၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၁
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၁၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18416
1.18587
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482622874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
104.865
104.815
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1482629532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.815
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၄၄
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၀၄
ရောင်းချမှု
0.16
1.18338
1.18322
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482593764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.18322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၁၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၂၁
ရောင်းချမှု
0.32
1.18551
1.18524
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482613367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.18524
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
104.767
104.67
အမြတ်
0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1482611331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18518
1.1853
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482601326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၃၄
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.1849
1.18475
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482601266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၁
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18404
1.18476
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482599924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၀၁
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18286
1.18401
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482548207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18401
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၅၁:၀၅
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18026
1.18205
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482578127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၀၁
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17883
1.17948
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482573050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၅
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၅၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
104.82
104.773
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1482551318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၄၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.07298
1.07217
အမြတ်
0.02 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1482480000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07217
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၀၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.18173
1.17968
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482537752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၀၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.18173
1.17976
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482537753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၅၈
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.08
1.18128
1.17974
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482374568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.17974
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၇
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.65593
1.65789
အမြတ်
-0.07 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482566235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.65593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.65789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၃၈
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.07
1.65063
1.65651
အမြတ်
-0.29 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482257786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.65063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.65651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.29 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၃၆
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.08
1.65361
1.65651
အမြတ်
-0.17 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482270629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.65361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.65651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၄၅
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.6446
1.65812
အမြတ်
-0.48 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482059402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.65812
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၈:၅၈
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.06
1.64762
1.65812
အမြတ်
-0.45 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482064746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.64762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.65812
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.45 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၁၉
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.66029
1.65812
အမြတ်
0.15 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482298226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.66029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.65812
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၀၆
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.11
1.66331
1.65812
အမြတ်
0.41 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482312015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.66331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.65812
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.09
1.65656
1.65812
အမြတ်
-0.10 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482281776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.65656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.65812
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၈:၀၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.12
1.66636
1.65812
အမြတ်
0.71 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482317664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.66636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.65812
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၅၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.16
1.18328
1.18285
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482545592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.18285
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.16
1.18328
1.18332
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482544815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.18332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18222
1.18225
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482537675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18225
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၉:၅၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.16
1.18332
1.18276
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482531734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.18276
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၇:၂၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.13
1.66926
1.6668
အမြတ်
0.23 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482498730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.66926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.6668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၀၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18347
1.18345
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482528480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၃၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.16
1.1833
1.18313
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482410671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.18313
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.18387
1.18334
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482527636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18334
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၄၀:၁၆
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.184
1.18334
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482507985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၄၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18334
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.18387
1.18334
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482527635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18334
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၁၈
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.32
1.1853
1.18514
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482517305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.18514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၄၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18549
1.18567
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482497867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18567
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.32
1.18532
1.18467
အမြတ်
0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482512319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.18467
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
104.633
104.583
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1482497458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.583
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.18482
1.18446
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482502367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18446
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၁:၅၈
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.32
1.1853
1.18489
အမြတ်
0.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482466610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.18489
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၁၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18553
1.1855
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482494017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၀၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.18665
1.18602
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482491083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18602
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၀၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.18661
1.18602
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482489986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18602
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၀၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18661
1.18602
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482489985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18602
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၂၃
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.64
1.1873
1.18727
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482485337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.64
ပြင်ပ
1.18727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၃၁:၃၉
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.13
1.66924
1.66744
အမြတ်
0.17 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1482324374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.66924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.66744
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၅၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၁၈
ရောင်းချမှု
0.64
1.18732
1.18717
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482474182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.64
ပြင်ပ
1.18717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၀၆:၀၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18714
1.18748
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480517358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၀:၅၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18679
1.18681
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480515217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18681
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD