၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၃၁
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.69698
0.73968
အမြတ်
-85.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#65567777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-85.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-85.40 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၄
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.6896
0.73968
အမြတ်
-100.16 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#65226377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-100.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-100.16 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.67587
0.73968
အမြတ်
-127.62 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64764297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-127.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-127.62 USD
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၄၂
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.67832
0.73968
အမြတ်
-122.72 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64792423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-122.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-122.72 USD
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၀:၂၄
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.68678
0.73968
အမြတ်
-105.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64990152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-105.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-105.80 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၄၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.69121
0.73968
အမြတ်
-96.94 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#65316713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-96.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-96.94 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၂၆
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.67698
0.73968
အမြတ်
-125.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64783023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-125.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-125.40 USD
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၄၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.68163
0.73968
အမြတ်
-116.10 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64873521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-116.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-116.10 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၁၂
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.67354
0.73968
အမြတ်
-132.28 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64757434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-132.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-132.28 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၂၉
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.67229
0.73968
အမြတ်
-134.78 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64742908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-134.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-134.78 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၂၈
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.67483
0.73968
အမြတ်
-129.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64760109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-129.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-129.70 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၂၂
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.66992
0.71326
အမြတ်
-86.68 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64730262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-86.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.71326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-86.68 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၀၃
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.67068
0.71308
အမြတ်
-84.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64741346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-84.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.71308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-84.80 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၃၀
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.67141
0.71308
အမြတ်
-83.34 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64741772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-83.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.71308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-83.34 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၆:၂၃
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.66885
0.71308
အမြတ်
-88.46 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64727972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-88.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.71308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-88.46 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၀၆
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.69424
0.69039
အမြတ်
7.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#65460025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69039
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.70 USD
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၆:၅၇
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.67377
0.66579
အမြတ်
7.98 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64673674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66579
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.98 USD
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၆:၅၇
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၃၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.67377
0.66623
အမြတ်
7.54 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64650565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.54 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၁၀:၅၀
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.6708
0.6674
အမြတ်
6.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64353366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.6674
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.80 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၁၀
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.67133
0.66868
အမြတ်
5.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64326328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66868
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.30 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၃၈
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.67174
0.66863
အမြတ်
6.22 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64356667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66863
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.22 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၂၃
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၁၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.67166
0.67
အမြတ်
3.32 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64327977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၁၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.32 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၃၈
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.67221
0.67006
အမြတ်
4.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#64328774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.67006
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.30 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၀၈
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90888
0.90914
အမြတ်
0.57 USD
USDCHF
စာချုပ်
#63983455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၀
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90862
0.90926
အမြတ်
1.41 USD
USDCHF
စာချုပ်
#63984284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.41 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၄
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90824
0.90925
အမြတ်
2.22 USD
USDCHF
စာချုပ်
#63985294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90925
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၂၇
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90792
0.90926
အမြတ်
2.95 USD
USDCHF
စာချုပ်
#63987350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.95 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၅
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90723
0.90788
အမြတ်
1.43 USD
USDCHF
စာချုပ်
#64003975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90788
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.43 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၉
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.9067
0.90745
အမြတ်
1.65 USD
USDCHF
စာချုပ်
#64005216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၃၇
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90575
0.90706
အမြတ်
2.89 USD
USDCHF
စာချုပ်
#64167081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.89 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၈
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90451
0.90635
အမြတ်
4.06 USD
USDCHF
စာချုပ်
#64199814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90635
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.06 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၃၈
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90499
0.90665
အမြတ်
3.66 USD
USDCHF
စာချုပ်
#64168349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90665
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.66 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၆
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90429
0.90664
အမြတ်
5.18 USD
USDCHF
စာချုပ်
#64172853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.18 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၁၈
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90585
0.90695
အမြတ်
2.43 USD
USDCHF
စာချုပ်
#64006302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၁၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90542
0.90688
အမြတ်
3.22 USD
USDCHF
စာချုပ်
#64038995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90688
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.22 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၅၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90464
0.906
အမြတ်
3.00 USD
USDCHF
စာချုပ်
#64039886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၈
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90362
0.906
အမြတ်
5.25 USD
USDCHF
စာချုပ်
#64047624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.25 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၂၈
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90729
0.90803
အမြတ်
1.63 USD
USDCHF
စာချုပ်
#63988827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90803
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.63 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၅၀:၄၆
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3186
1.31865
အမြတ်
0.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63880070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၅၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31762
1.31889
အမြတ်
1.93 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63901712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.93 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၅၃:၃၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31629
1.31889
အမြတ်
3.94 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63944785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၅၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.94 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၄၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31303
1.31638
အမြတ်
5.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63704529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31638
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.09 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၂၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31219
1.31523
အမြတ်
4.62 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63706075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31523
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.62 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၅၈:၃၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31335
1.31344
အမြတ်
0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63560528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31344
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၁၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31232
1.31394
အမြတ်
2.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63563992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31394
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.47 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၅၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31163
1.31395
အမြတ်
3.53 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63622958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31395
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.53 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၄၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31023
1.31263
အမြတ်
3.66 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63639760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31263
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.66 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31168
1.3138
အမြတ်
3.23 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63594077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.23 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၅၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31049
1.31382
အမြတ်
5.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#63598126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.07 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၁၄
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.66433
0.65996
အမြတ်
8.74 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#63059448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.74 USD