၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၄
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.06
130.15
129.785
အမြတ်
0.20 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513717134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
129.785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၃
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
130.15
129.786
အမြတ်
0.17 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513717133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
129.786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၃
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၁
ရောင်းချမှု
0.04
130.15
129.787
အမြတ်
0.13 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513717132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.787
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၂
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.03
130.152
129.786
အမြတ်
0.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513717131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၂
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
130.154
129.788
အမြတ်
0.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513717130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.788
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၁၈
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၂
ရောင်းချမှု
0.05
130.132
130.179
အမြတ်
-0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513523372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၃
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.03
129.814
130.179
အမြတ်
-0.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513511100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
130.179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၂၄
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.04
129.97
130.179
အမြတ်
-0.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513519167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
130.179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၁၄
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
129.923
129.791
အမြတ်
-0.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513313312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.791
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၀၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17738
1.17727
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1484158789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၅
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
129.712
129.793
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513461971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၆:၄၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
129.529
129.791
အမြတ်
0.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513472861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.791
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.36514
1.37426
အမြတ်
0.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1513313473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၂၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
129.655
129.592
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513464424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.592
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၂၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.07
130.09
129.692
အမြတ်
0.25 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513326036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
129.692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၅၉
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.06
129.959
129.693
အမြတ်
0.15 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513317730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
129.693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၄၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
129.795
129.689
အမြတ်
0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513308800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
129.689
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၂၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.04
129.559
129.677
အမြတ်
-0.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513280487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.677
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၅၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.03
129.415
129.681
အမြတ်
-0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513275697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.681
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၂၃
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
129.233
129.683
အမြတ်
-0.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513264400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၁၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၇
ရောင်းချမှု
1
0.8771
0.87508
အမြတ်
1.60 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1512637575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.87508
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.60 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၃၆
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.38
1.36336
1.3665
အမြတ်
1.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1513136213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
1.3665
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.19 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၃
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.32
1.36505
1.36627
အမြတ်
0.39 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1513133705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.36627
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၅
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.26
1.36666
1.36608
အမြတ်
-0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1513078193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.36608
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၁၆
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.22
1.36837
1.36593
အမြတ်
-0.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1513073077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.36593
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၀၄
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.3711
1.36579
အမြတ်
-0.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1513007020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.36579
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.96 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၁၆
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.37194
1.36584
အမြတ်
-0.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512992908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.36584
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.92 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၀:၃၁
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.37524
1.36587
အမြတ်
-1.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512965411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.36587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.12 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၁၄
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.37682
1.36558
အမြတ်
-1.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512937543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.36558
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.12 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.3786
1.36558
အမြတ်
-0.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512918437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.36558
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.91 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၁၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.3786
1.36558
အမြတ်
-0.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512918408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.36558
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.91 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၄၁
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.38075
1.36557
အမြတ်
-0.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512893109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.36557
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.91 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၃
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3824
1.36538
အမြတ်
-0.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512889134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.36538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.85 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၃၁
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.3845
1.36523
အမြတ်
-0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512885777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.36523
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.77 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၀၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38612
1.36498
အမြတ်
-0.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512882202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36498
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၅၄
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38609
1.36487
အမြတ်
-0.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512882180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.64 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၂၃
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
129.709
129.904
အမြတ်
0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513282880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၁၄
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
129.711
129.901
အမြတ်
0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513282872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.901
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၄၆
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.66
1.35765
1.36411
အမြတ်
4.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1513197337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
1.36411
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.26 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၃၈
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.66
1.35763
1.36417
အမြတ်
4.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1513197326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
1.36417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.32 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၅
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.55
1.35954
1.36415
အမြတ်
2.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1513189854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.55
ပြင်ပ
1.36415
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.54 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၄၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.46
1.36142
1.36414
အမြတ်
1.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1513176249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.46
ပြင်ပ
1.36414
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.25 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၄၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
129.559
129.68
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513276694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၃၈
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
129.56
129.683
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513276688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၀၉
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
129.264
129.527
အမြတ်
0.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513264388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၃၉:၀၉
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
129.457
129.533
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513229541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၃၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.533
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၃၉:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
129.452
129.53
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513229532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၂၇
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.04
129.539
129.257
အမြတ်
0.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513246461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၂၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
129.335
129.269
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513221260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.269
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၁၇
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
129.233
129.26
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513211632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD