၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၀
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10583
1.10686
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136035188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10686
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၄၇
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10478
1.10581
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136027559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10581
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၂၈
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10377
1.10474
အမြတ်
3.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136017719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10474
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.48 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၇
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.1027
1.10368
အမြတ်
2.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135834549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1027
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10368
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.95 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၅
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10161
1.10268
အမြတ်
3.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135832922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10268
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.88 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၂၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10041
1.10149
အမြတ်
3.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135831341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10149
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.92 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၂၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.08
1.09774
1.09386
အမြတ်
30.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135705380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09774
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
31.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.09386
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
30.20 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၇
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.08753
1.09386
အမြတ်
-25.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135510912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08753
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-25.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09386
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-25.76 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၄
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09825
1.09928
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135724203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09928
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၄၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.0972
1.09823
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135689062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09823
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၅၉
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09645
1.09714
အမြတ်
2.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135687496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09714
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.36 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၁၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09538
1.09641
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135685405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09641
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၃၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09448
1.09532
အမြတ်
2.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135682304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09532
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.96 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၂၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.09081
1.09443
အမြတ်
27.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135368139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09081
လဲလှယ်ခြင်း
-0.76 USD
စုစုပေါင်း
28.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.09443
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
27.40 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10082
1.09443
အမြတ်
-26.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135272356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10082
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 USD
စုစုပေါင်း
-25.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09443
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-26.53 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၂၃
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၄၆
ရောင်းချမှု
0.04
1.08846
1.08745
အမြတ်
3.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135501395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08745
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.64 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၅၃
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.08953
1.08844
အမြတ်
3.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135374322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08953
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08844
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.94 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၉
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.09058
1.08958
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135368786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08958
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၃၂
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.09163
1.09062
အမြတ်
3.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135362436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09062
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.64 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၄၉
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.16
1.09764
1.09169
အမြတ်
93.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135139052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09764
လဲလှယ်ခြင်း
-0.31 USD
စုစုပေါင်း
95.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.09169
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
93.29 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၅၅
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.07763
1.09169
အမြတ်
-56.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134558956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07763
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
-56.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09169
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-56.80 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၆
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.08
1.08764
1.09169
အမြတ်
-33.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134842279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08764
လဲလှယ်ခြင်း
-0.24 USD
စုစုပေါင်း
-32.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.09169
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-33.44 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၄၁
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09975
1.10074
အမြတ်
2.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135144232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09975
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10074
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.99 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၃
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09869
1.0997
အမြတ်
3.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135143065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.0997
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.64 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၄၅
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.0976
1.0986
အမြတ်
3.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134961908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0976
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.0986
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.41 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၄၆
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09654
1.09754
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134960393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09754
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၃၂
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.09647
1.0965
အမြတ်
-0.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134960381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.0965
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-0.56 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၉
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09549
1.09649
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134948160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09649
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၀၆
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09443
1.09548
အမြတ်
3.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134926207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09548
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.80 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၃၅
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09338
1.09438
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134919464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09438
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၄၄
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09231
1.09331
အမြတ်
3.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134872188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09231
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09331
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.41 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၁၇
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09126
1.09227
အမြတ်
3.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134851531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09227
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.64 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၅၄
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09
1.091
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134844338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.091
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၃
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.08888
1.08999
အမြတ်
4.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134843536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08999
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.04 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၅၇
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.0878
1.08888
အမြတ်
3.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134842339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08888
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.92 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၅၆
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.08668
1.08765
အမြတ်
3.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134822980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08765
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.48 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၁၇
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.0855
1.08649
အမြတ်
3.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134821492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0855
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08649
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.56 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၃၅
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.08463
1.0856
အမြတ်
3.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134664396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08463
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.0856
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.29 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၃၈
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.08458
1.08437
အမြတ်
-1.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134664403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08437
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-1.24 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၁၀
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.08357
1.08455
အမြတ်
3.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134661987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08455
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.52 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၀၀
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.08257
1.08352
အမြတ်
3.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134661620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08352
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.40 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၃၀
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.08268
1.08256
အမြတ်
-2.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134661566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.08256
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-2.64 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၅၄
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.08923
1.08281
အမြတ်
-26.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134455509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08923
လဲလှယ်ခြင်း
-0.76 USD
စုစုပေါင်း
-25.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08281
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-26.84 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၂၆
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.07915
1.08284
အမြတ်
28.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134550633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07915
လဲလှယ်ခြင်း
-0.38 USD
စုစုပေါင်း
29.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.08284
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
28.34 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၅၇
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.08
1.07787
1.07763
အမြတ်
1.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134558487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.07763
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၅၃:၀၀
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.07873
1.0777
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134554854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.0777
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၅၄
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.04
1.07992
1.07878
အမြတ်
4.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134535397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.07878
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.16 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၅၇:၃၇
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.08082
1.07993
အမြတ်
3.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134526827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၅၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08082
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.07993
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.16 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၂၉
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၅၂:၄၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.08175
1.08073
အမြတ်
3.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134489733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08175
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08073
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.62 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၅၉
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.04
1.08287
1.08179
အမြတ်
3.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134487189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08179
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.92 USD