၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၂၅
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.13
1859.57
1855
အမြတ်
0.59 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492463285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1859.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၇
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.13
1859.38
1855
အမြတ်
0.57 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492463335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1859.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၀၄
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.13
1858.84
1855
အမြတ်
0.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492463134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1858.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၃၉
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.13
1859.33
1855
အမြတ်
0.56 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492463323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1859.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၃၁
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.13
1859.38
1855
အမြတ်
0.57 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492463308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1859.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၁
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
103.784
103.734
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1492341120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၀၂
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.13
1858.5
1855
အမြတ်
0.46 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492284197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1858.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၃၀
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.13
1858.25
1855
အမြတ်
0.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492284257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1858.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၅၇
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.13
1858.56
1855
အမြတ်
0.46 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492284159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1858.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၀၈
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.13
1858.36
1855
အမြတ်
0.44 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492284211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1858.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၅၃
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.13
1858.6
1855
အမြတ်
0.47 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492284150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1858.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၀၅
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.13
1858.37
1855
အမြတ်
0.44 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492284205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1858.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၁၇
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
103.711
103.751
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1491882413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
103.751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၁၃
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
103.51
103.751
အမြတ်
-0.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1491619833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၂
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.04
103.917
103.751
အမြတ်
0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1492181720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
103.751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၅၈
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၀:၃၁:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
33150.36
32000
အမြတ်
0.11 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#1492094728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
33150.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၀:၃၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
32000
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၀
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1855.84
1853.75
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492093927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1855.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1853.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၅၅
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1855.77
1853.7
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492093894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1855.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1853.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၅
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1855.79
1853.72
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492094465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1855.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1853.72
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၂၈
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1854.85
1853.7
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492092036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1854.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1853.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၃
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1855.83
1853.72
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492094364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1855.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1853.72
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၅၃
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.13
1861.73
1855
အမြတ်
0.87 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492117531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1861.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၃၉
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.13
1861.42
1855
အမြတ်
0.83 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492117507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1861.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၀၈
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.13
1860.21
1855
အမြတ်
0.68 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492115922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1860.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၄၀
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1839.86
1863
အမြတ်
0.23 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1491916682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1839.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1863
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၂၂
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1856.45
1857.3
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492003780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1856.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1857.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၁၆
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1852.61
1851.51
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1492067677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1852.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1851.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၄၀:၅၇
၂၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.13
32879.49
32000
အမြတ်
1.12 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#1491991153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
32879.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
32000
ကော်မရှင်ခ
-0.02 USD
အမြတ်
1.12 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၅၄
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1856.49
1855.65
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1491976441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1856.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1855.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၃
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.13
1849.02
1845
အမြတ်
0.52 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1491356204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1849.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၂၈
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.13
1848.77
1845
အမြတ်
0.49 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1491356177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1848.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၉
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.13
1848.49
1845
အမြတ်
0.45 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1491356152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1848.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၉
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.13
1849.01
1845
အမြတ်
0.52 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1491356278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1849.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၅၁
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1859.01
1860.2
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1491790090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1859.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1860.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၄၆
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1861.68
1860.4
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1491780954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1861.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1860.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၅၄
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
141.905
141.759
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491579566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၅၅
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
141.954
141.758
အမြတ်
0.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491574190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၅၆
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
141.955
141.759
အမြတ်
0.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491574192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၅၄
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
141.954
141.758
အမြတ်
0.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491574181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၈
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
141.89
141.758
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491570167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၇
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
141.89
141.759
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491570166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၇
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
141.89
141.759
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491570165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၆
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
141.893
141.759
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491570163
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၆
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
141.893
141.758
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491570161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၅
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
141.893
141.758
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491570160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၅
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
141.893
141.758
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491570159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၀၀
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
141.904
141.758
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491570059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၀၄
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1865.69
1863.6
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1491696380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1865.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1863.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၃၁
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1864.84
1863.59
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1491695149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1864.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1863.59
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၅၅
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
141.954
141.967
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1491574185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD