၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21208
1.21307
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510158427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21266
1.21307
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510156650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21354
1.21307
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510150050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၀၃
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21299
1.21307
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510153947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၃
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21257
1.21315
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510145326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21292
1.21315
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510139733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21229
1.2128
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510107382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2127
1.2128
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510105547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21197
1.2128
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510135087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21307
1.2128
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510103583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21198
1.21284
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510097522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၂
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2129
1.21284
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510090120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21245
1.21284
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510094945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21206
1.21246
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510083544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၂
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21133
1.21173
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510080816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21173
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21073
1.21113
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510077933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.21096
1.21056
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510065674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21056
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၂
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.21156
1.21116
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510057833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21156
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21116
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၀
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2122
1.2118
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510046532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၀
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.2132
1.2128
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510042062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၀၄
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.21237
1.21332
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510020678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.21318
1.21332
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510022756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.2141
1.21332
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510030099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.21264
1.21332
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510021161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.21368
1.21332
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510027707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၂
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.21447
1.21332
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510032628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21193
1.21272
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509986628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21272
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2127
1.21272
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509975874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21272
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၂
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21214
1.21272
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509985526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21272
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21309
1.21272
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509974330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21272
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21232
1.21272
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509981515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21272
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21288
1.21284
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509962048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21203
1.21284
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509968968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21242
1.21284
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509966551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21251
1.21291
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509958110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21182
1.21222
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509948319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၀
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21214
1.21222
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509940126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21151
1.21222
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509950356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21197
1.21196
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509919709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21196
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21115
1.21196
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509924882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21196
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21157
1.21196
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509921159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21196
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.2104
1.21185
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509845092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21388
1.21185
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509804072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21263
1.21185
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509813187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21159
1.21185
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509831524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21521
1.21185
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509797036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.21079
1.21185
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509842305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2143
1.21185
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509801904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.20958
1.21185
အမြတ်
0.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509853160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.21185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၀၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2134
1.21185
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509806450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD