၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၃၅
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၁၃
ကူးယူခြင်း
22.8%
41.52%
အမြတ်
427.06 USD
AMS_Turbo
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၃၅
အဝင်အမှတ်
22.8%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၁၃
ပြင်ပ
41.52%
အမြတ်
427.06 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၅
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06063
1.06201
အမြတ်
1.22 USD
EURCHF
စာချုပ်
#127093044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06201
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.22 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၅၄
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.05972
1.06131
အမြတ်
1.43 USD
EURCHF
စာချုပ်
#127177108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06131
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.43 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၀၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06145
1.06228
အမြတ်
0.65 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126835855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06228
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၅
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06055
1.06239
အမြတ်
1.68 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126835928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06239
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.68 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၅၅
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.05931
1.06054
အမြတ်
1.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#127045306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၄၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
120.13
120.143
အမြတ်
-0.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#127045225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
120.143
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၃၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06127
1.0623
အမြတ်
0.85 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126796703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.0623
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.85 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၂၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06066
1.06208
အမြတ်
1.24 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126675051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06208
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.24 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၆
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06195
1.06324
အမြတ်
1.12 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126689182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06324
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၄၅
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06139
1.06281
အမြတ်
1.24 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126474325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06281
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.24 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၃၄
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06431
1.06472
အမြတ်
0.22 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126176747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06472
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၄၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06384
1.06474
အမြတ်
0.72 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126181670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06384
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06474
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၃
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06177
1.06367
အမြတ်
1.73 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126319924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06367
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.73 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၃၁
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06289
1.06387
အမြတ်
0.80 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126216620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06387
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၀၅
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.0611
1.06233
အမြတ်
1.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126320372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06233
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၀၃
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06209
1.06347
အမြတ်
1.21 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126299240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06347
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.21 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၁၇
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.06228
1.06343
အမြတ်
0.98 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126265925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.06343
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.98 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၄
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29582
1.29523
အမြတ်
-0.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125834263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29523
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.69 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၃၃
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.2953
1.29523
အမြတ်
-0.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125834567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29523
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၃၉
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29408
1.29345
အမြတ်
-0.73 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125841251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29345
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.73 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၅၈
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29206
1.29345
အမြတ်
1.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126097341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29345
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.29 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၂၁
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29233
1.29406
အမြတ်
1.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126029252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29406
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.63 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၂၆
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.2908
1.29391
အမြတ်
3.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126031109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29391
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.01 USD
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၀၀
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29282
1.29426
အမြတ်
1.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125931339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29282
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29426
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.34 USD
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၂၃
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29078
1.29215
အမြတ်
1.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125932737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29215
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.27 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၃၀
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.28867
1.29064
အမြတ်
1.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125982750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29064
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.87 USD
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၈:၁၀
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၁၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.2893
1.29056
အမြတ်
1.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125941761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29056
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.16 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၃၃
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.2929
1.29409
အမြတ်
1.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125842710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29409
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.09 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၂၆
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.09999
1.10059
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125787526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.10059
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၄၀
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.09945
1.10057
အမြတ်
1.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125812248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.10057
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.02 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၁:၄၃
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.69694
1.70005
အမြတ်
1.81 USD
EURNZD
စာချုပ်
#125781998
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.69694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.70005
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.81 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၄၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၁၉
ကူးယူခြင်း
22.67%
22.8%
အမြတ်
0.00 USD
AMS_Turbo
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၄၇
အဝင်အမှတ်
22.67%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၁၉
ပြင်ပ
22.8%
အမြတ်
0.00 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၃၉
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64895
0.64966
အမြတ်
0.61 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125379889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64966
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.61 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၀၂
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64791
0.64872
အမြတ်
0.71 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125395202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64872
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.71 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၂၈:၄၆
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.6483
0.64873
အမြတ်
0.33 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125392143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64873
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၃:၃၃
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64633
0.64763
အမြတ်
1.20 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125617359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64763
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.20 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၅၁
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64594
0.64759
အမြတ်
1.55 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125620695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64759
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.55 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၁၀
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64544
0.64759
အမြတ်
2.05 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125620472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64759
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.05 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၁၂
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64586
0.64722
အမြတ်
1.26 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125531252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64722
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.26 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၇:၂၁
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.6457
0.64724
အမြတ်
1.44 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125543186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64724
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.44 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၂၄:၅၉
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.6452
0.64722
အမြတ်
1.92 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125544211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64722
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.92 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၃:၀၁
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64508
0.64721
အမြတ်
2.03 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125546274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64721
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.03 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၄၄
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64562
0.64733
အမြတ်
1.61 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125493305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64733
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.61 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၆
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64574
0.64735
အမြတ်
1.51 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125491579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64735
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.51 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၄၇
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64622
0.64682
အမြတ်
0.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125400479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64622
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64682
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၀
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64576
0.64679
အမြတ်
0.93 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125402005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64679
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.93 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၉
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.09978
1.1003
အမြတ်
0.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125254122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09978
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.1003
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၂:၀၁
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.10012
1.10028
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125227755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.10028
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၂၁
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.07265
1.07264
အမြတ်
-0.21 USD
EURCHF
စာချုပ်
#124809457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.07264
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.21 USD