၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၁၃
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37443
1.37706
အမြတ်
0.79 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519968359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၆
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37891
1.37706
အမြတ်
-0.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519951714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.56 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37852
1.37865
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519947485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37888
1.37964
အမြတ်
0.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519944983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၄၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.38027
1.37964
အမြတ်
-0.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519942996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.3
1.38084
1.38009
အမြတ်
0.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519940238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38009
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၁၈
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37781
1.37848
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519937898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37848
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.3
1.37761
1.37757
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519937182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37757
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.3
1.37802
1.37876
အမြတ်
-0.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519913472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၀၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.3
1.37911
1.37876
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519917741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.3
1.37926
1.37876
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519933478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.3
1.3786
1.37876
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519916745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.3
1.38008
1.37876
အမြတ်
0.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519925742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၃၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.38029
1.37982
အမြတ်
-0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519925926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၂၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37921
1.37982
အမြတ်
0.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519930445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၅၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37937
1.38044
အမြတ်
0.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519911097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38044
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၁၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.38133
1.38044
အမြတ်
-0.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519908258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38044
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၂၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37839
1.38044
အမြတ်
0.62 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519914152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38044
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.3
1.37973
1.37933
အမြတ်
0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519910177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37933
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.38091
1.38058
အမြတ်
0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519908092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.3
1.38196
1.38113
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519905920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.3
1.38195
1.38113
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519905824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.38172
1.38187
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519886117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38187
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.3
1.38151
1.38146
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519903456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.38099
1.38149
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519898829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.3
1.38105
1.38067
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519894928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၇
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.38068
1.38115
အမြတ်
0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519888902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38115
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၂၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.3
1.38137
1.38062
အမြတ်
0.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519886397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38062
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.37807
1.37959
အမြတ်
-0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519841047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.37416
1.37959
အမြတ်
-1.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519835848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.63 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.38135
1.37959
အမြတ်
0.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519850837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.38193
1.37959
အမြတ်
0.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519853104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.38285
1.37959
အမြတ်
0.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519856011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.3
1.38035
1.38
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519882541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.3
1.38068
1.3805
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519879409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.3805
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၃
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.3
1.37836
1.38101
အမြတ်
-0.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519845605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38101
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.3
1.38134
1.38101
အမြတ်
0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519851014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38101
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.3
1.38193
1.38101
အမြတ်
0.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519853169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38101
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.3
1.38287
1.38101
အမြတ်
0.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519856085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.38101
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၁၆
ရောင်းချမှု
0.3
1.37799
1.3779
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519841247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.3779
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၆
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37642
1.37748
အမြတ်
0.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519830728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၃၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37819
1.37748
အမြတ်
-0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519828104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.3
1.37604
1.37555
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519832903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37555
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.37571
1.37559
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519729869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37559
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.37253
1.37559
အမြတ်
-0.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519709136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37559
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.92 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.37786
1.37559
အမြတ်
0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519751155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37559
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.38235
1.37559
အမြတ်
2.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519764082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37559
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.03 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.37623
1.37559
အမြတ်
0.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519732848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37623
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37559
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.37682
1.37559
အမြတ်
0.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519738593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37559
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၃၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.37114
1.37559
အမြတ်
-1.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519707272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37559
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.34 USD