၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၂၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80754
1.80648
အမြတ်
-1.50 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61628306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80648
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.50 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၃၀
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80629
1.80672
အမြတ်
0.61 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61629844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80672
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၀၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80596
1.80607
အမြတ်
0.15 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61655656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80607
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၂၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80522
1.8059
အမြတ်
0.96 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61641480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.8059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၇:၁၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၂၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.8042
1.80452
အမြတ်
0.45 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61657327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၅၇
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80322
1.80387
အမြတ်
0.92 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61660240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80387
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၂၀
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80013
1.8017
အမြတ်
2.21 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61720721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.8017
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.21 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၅၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၃၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79887
1.79896
အမြတ်
0.13 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61732233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79896
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၃၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79648
1.79901
အမြတ်
3.59 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61733630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79901
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.59 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၂၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.77779
1.79018
အမြတ်
17.62 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61840158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.77779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.62 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၀၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.77335
1.78283
အမြတ်
13.78 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61846722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.77335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.78283
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.78 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၃၇
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.78342
1.78843
အမြတ်
7.29 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61778074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.78342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.78843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.29 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၂၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79835
1.80043
အမြတ်
3.00 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61721116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၁၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80142
1.80254
အမြတ်
1.62 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61661340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.62 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၄၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.7994
1.80207
အမြတ်
3.86 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61684178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.7994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.80207
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.86 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၄၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.79752
1.79988
အမြတ်
3.42 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#61685888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79988
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.42 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၀၆:၃၄
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.72465
0.72442
အမြတ်
0.46 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61107328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72442
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၅၀
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.72559
0.72442
အမြတ်
2.34 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61168990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72442
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.34 USD
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၂၁
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၁၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.7266
0.72592
အမြတ်
1.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61179549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72592
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.36 USD
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၅၆:၃၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.72771
0.727
အမြတ်
1.42 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61186178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၂၆
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.72856
0.72705
အမြတ်
3.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61188007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72705
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.02 USD
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၁၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.72976
0.72881
အမြတ်
1.90 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61197517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၈:၂၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.73288
0.72974
အမြတ်
6.28 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61447707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72974
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.28 USD
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၃၉
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.73338
0.73071
အမြတ်
5.34 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61219780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.34 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၃၁
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.7365
0.73472
အမြတ်
3.56 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61246887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.56 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၀၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၅၉:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.08868
1.08437
အမြတ်
5.85 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60429137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08437
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.85 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၆:၂၈
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.09034
1.08932
အမြတ်
1.38 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60435868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09034
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08932
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.38 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၄၁
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.09141
1.09044
အမြတ်
1.31 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60459034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09044
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.31 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၀၉
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.72552
0.72209
အမြတ်
6.86 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61123508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.86 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၄၄:၄၅
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.09363
1.09288
အမြတ်
0.99 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60502955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၀၈
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၃၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.09468
1.09287
အမြတ်
2.40 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60543768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၃၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09287
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.40 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၀၃
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.09908
1.09595
အမြတ်
4.12 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60932679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09595
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.12 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၅၇
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.09692
1.0953
အမြတ်
2.11 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60811353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.11 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၄၅
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.09832
1.09678
အမြတ်
2.01 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60813764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09678
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.01 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၄၉
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.10081
1.09875
အမြတ်
2.70 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60823858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09875
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၀၆
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.10216
1.09961
အမြတ်
3.33 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60832284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09961
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.33 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၀၆:၅၈
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.09746
1.09504
အမြတ်
3.20 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60552979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.20 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၅၀
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.10029
1.09679
အမြတ်
4.62 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60556985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09679
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.62 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၀၂
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.10124
1.09801
အမြတ်
4.26 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60590317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09801
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.26 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၁၆:၃၀
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.10344
1.09906
အမြတ်
5.76 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#60633910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၁၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.76 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၁၁
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.65638
0.65437
အမြတ်
4.02 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#59098017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65437
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.02 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၂၂
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.65686
0.65431
အမြတ်
5.10 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#59114726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65431
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.10 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၇
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၄၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.65724
0.65657
အမြတ်
1.34 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#59121808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65657
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၃၈
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၅၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.65757
0.657
အမြတ်
1.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#59120376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၅၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.657
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၄၇:၄၃
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၀၆:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.65797
0.6573
အမြတ်
1.34 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#59126551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၄၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၀၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.6573
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၁၁
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.65824
0.65733
အမြတ်
1.82 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#59153294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65733
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.82 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၄၂:၃၂
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.66121
0.65869
အမြတ်
5.04 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#60260215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65869
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.04 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၅၈
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.66402
0.65992
အမြတ်
4.10 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#60151587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65992
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.10 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၅၈
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.66402
0.66081
အမြတ်
3.21 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#59927756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66081
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.21 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၅၇
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.66537
0.66164
အမြတ်
7.46 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#60058615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.46 USD