၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၃၆
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၅၅
ကူးယူခြင်း
1280.48%
1228.98%
အမြတ်
-10.99 USD
DollarGain
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၃၆
အဝင်အမှတ်
1280.48%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၅၅
ပြင်ပ
1228.98%
အမြတ်
-10.99 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၁၅
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.22
1.13154
1.13421
အမြတ်
-0.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475680557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.13421
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.59 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၄၉
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.22
1.13316
1.13422
အမြတ်
-0.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475692722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.13422
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၅၈
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.22
1.13214
1.13422
အမြတ်
-0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475667554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.13422
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၂၁
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၇
ရောင်းချမှု
0.11
1.12709
1.13422
အမြတ်
-0.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475646738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.13422
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.78 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၀၄
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.12725
1.13426
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475614535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၀၄
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.12725
1.13426
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475614533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၄
ကူးယူခြင်း
15674.94%
21531.74%
အမြတ်
-9.09 USD
frankfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၀
အဝင်အမှတ်
15674.94%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၄
ပြင်ပ
21531.74%
အမြတ်
-9.09 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၁:၀၆
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.22
1.13063
1.13674
အမြတ်
-1.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475664911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.13674
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.34 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၅၂
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.22
1.12894
1.13671
အမြတ်
-1.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475656112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.13671
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.71 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၄၂
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.22
1.12841
1.13666
အမြတ်
-1.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475659370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.13666
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.82 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၀၃
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.12724
1.13667
အမြတ်
-0.19 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475614532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13667
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၀၁
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၄၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.22
1.13461
1.13417
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475685240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.13417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၃၆
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.22
1.13342
1.13242
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475674315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.13242
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၃၇
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.22
1.13267
1.13242
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475679490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.13242
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၃၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.22
1.12911
1.12758
အမြတ်
0.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475635984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.12758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၅၅
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.35831
1.36
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1475357084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၃၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.35757
1.36
အမြတ်
0.05 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1475357800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၄၂
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၇
ကူးယူခြင်း
1119.88%
-8.26%
အမြတ်
-91.71 USD
BrickFactory
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၄၂
အဝင်အမှတ်
1119.88%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၇
ပြင်ပ
-8.26%
အမြတ်
-91.71 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၄၄
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1766.67
1767.86
အမြတ်
0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1475356521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1766.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1767.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၀၈
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၄၀
ကူးယူခြင်း
836.18%
-81.96%
အမြတ်
-28.09 USD
Fifi
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၀၈
အဝင်အမှတ်
836.18%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၄၀
ပြင်ပ
-81.96%
အမြတ်
-28.09 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၃၇
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၂၄
ကူးယူခြင်း
-0.87%
116.08%
အမြတ်
-0.26 USD
FinancialFreedom
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၃၇
အဝင်အမှတ်
-0.87%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၂၄
ပြင်ပ
116.08%
အမြတ်
-0.26 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၄
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၂၃
ကူးယူခြင်း
1574.88%
426.62%
အမြတ်
-4.88 USD
Phivanhoa
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၄
အဝင်အမှတ်
1574.88%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၂၃
ပြင်ပ
426.62%
အမြတ်
-4.88 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၇:၁၃
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.321
132.076
အမြတ်
-0.21 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1474355456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.076
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၂၅
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.523
1.52489
အမြတ်
0.01 USD
EURCAD
စာချုပ်
#1474286122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.523
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.52489
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၁၅
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.52354
1.52831
အမြတ်
0.04 USD
EURCAD
စာချုပ်
#1474236750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.52354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.52831
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၂၃
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၅၅
ကူးယူခြင်း
19.5%
0%
အမြတ်
-70.57 USD
PaduPips
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၂၃
အဝင်အမှတ်
19.5%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၅၅
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
-70.57 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၂၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68106
0.68618
အမြတ်
0.05 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1474126554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၁၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24829
1.25212
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1474078657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24829
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၀၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.51465
1.54169
အမြတ်
-0.20 USD
EURCAD
စာချုပ်
#1473761832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.54169
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၁၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.7002
1.7147
အမြတ်
-0.11 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#1473761837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7147
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၅၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.69592
1.7147
အမြတ်
-0.14 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#1473791340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7147
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၀၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.51399
1.54169
အမြတ်
-0.20 USD
EURCAD
စာချုပ်
#1473791901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.54169
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၅၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.69593
1.7147
အမြတ်
-0.14 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#1473791343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7147
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၁၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.7002
1.7147
အမြတ်
-0.11 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#1473761838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7147
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၅၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.51303
1.54169
အမြတ်
-0.21 USD
EURCAD
စာချုပ်
#1473791341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.54169
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၂၄
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.34076
1.33572
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1473761842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၂၀
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.69935
1.69298
အမြတ်
0.05 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#1473761840
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၁၆
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.7002
1.69298
အမြတ်
0.05 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#1473761839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၀၉
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.51464
1.51105
အမြတ်
0.03 USD
EURCAD
စာချုပ်
#1473761834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.51105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၀၇
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.51464
1.51105
အမြတ်
0.03 USD
EURCAD
စာချုပ်
#1473761833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.51105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၂၂
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.69935
1.69942
အမြတ်
0.00 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#1473761841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69942
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၁၅
ကူးယူခြင်း
33.23%
-72.7%
အမြတ်
14.85 USD
MA
Afifie13
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၃၅
အဝင်အမှတ်
33.23%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၁၅
ပြင်ပ
-72.7%
အမြတ်
14.85 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၀၇
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၀၆
ကူးယူခြင်း
107.19%
25.98%
အမြတ်
-7.58 USD
PerangSUCI
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၀၇
အဝင်အမှတ်
107.19%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၀၆
ပြင်ပ
25.98%
အမြတ်
-7.58 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၂၈:၂၆
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၄၆:၄၆
ကူးယူခြင်း
80.59%
70%
အမြတ်
-0.88 USD
Eurmas
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၂၈:၂၆
အဝင်အမှတ်
80.59%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၄၆:၄၆
ပြင်ပ
70%
အမြတ်
-0.88 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၉
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၅၆
ကူးယူခြင်း
360.6%
116.64%
အမြတ်
-3.94 USD
AutomatedRobot
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၉
အဝင်အမှတ်
360.6%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၅၆
ပြင်ပ
116.64%
အမြတ်
-3.94 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၁၇:၀၇
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၃၈
ကူးယူခြင်း
459.64%
459.64%
အမြတ်
0.00 USD
ali_valizade
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၁၇:၀၇
အဝင်အမှတ်
459.64%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၃၈
ပြင်ပ
459.64%
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၂၂
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၅၉
ကူးယူခြင်း
252.71%
-42.42%
အမြတ်
-33.83 USD
L.M.N.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၂၂
အဝင်အမှတ်
252.71%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၅၉
ပြင်ပ
-42.42%
အမြတ်
-33.83 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၁၇:၅၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၃၈
ကူးယူခြင်း
316.86%
388.12%
အမြတ်
0.78 USD
MA
Afifie13
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၁၇:၅၉
အဝင်အမှတ်
316.86%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၃၈
ပြင်ပ
388.12%
အမြတ်
0.78 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၃၈
ကူးယူခြင်း
1.45%
-46.07%
အမြတ်
0.24 USD
ALQASSAM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၀၀
အဝင်အမှတ်
1.45%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၃၈
ပြင်ပ
-46.07%
အမြတ်
0.24 USD