၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၅၄
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.84664
0.84794
အမြတ်
15.08 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121561843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.84794
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
15.08 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၄၃
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.84561
0.84802
အမြတ်
29.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121563195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.84802
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
29.66 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၃၆
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.3124
1.31246
အမြတ်
-1.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121550528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.31246
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-1.60 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၄၅
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.31592
1.31235
အမြတ်
34.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121623968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.31235
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
34.70 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၀၃
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.10947
1.10863
အမြတ်
7.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121554459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.10863
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.40 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၃၃
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.31032
1.30888
အမြတ်
13.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121554400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.30888
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
13.40 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၀၇
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.3092
1.30892
အမြတ်
1.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121547242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.30892
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၅၉
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.84858
0.84835
အမြတ်
-5.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121524757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.84835
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-5.01 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၂:၅၇
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.84652
0.8484
အမြတ်
22.61 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121546999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.8484
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
22.61 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၄
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
141.837
142.349
အမြတ်
45.11 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99223440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
141.837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
142.349
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
45.11 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၀
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
142.116
142.357
အမြတ်
20.18 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99218954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
142.357
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
20.18 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၃
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
142.373
142.36
အမြတ်
-3.20 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99206503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
142.36
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-3.20 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၈
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.10836
1.10804
အမြတ်
2.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121323078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.10804
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.20 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၄၀
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.987
0.99187
အမြတ်
24.05 USD
USDCHF
စာချုပ်
#118784374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99187
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
24.05 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၁၈:၃၆
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.98868
0.99187
အမြတ်
15.58 USD
USDCHF
စာချုပ်
#118784327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99187
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
15.58 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၃၆:၅၃
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.99293
0.99187
အမြတ်
-5.84 USD
USDCHF
စာချုပ်
#118690647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၃၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99187
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-5.84 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၂:၅၉
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.1
0.6434
0.64266
အမြတ်
6.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#117696489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.64266
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.40 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၇:၁၆
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.64295
0.64266
အမြတ်
1.90 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#117696400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64295
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.64266
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.90 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၂၃
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.1179
1.11521
အမြတ်
25.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117431348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.11521
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
25.90 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၃၈
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.11645
1.11519
အမြတ်
11.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117431218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.11519
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
11.60 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၁:၀၈
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၄၈
ရောင်းချမှု
0.1
0.64008
0.63925
အမြတ်
7.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#117584558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.63925
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.30 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၃၄
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.1149
1.11411
အမြတ်
6.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117431134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.11411
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.90 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၅၂
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.11446
1.11411
အမြတ်
2.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117430984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.11411
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.50 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၄၉
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
130.75
131.071
အမြတ်
13.98 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116010787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
131.071
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
13.98 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၂၉
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
130.955
131.063
အမြတ်
4.04 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116010664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
131.063
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.04 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
131.074
131.122
အမြတ်
1.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116010568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
131.122
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.24 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၄၅
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.25759
1.25726
အမြတ်
0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113792517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25726
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၃၁
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10778
1.10777
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110260078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၅၄
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.231
109.298
အမြတ်
5.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99208730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.298
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.13 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၆
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.258
109.291
အမြတ်
2.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99207409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.291
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.02 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၈
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.123
109.155
အမြတ်
1.93 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99211017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.155
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.93 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၅၀
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
142.194
142.281
အမြတ်
5.98 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99212543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
142.281
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
5.98 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၂
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.01262
1.01181
အမြတ်
7.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97723174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01181
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.01 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၂၀
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.01435
1.01181
အမြတ်
24.10 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97830348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01181
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
24.10 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၃၄
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.01109
1.01181
အမြတ်
-8.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97831102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01181
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-8.12 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၃၉
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.0116
1.01174
အမြတ်
-2.38 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97840114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01174
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-2.38 USD
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၅:၅၅
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.01653
1.01183
အမြတ်
45.45 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97856043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01183
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
45.45 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၀၃
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၁၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.12498
1.12532
အမြတ်
2.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97831900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၁၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12532
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.40 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၃၇:၅၉
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.01125
1.01031
အမြတ်
8.30 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97723164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၃၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01031
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
8.30 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၁၅
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.01045
1.00942
အမြတ်
9.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97723151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00942
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
9.20 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၁
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.0097
1.00932
အမြတ်
2.76 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97722732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00932
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.76 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၄၃:၄၉
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.14177
1.14138
အမြတ်
1.85 USD
EURCHF
စာချုပ်
#97777835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.14177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.14138
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
1.85 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၂၀
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.32763
1.32834
အမြတ်
4.35 USD
USDCAD
စာချုပ်
#97728508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.32834
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.35 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၄၁
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.00885
1.00823
အမြတ်
5.15 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97722494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00823
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.15 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၁၈
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၁၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.00805
1.0075
အမြတ်
4.46 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97627474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၁၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.0075
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.46 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၂၇
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.00734
1.00796
အမြတ်
-7.15 USD
USDCHF
စာချုပ်
#95586764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00796
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-7.15 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၁၈
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.0082
1.00796
အမြတ်
1.38 USD
USDCHF
စာချုပ်
#95588180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0082
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00796
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.38 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၂၃
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.00958
1.00771
အမြတ်
17.56 USD
USDCHF
စာချုပ်
#95588458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00771
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
17.56 USD
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၃၅
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.34491
1.34436
အမြတ်
3.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#95552728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.34436
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.09 USD
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၄၉:၅၁
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.00546
1.00514
အမြတ်
2.18 USD
USDCHF
စာချုပ်
#95521493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00514
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.18 USD