၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၂၂
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.34284
1.34262
အမြတ်
0.16 USD
USDCAD
စာချုပ်
#57117442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34262
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၀၃
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.70602
1.69765
အမြတ်
6.24 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#57098921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69765
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.24 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၀၁
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.7011
1.69765
အမြတ်
2.58 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#57075610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69765
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.58 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၀၃
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.70603
1.70643
အမြတ်
-0.30 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#57098925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70643
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၄၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.52872
1.52967
အမြတ်
-0.71 USD
EURCAD
စာချုပ်
#57073079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.52872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.52967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၀၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.52395
1.53014
အမြတ်
-4.58 USD
EURCAD
စာချုပ်
#57066540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.52395
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.53014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.58 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.696
1.70046
အမြတ်
-3.31 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#57059912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.31 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၅၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.35073
1.34932
အမြတ်
1.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#57059131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34932
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.70155
1.69277
အမြတ်
6.50 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#56994313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.50 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.12356
1.12068
အမြတ်
2.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#57023468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.88 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.12361
1.12068
အမြတ်
2.93 USD
EURUSD
စာချုပ်
#57023467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.93 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၃၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.1236
1.12068
အမြတ်
2.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#57023463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.92 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.12356
1.12068
အမြတ်
2.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#57023469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.88 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၁၅
ကူးယူခြင်း
33.23%
-72.7%
အမြတ်
14.85 USD
MA
Afifie13
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၃၅
အဝင်အမှတ်
33.23%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၁၅
ပြင်ပ
-72.7%
အမြတ်
14.85 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12376
1.12479
အမြတ်
1.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#57023472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၁၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1718.28
1723.52
အမြတ်
10.48 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56998791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1718.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1723.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.48 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၅၉:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1725.81
1723.52
အမြတ်
-2.29 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56982802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၅၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1725.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1723.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.29 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၀၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1728.63
1723.52
အမြတ်
-5.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56981770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1728.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1723.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.11 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၁၇
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1718.33
1723.52
အမြတ်
10.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56998790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1718.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1723.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.38 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1723.2
1723.52
အမြတ်
0.64 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56987584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1723.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1723.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၁၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၂၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1728.03
1727.65
အမြတ်
0.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56980685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1728.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၂၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1727.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၈:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1727.45
1728.27
အမြတ်
0.82 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56979602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1727.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1728.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၂၇:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1726.56
1726.29
အမြတ်
0.27 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56976443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၂၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1726.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1726.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၃၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1723.77
1726.45
အမြတ်
2.68 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56969696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1723.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1726.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.68 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၈:၀၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1728.9
1726.61
အမြတ်
-2.29 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56967395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1728.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1726.61
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.29 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၀၇
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၀၆
ကူးယူခြင်း
107.19%
25.98%
အမြတ်
-7.58 USD
PerangSUCI
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၀၇
အဝင်အမှတ်
107.19%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၀၆
ပြင်ပ
25.98%
အမြတ်
-7.58 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၅၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1726.58
1731.36
အမြတ်
14.34 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56960168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1726.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1731.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.34 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၀၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1724.1
1731.36
အမြတ်
29.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56960413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1724.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1731.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
29.04 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၅၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1726.61
1731.36
အမြတ်
9.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56960167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1726.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1731.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.50 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1733.53
1731.34
အမြတ်
-4.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56958685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1733.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1731.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.38 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1733.56
1731.36
အမြတ်
-4.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56958682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1733.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1731.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.40 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1733.59
1731.36
အမြတ်
-2.23 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56958680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1733.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1731.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.23 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1733.68
1731.36
အမြတ်
-2.32 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56958678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1733.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1731.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.32 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၀၂
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.69639
1.69328
အမြတ်
2.30 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#56915990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69328
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.30 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၄၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1739.86
1738.35
အမြတ်
1.51 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56943525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1739.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1738.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.51 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၈
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1740.21
1738.03
အမြတ်
2.18 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56931964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1740.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1738.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.18 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1740.21
1738.02
အမြတ်
2.19 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56931962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1740.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1738.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.19 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၀၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1737.94
1739.33
အမြတ်
1.39 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56915178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1737.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1739.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.39 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၀၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.35463
1.35114
အမြတ်
2.58 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56903001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.58 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၁၀
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1738.22
1737.41
အမြတ်
0.81 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56913904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1737.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၃၁:၀၈
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1738.6
1739.24
အမြတ်
0.64 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56909882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1738.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1739.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၀၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၁၃:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1739.47
1739.02
အမြတ်
0.45 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56905591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1739.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၁၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1739.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၂၀
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.70107
1.69292
အမြတ်
6.02 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#56807362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.02 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၂
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.69567
1.69292
အမြတ်
2.03 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#56753707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.03 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၂၄:၀၀
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1738.98
1739.72
အမြတ်
0.74 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56904445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၂၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1738.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1739.72
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၄:၀၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1741.38
1739.16
အမြတ်
2.22 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56898783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1741.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1739.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၀၂
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1739.48
1739.16
အမြတ်
0.32 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56896277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1739.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1739.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၈
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.51683
1.50866
အမြတ်
6.02 USD
EURCAD
စာချုပ်
#56695262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.50866
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.02 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၀၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.51167
1.50866
အမြတ်
2.22 USD
EURCAD
စာချုပ်
#56674845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51167
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.50866
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၀၉:၀၅
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1740.03
1739.97
အမြတ်
-0.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56894639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၀၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1740.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1739.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD