၀၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၄၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၃၅
ကူးယူခြင်း
0%
0%
အမြတ်
0.00 USD
PENDEKAR_MELAKA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၄၀
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၃၅
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၀၅
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၄
ကူးယူခြင်း
0%
5.12%
အမြတ်
-9.61 USD
SerdangMining
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၀၅
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၄
ပြင်ပ
5.12%
အမြတ်
-9.61 USD
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၂၇
၂၆.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၄၀
ကူးယူခြင်း
55.93%
57.44%
အမြတ်
0.00 USD
PencuriHati
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၂၇
အဝင်အမှတ်
55.93%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၄၀
ပြင်ပ
57.44%
အမြတ်
0.00 USD