၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၃၇
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91292
0.91329
အမြတ်
0.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62243277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၃
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91228
0.91252
အမြတ်
0.31 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62241419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91252
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.90984
0.90965
အမြတ်
0.25 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62195020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90965
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၀၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.91364
0.91244
အမြတ်
1.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62194885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91244
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.91423
0.91403
အမြတ်
0.26 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62190034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91403
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၃၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.91514
0.91461
အမြတ်
0.68 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62189478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၃၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.91566
0.9155
အမြတ်
0.21 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62186865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91566
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9155
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၃၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.91615
0.91604
အမြတ်
0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62186731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.91676
0.91653
အမြတ်
0.30 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62186440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၃၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90919
0.9131
အမြတ်
5.04 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62157305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.04 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၃၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91184
0.9131
အမြတ်
1.62 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62102912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.62 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91465
0.9131
အမြတ်
-2.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62092473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.90939
0.90887
အမြတ်
0.67 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62108476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.88828
0.90976
အမြတ်
-27.93 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61472622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-27.93 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၃၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.89616
0.90976
အမြတ်
-17.68 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61616337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.68 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၄၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.90399
0.90976
အမြတ်
-7.50 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61687000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.50 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၂၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.9118
0.90976
အမြတ်
2.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61770548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.66 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၅၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.9198
0.90976
အမြတ်
13.06 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61849007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.06 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.03
0.92784
0.90976
အမြတ်
70.53 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61901238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
70.53 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၂၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.89358
0.90976
အမြတ်
-21.04 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61548969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-21.04 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၄၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.90138
0.90976
အမြတ်
-10.90 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61677938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.90 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၁:၅၈
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.90919
0.90976
အမြတ်
-0.74 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61747300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.91721
0.90976
အမြတ်
9.69 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61837984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.69 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၅၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.92515
0.90976
အမြတ်
40.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61861344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
40.02 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၄၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.89088
0.90976
အမြတ်
-24.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61482662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.55 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၅၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.89877
0.90976
အမြတ်
-14.29 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61625138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89877
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.29 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၁၈
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.90659
0.90976
အမြတ်
-4.12 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61723362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.12 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၁၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.9144
0.90976
အမြတ်
6.04 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61834958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.04 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၂၈
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.92256
0.90976
အမြတ်
16.65 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61855991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.65 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91926
0.91955
အမြတ်
0.38 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62049196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91955
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91958
0.92212
အမြတ်
3.26 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62038179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.26 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၄၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92225
0.92212
အမြတ်
-0.17 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62021617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92144
0.92187
အမြတ်
0.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62021039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92187
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၃:၁၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92212
0.92462
အမြတ်
3.21 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61958159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.21 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92472
0.92462
အမြတ်
-0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61935283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92472
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၃
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92764
0.9283
အမြတ်
0.84 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61900789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9283
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၂၈
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92697
0.92725
အမြတ်
0.36 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61898981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92697
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92725
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၅၂
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92497
0.92611
အမြတ်
1.46 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61898866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92611
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.46 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၁၈
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92334
0.92455
အမြတ်
1.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61898005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92455
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9225
0.92298
အမြတ်
0.62 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61896564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၃၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90881
0.90899
အမြတ်
0.24 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61795635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၈:၁၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90831
0.90842
အမြတ်
0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61794309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90727
0.90847
အမြတ်
1.56 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61793683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90847
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၅၈
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08244
1.08344
အမြတ်
1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#61631534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08344
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08099
1.08197
အမြတ်
1.07 USD
EURCHF
စာချုပ်
#61622176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08197
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၄၄
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88802
0.89572
အမြတ်
10.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61410294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.16 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၂၇
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89062
0.89572
အမြတ်
6.73 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61340745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.73 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၃၅
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89581
0.89572
အမြတ်
-0.12 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61086845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၂၁
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89842
0.89572
အမြတ်
-3.57 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61055228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.57 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၁၃
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.901
0.89572
အမြတ်
-6.98 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61020207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.98 USD