၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၃၀
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05503
1.05587
အမြတ်
1.72 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54753166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.72 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၀၁
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05591
1.05587
အမြတ်
-0.08 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54747146
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၁
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.0558
1.0554
အမြတ်
0.82 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54777429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.05561
1.05522
အမြတ်
0.80 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54773971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05522
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၃၄
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05633
1.05591
အမြတ်
0.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54738720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၃
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05538
1.05591
အမြတ်
-1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54738694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၀၇
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05724
1.05591
အမြတ်
2.73 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54738891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.73 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၂၇
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05576
1.05661
အမြတ်
1.75 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54713971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.75 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၃၀
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05667
1.05661
အမြတ်
-0.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54707748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05752
1.05661
အမြတ်
-1.88 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54705889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.88 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၃၆
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05487
1.05661
အမြတ်
3.58 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54722294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.58 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၂၄
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.05839
1.05801
အမြတ်
0.79 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54687995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05801
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၃၉
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05673
1.05851
အမြတ်
3.69 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54663514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05851
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.69 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၀၀
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05764
1.05851
အမြတ်
1.80 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54659456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05851
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၃၂
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05857
1.05851
အမြတ်
-0.12 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54655875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05851
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၁
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05947
1.05851
အမြတ်
-1.99 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54651342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05851
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.99 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.05896
1.05856
အမြတ်
0.83 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54610886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05856
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၆
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05889
1.05929
အမြတ်
0.83 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54605870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05799
1.05836
အမြတ်
0.77 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54603198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05836
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၀၆
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.05911
1.05824
အမြတ်
1.81 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54589653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.81 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.05818
1.05824
အမြတ်
-0.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54588902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၀၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.0588
1.05875
အမြတ်
-0.10 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54583356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05875
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05789
1.05875
အမြတ်
1.79 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54586258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05875
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.79 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05792
1.0583
အမြတ်
0.79 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54582860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0583
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၂၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05693
1.05732
အမြတ်
0.81 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54575155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၁
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05778
1.05732
အမြတ်
-0.96 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54572419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.96 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၃
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05603
1.05732
အမြတ်
2.69 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54576537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.69 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၀၁
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05767
1.05808
အမြတ်
0.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54551075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.05931
1.05891
အမြတ်
0.42 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54536525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05891
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၂၄
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.05687
1.05887
အမြတ်
6.28 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54528463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.28 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၅၂
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05776
1.05887
အမြတ်
2.32 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54525296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.32 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၈
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05955
1.05887
အမြတ်
-0.71 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54518918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၄၆
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06042
1.05887
အမြတ်
-1.62 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54515285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.62 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06143
1.05887
အမြတ်
-2.68 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54514404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.68 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၂၄
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05866
1.05887
အမြတ်
0.22 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54522634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၃၁
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06244
1.06283
အမြတ်
0.41 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54500846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06283
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၁
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06149
1.06189
အမြတ်
0.42 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54499621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၀
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.06423
1.06392
အမြတ်
0.32 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54468705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06392
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၀၀:၀၁
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06313
1.06353
အမြတ်
0.41 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54458305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06353
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၃၁
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.06267
1.0628
အမြတ်
-0.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54446626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0628
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၄၆
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.06173
1.0628
အမြတ်
-1.10 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54446198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0628
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၁၄
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.06467
1.0628
အမြတ်
1.92 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54451351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0628
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.92 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၀၀
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.06376
1.0628
အမြတ်
0.99 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54450894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0628
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၀
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.06215
1.0622
အမြတ်
-0.05 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54444573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၀၆
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.06307
1.0622
အမြတ်
0.90 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54445343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06036
1.06032
အမြတ်
-0.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54432801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06036
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06032
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၄၁
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05948
1.06032
အမြတ်
0.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54436946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06032
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၃၅
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.0614
1.06055
အမြတ်
0.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54426574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06055
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၀
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.06051
1.06055
အမြတ်
-0.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54425647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06055
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၄၁
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.0623
1.06096
အမြတ်
1.36 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54422699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0623
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06096
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.36 USD