၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၀၉
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.8542
0.85372
အမြတ်
0.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160668980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၄၄
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.85452
0.85372
အမြတ်
0.91 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160669296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.91 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.85339
0.85372
အမြတ်
-0.67 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160666695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.67 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၀၀
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.85375
0.85372
အမြတ်
-0.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160667733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.85405
0.85372
အမြတ်
0.26 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160668893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၂၈
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.85441
0.85372
အမြတ်
0.76 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160669199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၃၇
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.85469
0.85372
အမြတ်
1.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160669370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.15 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၄၆
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.85355
0.85372
အမြတ်
-0.44 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160666707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၇
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.85396
0.85372
အမြတ်
0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160667865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၁
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.85388
0.85364
အမြတ်
0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160666263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85364
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၃
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.85408
0.85364
အမြတ်
0.41 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160666265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85364
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၀၀
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.85393
0.85373
အမြတ်
0.08 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160666190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85373
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၀၀
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.85432
0.85398
အမြတ်
0.27 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160665621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85432
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85398
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၀၂
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.85472
0.85438
အမြတ်
0.27 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160665402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85472
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85438
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၀၂
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85497
0.85473
အမြတ်
0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160664108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85473
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၃၀
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85517
0.85473
အမြတ်
0.42 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160664110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85473
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၀၀
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.85534
0.855
အမြတ်
0.28 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160663885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.855
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၁၆
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.85579
0.85534
အမြတ်
0.42 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160661745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85534
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၀၂
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.85558
0.85534
အမြတ်
0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160661742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85534
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၀၃
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85614
0.8556
အမြတ်
0.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160659530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8556
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.55 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၄၇
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85594
0.8556
အမြတ်
0.27 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160659389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8556
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၀၁
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85574
0.8556
အမြတ်
-0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160659387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8556
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၈
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.85599
0.85575
အမြတ်
0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160655936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85575
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၁၄
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.8564
0.85575
အမြတ်
0.71 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160657679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85575
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.71 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၄:၀၂
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.85578
0.85575
အမြတ်
-0.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160655934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85575
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၄၁
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.8562
0.85575
အမြတ်
0.43 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160656187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85575
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၁:၄၉
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၃:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.85612
0.85567
အမြတ်
0.43 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160651371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85567
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၇:၀၆
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၃:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.85591
0.85567
အမြတ်
0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160651369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85567
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၄:၀၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.8558
0.85576
အမြတ်
-0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160647012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85576
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၅၉
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.85621
0.85576
အမြတ်
0.43 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160647103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85576
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၁၇
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.856
0.85576
အမြတ်
0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160647014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85576
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၈:၄၀
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.85639
0.85576
အမြတ်
0.68 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160647460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85576
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.68 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၄၇
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85544
0.85588
အမြတ်
-0.81 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160645203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85588
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.81 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၂:၁၆
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85585
0.85588
အမြတ်
-0.24 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160645882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85588
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၀၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85483
0.85588
အမြတ်
-1.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160644658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85588
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.66 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၀
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85525
0.85588
အမြတ်
-1.08 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160645102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85588
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.08 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၁၄
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85564
0.85588
အမြတ်
-0.53 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160645712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85588
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၂:၄၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85608
0.85588
အမြတ်
0.08 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160646932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85588
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၃၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.85505
0.85588
အမြတ်
-1.36 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160644661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85588
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.36 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၄၃
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.85524
0.8549
အမြတ်
0.28 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160644054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8549
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၀၂
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.85504
0.8549
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160644051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85504
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8549
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၃၀
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.85546
0.8549
အမြတ်
0.58 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160644406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8549
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.58 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၈
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.85552
0.85511
အမြတ်
0.37 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160643269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85511
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.85539
0.85511
အမြတ်
0.19 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160643263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85511
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.19 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၀၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.85558
0.85538
အမြတ်
0.07 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160643216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85538
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၂၃
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.85608
0.85563
အမြတ်
0.42 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160642943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85563
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.85587
0.85563
အမြတ်
0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160642941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85563
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၅၈
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.85627
0.85592
အမြတ်
0.28 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160637741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85592
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၁၈
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.85667
0.85592
အမြတ်
0.84 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160637924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85592
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၄
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.85706
0.85592
အမြတ်
1.38 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160639310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85592
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.38 USD