၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၁၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.84081
0.84054
အမြတ်
0.18 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164756323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၄၄
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.84116
0.84054
အမြတ်
0.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164756640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.66 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.84061
0.84054
အမြတ်
-0.10 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164756321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၂၉
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.84096
0.84054
အမြတ်
0.38 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164756581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၁၄
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.84124
0.8407
အမြတ်
0.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164755283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8407
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.55 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၂၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.84104
0.8407
အမြတ်
0.27 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164754931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8407
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.84084
0.8407
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164754928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8407
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၄၅
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84073
0.84082
အမြတ်
-0.33 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164747676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.33 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၃၇
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84117
0.84082
အမြတ်
0.28 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164747909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၄၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84161
0.84082
အမြတ်
0.89 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164748077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.89 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၄၅
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84201
0.84082
အမြတ်
1.44 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164748659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84201
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.44 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၈
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84049
0.84082
အမြတ်
-0.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164747452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၂၇
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84098
0.84082
အမြတ်
0.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164747755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84139
0.84082
အမြတ်
0.58 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164747990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.58 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၀၉
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84181
0.84082
အမြတ်
1.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164748610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.16 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၀၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84029
0.84082
အမြတ်
-0.94 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164747450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.94 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၀၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.84045
0.84032
အမြတ်
-0.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164745491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84032
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၄:၀၉
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.84088
0.84032
အမြတ်
0.57 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164745567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84032
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၉:၅၄
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.84065
0.84032
အမြတ်
0.26 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164745494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84032
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၀၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84078
0.84054
အမြတ်
0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164745181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၉:၄၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84098
0.84054
အမြတ်
0.41 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164745186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၀၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.8413
0.84096
အမြတ်
0.27 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164744884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84096
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၀၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.8416
0.84137
အမြတ်
0.12 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164744642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84137
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၃၃
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.84182
0.84137
အမြတ်
0.42 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164744652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84137
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၀၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.84174
0.8417
အမြတ်
-0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164743630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8417
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၄၆
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.84215
0.8417
အမြတ်
0.42 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164743764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8417
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၈:၁၇
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.84195
0.8417
အမြတ်
0.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164743634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8417
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၁၉
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.84233
0.8417
အမြတ်
0.67 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164743834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8417
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.67 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၃၄
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.84263
0.84175
အမြတ်
1.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164739508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.02 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၄၉
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.84156
0.84175
အမြတ်
-0.46 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164738944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84156
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၃၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.84198
0.84175
အမြတ်
0.12 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164739094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၁၇
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.84242
0.84175
အမြတ်
0.73 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164739329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၄
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.84283
0.84175
အမြတ်
1.29 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164739852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.29 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.84136
0.84175
အမြတ်
-0.73 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164738942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84136
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.73 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၄၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.84179
0.84175
အမြတ်
-0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164739044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၂၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.84219
0.84175
အမြတ်
0.41 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164739265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.84173
0.84139
အမြတ်
0.26 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164738871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84139
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၃
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84213
0.84179
အမြတ်
0.27 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164738725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84213
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84179
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၀၄
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.84246
0.84212
အမြတ်
0.27 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164738464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84212
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၅၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.84295
0.8425
အမြတ်
0.42 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164737924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84295
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8425
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၀၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.84274
0.8425
အမြတ်
0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164737922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8425
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၀၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.84291
0.84277
အမြတ်
-0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164732695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84277
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၄၅
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.84331
0.84277
အမြတ်
0.54 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164735561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84277
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.54 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၁၅
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.84311
0.84277
အမြတ်
0.27 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164732699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84277
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၉:၃၄
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84331
0.84286
အမြတ်
0.42 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164720164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84286
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၁:၁၄
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84311
0.84286
အမြတ်
0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164719454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84286
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၀၉
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84348
0.84286
အမြတ်
0.65 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164720721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84286
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၀၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.84291
0.84286
အမြတ်
-0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164719451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84286
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၀
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.8433
0.843
အမြတ်
0.21 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164647468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.843
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၂၃
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.84373
0.843
အမြတ်
0.80 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164648034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.843
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD