၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၃၇
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
2.09511
2.08379
အမြတ်
0.14 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470677695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.08379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၅၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
2.08405
2.08325
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470661540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.08405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.08325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၅၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၂၈
ကူးယူခြင်း
166.24%
166.24%
အမြတ်
0.00 USD
Rotero26
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၅၁
အဝင်အမှတ်
166.24%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၂၈
ပြင်ပ
166.24%
အမြတ်
0.00 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၃၉
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
2.07969
2.07685
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470657898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.07969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.07685
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၃၄
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
2.07873
2.07615
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470649431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.07873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.07615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၄၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
2.05889
2.05582
အမြတ်
0.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470638606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.05889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.05582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၇
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
2.06854
2.0676
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470593017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၄၇
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
23.51
23.89
အမြတ်
0.04 USD
UKBrent
စာချုပ်
#1470589539
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
23.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၂
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
23.84
23.89
အမြတ်
0.01 USD
UKBrent
စာချုပ်
#1470584456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
23.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
2.06983
2.0666
အမြတ်
0.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470588878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0666
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၁၂
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
2.0691
2.06179
အမြတ်
0.09 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470570926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.0691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.06179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၃၈
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
2.062
2.06168
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470569388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.06168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၄၉
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
2.06369
2.06291
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470569731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.06291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၀၃
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
2.0664
2.06458
အမြတ်
0.02 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470570808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.0664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.06458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၃၅
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
2.06101
2.0582
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470564096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၂၂
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
2.05999
2.0567
အမြတ်
0.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470557734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.05999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0567
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၁၀
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
24.18
24.23
အမြတ်
0.01 USD
UKBrent
စာချုပ်
#1470556329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
24.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၁၇
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.86578
0.86226
အမြတ်
0.03 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1470511611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86226
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၄:၀၅
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
2.05999
2.06027
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470525240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.05999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.06027
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၂၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
2.05849
2.05301
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470498169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.05849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.05301
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၅၄
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
2.05451
2.05311
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470484653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.05451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.05311
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၁၈
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.853
0.85454
အမြတ်
0.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1470488790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၉
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
2.0575
2.05623
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470484882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.0575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.05623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၃၂
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
2.061
2.05964
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470488659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.05964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၁
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
2.07304
2.06181
အမြတ်
0.07 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470492248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.07304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.06181
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၄
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
2.06997
2.06249
အမြတ်
0.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470491567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.06249
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၄၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
2.06469
2.06221
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470489236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.06221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၂၂
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
120.267
120.496
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1470406326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.496
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၅၃
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.42506
1.42
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1470396256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.42506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၉
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17076
1.18036
အမြတ်
0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470360533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၂
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18412
1.18045
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470352511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18045
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၉
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.92243
0.91883
အမြတ်
0.04 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1470360532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91883
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၂၈
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.91415
0.91886
အမြတ်
-0.06 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1470352543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၂၄
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.97715
1.97469
အမြတ်
0.03 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1470343537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.97715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.97469
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၄၁
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.9756
1.97469
အမြတ်
0.01 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1470340822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.97469
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၀၃
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.43835
1.43194
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1470332324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.43835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.43194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၃၄
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1610.03
1608.38
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1470296522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1610.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1608.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၁:၁၃
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၂:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92317
0.9249
အမြတ်
0.10 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1470277941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9249
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၂၄
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1588.82
1585.71
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1470270435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1588.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1585.71
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၁၆
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.15439
1.16073
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470231298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16073
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၁၅
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15439
1.16069
အမြတ်
0.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470231296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16069
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၁၁
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15866
1.16073
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470229933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16073
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၁
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.02032
1.02292
အမြတ်
0.16 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#1470206117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.02032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.02292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၄၇
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.14685
1.15305
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470235253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.14685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၅၇
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.15148
1.15298
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470231759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၁၆
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
26.05
26.08
အမြတ်
0.00 USD
UKBrent
စာချုပ်
#1470231297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
26.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၇
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.15755
1.1527
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470207653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၂၂
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.16459
1.1609
အမြတ်
0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470201066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1609
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၁၆
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16995
1.16069
အမြတ်
-0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470195920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16069
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၁၅:၁၄
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၃၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16484
1.16947
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470189473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၃၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16947
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD