70 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၃၇
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.08425
1.09066
အမြတ်
-13.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131366005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09066
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-13.02 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၄၂
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.09813
1.09069
အမြတ်
14.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131845896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09813
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09069
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
14.68 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၂၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.09517
1.09047
အမြတ်
9.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131872474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09047
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.20 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၃၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.09
1.08766
အမြတ်
4.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131144288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08766
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.48 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၁၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.08708
1.08755
အမြတ်
-1.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131909652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08755
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.14 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09506
1.09813
အမြတ်
5.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131527198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09813
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.94 USD