၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၄၂
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.65849
0.65686
အမြတ်
3.26 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#58669698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.26 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၃၀
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.65577
0.65496
အမြတ်
1.62 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#58533917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65496
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.62 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၁၇
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.65631
0.65496
အမြတ်
2.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#58534689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65496
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၅၇
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.65669
0.65496
အမြတ်
3.46 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#58541080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65496
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.46 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၀၁
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.65757
0.656
အမြတ်
3.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#58480538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.14 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၂၂
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.65718
0.65597
အမြတ်
2.42 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#58546988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.42 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၆
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.65788
0.65562
အမြတ်
4.52 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#58555360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.52 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၁၉
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.65876
0.65561
အမြတ်
6.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#58564965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.30 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၇:၁၇
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.65821
0.65562
အမြတ်
5.18 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#58563086
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.18 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၁၄
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.65934
0.6556
အမြတ်
7.48 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#58601235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.6556
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.48 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၃၆
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.80654
1.80852
အမြတ်
1.37 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57939963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.37 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၁၇:၂၄
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80137
1.80324
အမြတ်
2.59 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58292718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၁၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.59 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၆:၃၈
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79975
1.80282
အမြတ်
4.26 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58297423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.26 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၂၁
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79801
1.80095
အမြတ်
4.07 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58305865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80095
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.07 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.7961
1.799
အမြတ်
4.02 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58311359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.7961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.799
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.02 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၀၅
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၅၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79338
1.79563
အမြတ်
3.13 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58376715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.13 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၁၆
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.78985
1.79458
အမြတ်
6.59 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58390495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.78985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.59 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၄၀
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79466
1.79619
အမြတ်
2.13 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58315614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.13 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၈:၅၆
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79356
1.79635
အမြတ်
3.88 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58346391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79635
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.88 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၂၅
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79155
1.79487
အမြတ်
4.62 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58354975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.62 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၃၇
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79049
1.79419
အမြတ်
5.15 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58360510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79419
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.15 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၇
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80478
1.80568
အမြတ်
1.24 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57959634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80568
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.24 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၀၄
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80304
1.80565
အမြတ်
3.61 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57984676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80565
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.61 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၉
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80189
1.80372
အမြတ်
2.53 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57987403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80372
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.53 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၃၆
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80046
1.8026
အမြတ်
2.96 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57998425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.8026
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.96 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၈
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.799
1.80261
အမြတ်
4.99 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58014004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80261
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.99 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၈:၀၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79817
1.79973
အမြတ်
2.15 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58017174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.15 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၀၀
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79711
1.7998
အမြတ်
3.71 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58042281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.7998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.71 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၁၉
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79593
1.79722
အမြတ်
1.78 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58042931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.78 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၀၆
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.7944
1.7973
အမြတ်
4.00 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58050610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.7944
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.7973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၄၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.7915
1.79529
အမြတ်
5.23 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58078546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.7915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79529
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.23 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၄၆
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.78946
1.79139
အမြတ်
2.64 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58098674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.78946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79139
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.64 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၃၇
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79265
1.79539
အမြတ်
3.75 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58054347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79539
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.75 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၅၈
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79014
1.79361
အမြတ်
4.76 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#58061649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79361
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.76 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၂:၃၂
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80056
1.80277
အမြတ်
3.04 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57994919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.04 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၁၆:၃၈
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80319
1.8065
အမြတ်
4.55 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57972909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.8065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.55 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၃၆
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.80654
1.81124
အမြတ်
3.23 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57901474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81124
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.23 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၈
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80522
1.81151
အမြတ်
8.63 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57906921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.81151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.63 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၂၂
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80281
1.81149
အမြတ်
12.00 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57741942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.81149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.00 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၁၇
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79536
1.80106
အမြတ်
7.93 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57833636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.93 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၄၈
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79341
1.79838
အမြတ်
6.92 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57836620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79838
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.92 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၈:၀၈
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.8018
1.80788
အမြတ်
8.38 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57774400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80788
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.38 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၆:၁၉
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80102
1.80494
အမြတ်
5.41 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57786865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.41 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၁၉
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80029
1.80508
အမြတ်
6.62 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57786978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80508
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.62 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၄၇:၅၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.8252
1.83151
အမြတ်
8.63 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57545477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.83151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.63 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၃၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.82164
1.82449
အမြတ်
3.92 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57583932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.82449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.92 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၇:၂၈
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.81957
1.82384
အမြတ်
5.87 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57585021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.82384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.87 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၁၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.81847
1.82385
အမြတ်
7.41 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57587711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81847
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.82385
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.41 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၄၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.81604
1.81801
အမြတ်
2.72 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57598050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.81801
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.72 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၄၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.82121
1.82262
အမြတ်
1.94 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#57560144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.82262
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.94 USD