၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၃၀
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.08
1.10383
1.1379
အမြတ်
-273.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136017749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10383
လဲလှယ်ခြင်း
-0.32 USD
စုစုပေါင်း
-272.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.1379
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-273.68 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၄၆
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13346
1.13788
အမြတ်
17.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136716472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13346
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
17.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.13788
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
17.09 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.0938
1.1379
အမြတ်
-177.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135823449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0938
လဲလှယ်ခြင်း
-0.22 USD
စုစုပေါင်း
-176.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.1379
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-177.02 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၀၉
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.32
1.12377
1.1379
အမြတ်
-455.97 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136599127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12377
လဲလှယ်ခြင်း
-0.61 USD
စုစုပေါင်း
-452.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.1379
ကော်မရှင်ခ
-3.20 USD
အမြတ်
-455.97 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၂
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.16
1.11372
1.1379
အမြတ်
-389.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136177320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11372
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
-386.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.1379
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
-389.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၁၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13308
1.13407
အမြတ်
3.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136711715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.13407
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.56 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၄၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13193
1.1329
အမြတ်
3.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136709569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.1329
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.48 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13145
1.13218
အမြတ်
2.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136708449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.13218
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.52 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13003
1.13124
အမြတ်
4.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136707606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.13124
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.44 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12898
1.12996
အမြတ်
3.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136705700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12996
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.52 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၅၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12793
1.12893
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136702752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12893
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12687
1.12787
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136680524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12787
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12579
1.1268
အမြတ်
3.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136608091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12579
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.1268
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.07 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၅၆
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12449
1.12578
အမြတ်
4.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136599611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12578
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.76 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12356
1.12447
အမြတ်
3.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136590322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12447
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.24 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၅၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12241
1.12348
အမြတ်
3.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136540286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12348
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.88 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၁၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12158
1.12255
အမြတ်
3.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136538517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12255
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.48 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၂၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12056
1.12155
အမြတ်
3.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136535353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12155
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.56 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12032
1.12132
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136528095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12132
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11918
1.12017
အမြတ်
3.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136478379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11918
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12017
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.37 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11815
1.11916
အမြတ်
3.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136440786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11916
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.64 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11706
1.11815
အမြတ်
3.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136436908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11815
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.96 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၃၂
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11599
1.117
အမြတ်
3.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136435704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.117
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.64 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၁၅
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11488
1.11588
အမြတ်
3.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136273894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11488
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11588
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.41 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၈
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11387
1.11487
အမြတ်
3.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136180621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11387
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11487
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.41 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၁၀
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11281
1.11381
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136176469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11381
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၁၉
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11167
1.11279
အမြတ်
4.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136175390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11167
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11279
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.08 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၂၇
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11058
1.11164
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136146756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11164
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.84 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၂၁
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10951
1.11057
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136137188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11057
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.84 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၅၁
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.10942
1.10944
အမြတ်
-0.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136136981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10942
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.10944
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-0.64 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၃၂
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10846
1.10945
အမြတ်
3.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136062611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10846
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10945
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.37 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၁၅
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.10855
1.10856
အမြတ်
-0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136062567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10855
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.10856
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၂၁
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10795
1.10897
အမြတ်
3.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136053692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10897
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.68 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၆
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10688
1.10788
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136049240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10788
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၀
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10583
1.10686
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136035188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10686
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၄၇
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10478
1.10581
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136027559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10581
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၂၈
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10377
1.10474
အမြတ်
3.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136017719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10474
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.48 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၇
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.1027
1.10368
အမြတ်
2.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135834549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1027
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10368
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.95 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၅
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10161
1.10268
အမြတ်
3.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135832922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10268
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.88 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၂၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10041
1.10149
အမြတ်
3.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135831341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10149
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.92 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၇
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.08753
1.09386
အမြတ်
-25.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135510912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08753
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-25.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09386
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-25.76 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၂၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.08
1.09774
1.09386
အမြတ်
30.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135705380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09774
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
31.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.09386
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
30.20 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၄
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09825
1.09928
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135724203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09928
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၄၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.0972
1.09823
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135689062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09823
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၅၉
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09645
1.09714
အမြတ်
2.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135687496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09714
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.36 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၁၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09538
1.09641
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135685405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09641
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၃၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09448
1.09532
အမြတ်
2.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135682304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09532
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.96 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၂၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.09081
1.09443
အမြတ်
27.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135368139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09081
လဲလှယ်ခြင်း
-0.76 USD
စုစုပေါင်း
28.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.09443
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
27.40 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10082
1.09443
အမြတ်
-26.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135272356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10082
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 USD
စုစုပေါင်း
-25.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.09443
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-26.53 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၂၃
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၄၆
ရောင်းချမှု
0.04
1.08846
1.08745
အမြတ်
3.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135501395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08745
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.64 USD