၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၁
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
28.512
26.168
အမြတ်
-117.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156428210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
28.512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-117.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.168
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-117.40 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၇
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.516
26.181
အမြတ်
-16.95 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156517808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.181
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-16.95 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၁၁
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
27.463
27.114
အမြတ်
-17.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156453825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.114
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-17.65 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၀၄
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
26.629
27.114
အမြတ်
24.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156493100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.114
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
24.05 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၅၅
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
27.82
27.156
အမြတ်
-33.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156439963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-33.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.156
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-33.40 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၂၅
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
26.929
27.139
အမြတ်
20.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156460479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
27.139
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
20.60 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၄၃
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
26.74
27.14
အမြတ်
39.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156465476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
27.14
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
39.60 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၀၀
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
28.457
28.356
အမြတ်
9.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156378293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
28.457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
28.356
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
9.70 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၆
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
28.994
28.457
အမြတ်
53.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156385870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
28.994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
28.457
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
53.30 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၃၃
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
29.502
29.072
အမြတ်
42.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156396796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
29.502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
29.072
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
42.60 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၅၃
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
29.781
29.455
အမြတ်
16.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156399343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
29.781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
29.455
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
16.10 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၉:၁၂
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.05
28.476
28.4
အမြတ်
18.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156373874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
28.476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
28.4
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
18.00 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၀၃
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.05
27.331
26.892
အမြတ်
108.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156344752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
109.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
26.892
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
108.75 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၀
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
1856.81
1865.17
အမြတ်
-85.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156342485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1856.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-83.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1865.17
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-85.60 USD
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၂၅
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
25.981
26.661
အမြတ်
-34.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156301585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-34.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.661
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-34.20 USD
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၂
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.11
26.152
26.654
အမြတ်
-278.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156301824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
26.152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-276.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
26.654
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
-278.30 USD
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၅၅
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
26.331
26.664
အမြတ်
-168.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#156304132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
26.331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-166.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
26.664
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-168.50 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၂၁
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
24.287
26.612
အမြတ်
-116.45 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153726335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-116.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.612
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-116.45 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၄၃
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
24.486
26.616
အမြတ်
-106.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153773180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-106.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.616
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-106.70 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၃၁
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
24.684
26.617
အမြတ်
-96.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153813110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-96.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.617
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-96.85 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၂၀
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
24.749
26.617
အမြတ်
-93.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153840154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-93.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.617
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-93.60 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၆
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
24.915
26.617
အမြတ်
-85.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153900913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-85.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.617
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-85.30 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၄၃
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
25.324
26.617
အမြတ်
-129.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153913373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-129.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
26.617
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-129.70 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၂၈
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
25.46
26.619
အမြတ်
-116.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153947156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-115.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
26.619
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-116.30 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၃၈
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
25.635
26.619
အမြတ်
-49.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153950200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-49.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.619
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-49.40 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၂၃
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
25.846
26.619
အမြတ်
-38.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153972125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-38.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.619
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-38.85 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၃၅
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
24.403
26.617
အမြတ်
-110.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153762160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-110.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.617
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-110.90 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၅
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
24.222
26.617
အမြတ်
-119.95 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153714711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-119.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.617
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-119.95 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၂၈
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
24.832
24.777
အမြတ်
5.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153842000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
24.777
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.10 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၄၈
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
24.987
24.766
အမြတ်
10.85 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153894502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.766
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.85 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၄၆
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
24.938
24.87
အမြတ်
6.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153845670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
24.87
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
6.40 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၃၃
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
25.193
24.941
အမြတ်
12.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153872296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.941
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
12.40 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၅၉
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
25.088
24.936
အမြတ်
7.40 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153857239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.936
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.40 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၁၃
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
24.984
24.936
အမြတ်
2.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153845889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.936
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.20 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၄၅
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.1
25.078
25.111
အမြတ်
-18.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153856887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
25.111
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-18.50 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၁:၀၇
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.1
24.769
24.755
အမြတ်
5.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153840127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
24.755
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၄၇
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.871
24.161
အမြတ်
14.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153678222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.161
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
14.30 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၇
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.792
23.916
အမြတ်
6.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153609578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.916
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.00 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၁၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၄၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
24.109
23.94
အမြတ်
8.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153436965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၄၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.94
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.25 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၁၈
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.079
24.037
အမြတ်
-2.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153359626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.037
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.30 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၂၂
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.174
24.04
အမြတ်
-6.90 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153353791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.04
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.90 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၆:၃၄
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.879
24.039
အမြတ်
7.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153384087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.039
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.80 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၅၂
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.785
24.036
အမြတ်
12.35 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153406418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.036
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
12.35 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၀၉
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.33738
1.34753
အမြတ်
-10.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#153208874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34753
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-10.25 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၄၇
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.33276
1.34753
အမြတ်
-14.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#153228106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34753
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-14.87 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၅:၁၆
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.33949
1.34752
အမြတ်
-8.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#153283674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34752
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.13 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၃၄
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.34212
1.34751
အမြတ်
-5.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#153300452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34751
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.49 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၃၁
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.34563
1.34754
အမြတ်
-2.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#153308078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34754
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.01 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၃၇
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.676
24.66
အမြတ်
49.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153036480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.66
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
49.00 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၂၄
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.774
24.573
အမြတ်
39.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#153018047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.573
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
39.75 USD