၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၉
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3792
1.38015
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#47023379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37711
1.37806
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#47007663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37806
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၈
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37536
1.37631
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46991124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37342
1.37437
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46961059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37437
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37448
1.37426
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46922889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.3721
1.37426
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46945606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37603
1.37426
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46897927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37319
1.37426
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46932651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37354
1.37449
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46882896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37225
1.3732
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46862607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36873
1.36968
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46843442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36784
1.36879
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46833264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.3656
1.36758
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46753582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.37113
1.36758
အမြတ်
0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46789445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.36758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.36406
1.36758
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46740639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.36662
1.36758
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46761760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.37148
1.36758
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46805137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.36758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.35943
1.36758
အမြတ်
-0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46714929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.35958
1.36043
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46673846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.3627
1.36043
အမြတ်
0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46695575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.35858
1.36043
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46659017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.3617
1.36043
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46683466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36087
1.36182
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46637693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36012
1.36107
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46615377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36107
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.35954
1.35802
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46599633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35802
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.35839
1.35802
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46590839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35802
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.36091
1.35996
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46574545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36484
1.36448
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46534719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36221
1.36448
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46553937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36415
1.36505
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46513743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36505
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၁
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36401
1.36491
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46497704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36491
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၈
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36429
1.36395
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46446661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36395
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36181
1.36395
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46471995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36395
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၂
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36036
1.36222
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46412051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36036
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၂
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36228
1.36222
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46386414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၃
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3596
1.3605
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46366256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၅
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36425
1.36145
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46211985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၁
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36385
1.36145
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46218556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၀
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.3607
1.36145
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46238193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၄၀:၀၉
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36277
1.36145
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46221950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၄
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.3553
1.36145
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46266105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.36145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၃
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36233
1.36323
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46186904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၃
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3621
1.363
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46171318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.363
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၇
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35945
1.36058
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46143713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၁၈
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36132
1.36058
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46127995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၃
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.35897
1.36058
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46155993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၄
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36079
1.36169
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46101132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36169
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၇
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35585
1.35675
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46076594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35675
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၃
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35495
1.35635
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46060267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35635
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၅
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35594
1.35635
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#46050179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35635
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD