၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၄၀
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.10315
1.08417
အမြတ်
-19.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125684586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08417
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-19.08 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၄၀
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.09955
1.08417
အမြတ်
-15.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125772804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08417
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-15.48 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၅၂
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0500
1.08872
1.08417
အမြတ်
-23.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126203539
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
1.08417
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-23.25 USD
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၃၂
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.09595
1.08417
အမြတ်
-23.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125875924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.08417
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-23.76 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၅၄
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0300
1.09232
1.08417
အမြတ်
-24.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126027781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
1.08417
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-24.75 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၅၃
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0800
1.08512
1.08417
အမြတ်
-8.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126311562
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0800
ပြင်ပ
1.08417
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-8.40 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၁:၁၈
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.2000
1.07786
1.08417
အမြတ်
124.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126794300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
126.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2000
ပြင်ပ
1.08417
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
124.20 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၅၅
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1200
1.0815
1.08417
အမြတ်
30.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126571662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1200
ပြင်ပ
1.08417
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
30.84 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၃၉
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.10675
1.08417
အမြတ်
-22.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125430667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08417
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-22.68 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၂၉
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.30025
1.29212
အမြတ်
-8.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126396243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29212
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.23 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၇
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.29296
1.29212
အမြတ်
-1.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126704430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.29212
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.88 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၇:၅၃
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.0500
1.28567
1.29212
အမြတ်
31.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126808589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
1.29212
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
31.75 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၀၂
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29658
1.29212
အမြတ်
-4.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126693097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29658
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29212
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.56 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၅၆
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.30389
1.29212
အမြတ်
-11.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126300381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29212
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-11.87 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၃
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.0300
1.28929
1.29212
အမြတ်
8.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126793893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
1.29212
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
8.19 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၀၆
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.0100
0.66531
0.6609
အမြတ်
4.31 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126767219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66531
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6609
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.31 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၄၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၁၀
ရောင်းချမှု
0.0100
1.29425
1.28783
အမြတ်
6.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126703307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.28783
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.32 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.0100
0.63991
0.63378
အမြတ်
6.03 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126548481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.63378
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.03 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၁၄
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.97755
0.98485
အမြတ်
7.31 USD
USDCHF
စာချုပ်
#125947315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.98485
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
7.31 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၉
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.0100
0.66992
0.66551
အမြတ်
4.31 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126481680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.66551
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.31 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၀
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.30064
1.29426
အမြတ်
6.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126658832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29426
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.28 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၁၄
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.0500
1.32534
1.32193
အမြတ်
12.40 USD
USDCAD
စာချုပ်
#125492749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
1.32193
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
12.40 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၄၆
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.0800
1.33011
1.32193
အမြတ်
48.70 USD
USDCAD
စာချုပ်
#125534240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0800
ပြင်ပ
1.32193
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
48.70 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၀၂
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.0100
1.30166
1.32193
အမြတ်
-15.43 USD
USDCAD
စာချုပ်
#123136708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.32193
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-15.43 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၁
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.0100
1.31125
1.32193
အမြတ်
-8.18 USD
USDCAD
စာချုပ်
#124772177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.32193
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.18 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၄၃
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.0200
1.31595
1.32193
အမြတ်
-9.25 USD
USDCAD
စာချုပ်
#124809492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.32193
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.25 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၂
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.0100
1.30641
1.32193
အမြတ်
-11.84 USD
USDCAD
စာချုပ်
#123841118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.32193
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-11.84 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၂၁
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.0300
1.32065
1.32193
အမြတ်
-3.20 USD
USDCAD
စာချုပ်
#125276951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
1.32193
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-3.20 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၁၅
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.30484
1.29836
အမြတ်
6.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126568688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29836
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.38 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၅၅
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.30112
1.29836
အမြတ်
2.66 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126558266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29836
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.66 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၂
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.29755
1.29836
အမြတ်
-0.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126538953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29836
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.91 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၅၆
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.0100
1.08705
1.08074
အမြတ်
6.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126218610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08074
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.21 USD
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၂၂
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64286
0.63989
အမြတ်
2.87 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125874303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.63989
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.87 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၃၀
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.0100
0.646
0.63989
အမြတ်
6.01 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126144340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.63989
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.01 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၅၉
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.30411
1.29769
အမြတ်
6.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126405748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29769
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.32 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၂
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.3005
1.29769
အမြတ်
2.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126395782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29769
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.71 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၁၃
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.0100
0.66902
0.67001
အမြတ်
-1.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#125958424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67001
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၀၈
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.0100
0.67172
0.67001
အမြတ်
1.61 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126077228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67001
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.61 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၄၇
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.67442
0.67001
အမြတ်
8.62 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126166655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.67001
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.62 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၀၈
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.0100
0.66632
0.67001
အမြတ်
-3.79 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#125947226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67001
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.79 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၄၄
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.0436
1.04624
အမြတ်
1.50 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#126143193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.04624
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.50 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.04637
1.04624
အမြတ်
-0.28 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#126024726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.04624
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၄:၀၈
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.04101
1.04624
အမြတ်
3.17 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#126145935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.04624
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.17 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၀၀
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.29583
1.30042
အမြတ်
-4.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126112662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.30042
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.69 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၂၅
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.0300
1.30688
1.30042
အမြတ်
19.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126329110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
1.30042
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
19.08 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၂၁
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.0200
1.30324
1.30042
အမြတ်
5.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126300230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.30042
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.44 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၅၂
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.29951
1.30042
အမြတ်
-1.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126297212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.30042
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.01 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၀၉
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.29219
1.30042
အမြတ်
-8.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125849645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.30042
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.33 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၂၇
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29761
1.30403
အမြတ်
6.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126173168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.30403
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.32 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၀၉
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၅၃
ရောင်းချမှု
0.0100
1.09438
1.08749
အမြတ်
6.79 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125947235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08749
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.79 USD