၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၄၈
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.46
134.517
အမြတ်
0.54 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62622159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.517
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၂၃
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.719
134.517
အမြတ်
-1.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62617175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.517
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.92 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၂၉
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.204
134.306
အမြတ်
0.97 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62648853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၂၂
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.215
134.344
အမြတ်
1.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62626214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.344
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၅၀
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.913
134.232
အမြတ်
3.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62630995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.232
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.03 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၃၁
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16671
1.16797
အမြတ်
1.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#62608886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16671
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.26 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၄
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.203
134.544
အမြတ်
3.23 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62577630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.23 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၁၉
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2738
1.27608
အမြတ်
2.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#62573864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27608
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.28 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၅၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.462
134.542
အမြတ်
0.76 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62572833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.542
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၅
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27631
1.27628
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#62572763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27628
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၄၀
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2712
1.2734
အမြတ်
2.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#62580646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.20 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၄၈
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27231
1.27474
အမြတ်
2.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#62554838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27474
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၂၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27476
1.27492
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#62551620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27492
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၄၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.207
134.281
အမြတ်
0.71 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62551709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.281
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၀၁:၀၅
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၅
ကူးယူခြင်း
108.6%
-21.59%
အမြတ်
-9.11 USD
AnakMujahideen
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၀၁:၀၅
အဝင်အမှတ်
108.6%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၅
ပြင်ပ
-21.59%
အမြတ်
-9.11 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၂၄:၄၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.21
134.209
အမြတ်
-0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62525148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၂၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၂၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.966
134.195
အမြတ်
2.17 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62534032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.17 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၂၄:၄၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27333
1.27452
အမြတ်
1.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#62525149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၂၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.19 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၀၇
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27068
1.27306
အမြတ်
2.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#62534016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၁၇
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.722
133.964
အမြတ်
2.30 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#62540354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.30 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၆:၂၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16839
1.17038
အမြတ်
1.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#62455420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.99 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၂၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၁
ကူးယူခြင်း
241.64%
-87.86%
အမြတ်
-6.66 USD
SmartForexTrader
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၂၉
အဝင်အမှတ်
241.64%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၁
ပြင်ပ
-87.86%
အမြတ်
-6.66 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၈:၄၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၂
ကူးယူခြင်း
-59.16%
0%
အမြတ်
0.00 USD
AjibFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၈:၄၉
အဝင်အမှတ်
-59.16%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၂
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၄၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၃၃:၃၆
ကူးယူခြင်း
18.13%
-50.72%
အမြတ်
0.00 USD
AjibFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၄၇
အဝင်အမှတ်
18.13%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၃၃:၃၆
ပြင်ပ
-50.72%
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၄၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၁၃
ကူးယူခြင်း
0%
-74.82%
အမြတ်
0.00 USD
NAR_TRADING
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၄၃
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၁၃
ပြင်ပ
-74.82%
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
ကူးယူခြင်း
255.09%
44.17%
အမြတ်
-4.59 USD
NAR_TRADING
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၉
အဝင်အမှတ်
255.09%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
ပြင်ပ
44.17%
အမြတ်
-4.59 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၀၄
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၃၂
ကူးယူခြင်း
-75.33%
-88.18%
အမြတ်
-19.70 USD
SHASHA_515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၀၄
အဝင်အမှတ်
-75.33%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၃၂
ပြင်ပ
-88.18%
အမြတ်
-19.70 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၁
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18227
1.18979
အမြတ်
-7.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60445713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.52 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၄
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18111
1.18979
အမြတ်
-8.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60436005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.68 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၀၃
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17638
1.18979
အမြတ်
-13.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60403109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.41 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၃
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18112
1.18979
အမြတ်
-8.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60436004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.67 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၂
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18232
1.18979
အမြတ်
-7.47 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60445715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.47 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၃၅
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17863
1.18979
အမြတ်
-11.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60406756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.16 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၃
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18114
1.18979
အမြတ်
-8.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60436002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.65 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၁
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17543
1.18979
အမြတ်
-14.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60391449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.36 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၁၈
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17241
1.18979
အမြတ်
-17.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60373726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.38 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၂၂
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17342
1.18979
အမြတ်
-16.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60381043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.37 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၃၇:၀၆
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17139
1.18979
အမြတ်
-18.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60369462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၃၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.40 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၃၆
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17443
1.18979
အမြတ်
-15.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60383715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.36 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၃၇:၀၁
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17141
1.18979
အမြတ်
-18.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60369452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.38 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၅
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18131
1.18194
အမြတ်
0.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60436007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.63 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၆
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18131
1.18195
အမြတ်
0.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60436012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၅
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1813
1.18192
အမြတ်
0.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60436011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1813
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18192
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၅
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1813
1.18194
အမြတ်
0.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60436008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1813
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၃၅
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.17859
1.18135
အမြတ်
-2.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60406754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.76 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၃၆
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.17863
1.18134
အမြတ်
-2.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60406757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.71 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၃၉
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17924
1.17888
အမြတ်
0.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60407521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၉
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.17632
1.17618
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60391786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၄၀
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.1775
1.17618
အမြတ်
1.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60399224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.32 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၀၀
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.17752
1.17752
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60398147
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17752
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD