၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၀၉
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၁၃
ကူးယူခြင်း
873.02%
803.92%
အမြတ်
78.53 USD
SFT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၀၉
အဝင်အမှတ်
873.02%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၁၃
ပြင်ပ
803.92%
အမြတ်
78.53 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၁၈
ကူးယူခြင်း
195.56%
36.18%
အမြတ်
-14.62 USD
Farhanfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
အဝင်အမှတ်
195.56%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၁၈
ပြင်ပ
36.18%
အမြတ်
-14.62 USD
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၅
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၂၂
ကူးယူခြင်း
-99.95%
-99.99%
အမြတ်
-22.19 USD
ALMIZAN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၅
အဝင်အမှတ်
-99.95%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၂၂
ပြင်ပ
-99.99%
အမြတ်
-22.19 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၀
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.16
1742.44
1732
အမြတ်
1.67 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503085574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1742.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.67 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၂
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.16
1742.42
1732
အမြတ်
1.67 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503085629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1742.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.67 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၃၇
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.16
1743.02
1732
အမြတ်
1.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503085712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1743.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.76 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၁၅
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.16
1742.79
1732
အမြတ်
1.73 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503085796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1742.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.73 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၄
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.16
1742.59
1732
အမြတ်
1.69 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503085546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1742.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.69 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၄
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.16
1742.35
1732
အမြတ်
1.66 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503085601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1742.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.66 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၂၀
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.16
1742.78
1732
အမြတ်
1.72 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503085677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1742.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.72 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၁၂
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.16
1742.9
1732
အမြတ်
1.74 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503085770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1742.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.74 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၄၉
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.16
1733.62
1730
အမြတ်
0.58 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503010628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1733.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၅၆
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.16
1733.58
1730
အမြတ်
0.57 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503010631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1733.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၆
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.16
1733.74
1730
အမြတ်
0.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503010851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1733.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၄၅
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.16
1733.6
1730
အမြတ်
0.58 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503010626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1733.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၅၂
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.16
1733.69
1730
အမြတ်
0.59 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503010629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1733.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၅၈
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.16
1733.58
1730
အမြတ်
0.57 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503010632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1733.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၆
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.16
1733.74
1730
အမြတ်
0.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503010581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1733.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၂၃
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.16
1738.81
1732
အမြတ်
1.09 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503041871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၁၀
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.16
1738.32
1732
အမြတ်
1.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503041802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၃၇
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.16
1738.57
1732
အမြတ်
1.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503041891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၂၁
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.16
1737.96
1732
အမြတ်
0.95 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503041711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1737.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.95 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၄၂
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.25
1732
အမြတ်
1.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503041739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၀၁
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.22
1732
အမြတ်
1.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503041772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၀၇
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.04
1732
အမြတ်
0.97 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503041661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၂၉
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.16
1737.99
1732
အမြတ်
0.96 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503041727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1737.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၂
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.22
1732
အမြတ်
1.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503041764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၄:၅၇
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.16
1737.56
1732
အမြတ်
0.89 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1503041508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1737.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၃၇
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.16
1734.26
1732
အမြတ်
0.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502979792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၅၀
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.16
1734.25
1732
အမြတ်
0.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502979801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၅၈
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.16
1734.22
1732
အမြတ်
0.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502979804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၄၇
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.16
1734.24
1732
အမြတ်
0.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502979800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၅၃
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.16
1734.24
1732
အမြတ်
0.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502979802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၃၃
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.16
1734.26
1732
အမြတ်
0.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502979784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၄၂
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.77
1730
အမြတ်
1.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502781949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၀၂
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.95
1730
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502781902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.43 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၀၈
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.92
1730
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502781923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.43 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၃၈
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.73
1730
အမြတ်
1.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502781943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၉
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.88
1730
အမြတ်
1.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502781860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၀၅
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.86
1730
အမြတ်
1.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502781921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၁၃
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.16
1738.74
1730
အမြတ်
1.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502781927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၅
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.16
1738.87
1730
အမြတ်
1.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502781858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၁
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.16
1738.9
1730
အမြတ်
1.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502781786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၂
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.19
0.88872
0.886
အမြတ်
0.41 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1483914254
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
0.886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၃၃
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.16
1745.17
1730
အမြတ်
2.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502578628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1745.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၃၈
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.16
1745.05
1730
အမြတ်
2.41 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502578645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1745.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.41 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၄၃
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.16
1744.96
1730
အမြတ်
2.39 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502578659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1744.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.39 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၃၆
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.16
1745.06
1730
အမြတ်
2.41 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502578642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1745.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.41 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၄၁
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.16
1745.13
1730
အမြတ်
2.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502578657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1745.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.42 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၄၇
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.16
1745.18
1730
အမြတ်
2.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1502578662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1745.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1730
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD