၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၇
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.36669
1.3675
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45484959
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.3675
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.37433
1.37462
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44941268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37379
1.37462
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44944689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၀၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.37266
1.37462
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44959053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.37462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.37198
1.37462
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45373161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.37462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.37239
1.37462
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45380523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.37462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၄၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.37066
1.37095
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44973713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.37095
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၄၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.36833
1.37101
အမြတ်
0.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45002158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.37101
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.21
1.36748
1.37108
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45009496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.37108
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၁၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.29
1.36452
1.3711
အမြတ်
1.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45061871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
1.3711
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.91 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၂
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.4
1.36394
1.36402
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45211290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.36402
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၄၇
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၅၇
ရောင်းချမှု
1
1.36496
1.36531
အမြတ်
-0.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45191763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.36531
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၇:၂၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၈:၀၉
ကူးယူခြင်း
57.96%
-23.79%
အမြတ်
-9.64 USD
ManagerHantu
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၇:၂၇
အဝင်အမှတ်
57.96%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၈:၀၉
ပြင်ပ
-23.79%
အမြတ်
-9.64 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၁၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37476
1.37571
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44925046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37817
1.37867
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44824650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37833
1.37868
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44841038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37868
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၁၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.37945
1.37867
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44846726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.3799
1.37867
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44866726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၁၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.04
1.38064
1.37867
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44869545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.38049
1.38016
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44850620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.38034
1.37944
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44795256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38034
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37944
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38214
1.38124
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44759776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38124
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38027
1.38258
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44609267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38258
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.3807
1.38256
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44620141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၁၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.38186
1.38257
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44627067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.38291
1.38248
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44630767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.3833
1.38248
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44647694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၀၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.38375
1.38248
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44691657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.08
1.38443
1.38249
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44707395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.38249
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၁၈
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၀
ရောင်းချမှု
0.11
1.38514
1.38248
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44716306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.38248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.38431
1.38428
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44685402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38428
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၁၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.38354
1.38322
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44637247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၂:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.38478
1.38388
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44579850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38388
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.38382
1.38668
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44480948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.38785
1.38668
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44552246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.3892
1.38861
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44536686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38861
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၄၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.3898
1.38863
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44537912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38863
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.39073
1.38862
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44544450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38862
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.38879
1.38847
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44529525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38847
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၅၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.38922
1.38844
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44530658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38844
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၁၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.3898
1.38846
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44532222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၂၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.38625
1.38566
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44498641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38566
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၁၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.38731
1.38561
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44507000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၁၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.38795
1.38713
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44504351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38713
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3837
1.3846
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44451811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38142
1.38152
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44397523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38152
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၃၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38342
1.38152
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44418030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38152
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38316
1.38226
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44347609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38226
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၁၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.38334
1.384
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44167773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၀၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.08
1.38588
1.384
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44256651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD