၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၄၉
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၂၉:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1.30964
1.30102
အမြတ်
852.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#124474312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
862.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.30102
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
852.00 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၁၄:၃၈
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၂၉:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1.30502
1.30102
အမြတ်
389.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#124135050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30502
လဲလှယ်ခြင်း
-0.87 USD
စုစုပေါင်း
400.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.30102
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
389.13 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၂၀
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1
0.85003
0.85714
အမြတ်
825.70 USD
EURGBP
စာချုပ်
#123134599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85003
လဲလှယ်ခြင်း
-76.64 USD
စုစုပေါင်း
922.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.85714
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
825.70 USD
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၄၂
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၃
ရောင်းချမှု
1
1.29959
1.29779
အမြတ်
173.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#122784210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29959
လဲလှယ်ခြင်း
3.75 USD
စုစုပေါင်း
180.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.29779
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
173.75 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၅:၃၁
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1.30697
1.29959
အမြတ်
727.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#123863435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30697
လဲလှယ်ခြင်း
-0.79 USD
စုစုပေါင်း
738.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.29959
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
727.21 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၅၄
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1.3065
1.29959
အမြတ်
679.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#123862042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3065
လဲလှယ်ခြင်း
-1.58 USD
စုစုပေါင်း
691.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.29959
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
679.42 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၀၀
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၄၈
ရောင်းချမှု
1
1.30894
1.30194
အမြတ်
694.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#122906678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30894
လဲလှယ်ခြင်း
4.63 USD
စုစုပေါင်း
700.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.30194
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
694.63 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၅၆
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၄၈
ရောင်းချမှု
1
1.31486
1.30286
အမြတ်
1 189.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#123515408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31486
လဲလှယ်ခြင်း
-0.97 USD
စုစုပေါင်း
1 200.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.30286
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
1 189.03 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၅၈
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၁၇
ရောင်းချမှု
1
1.31746
1.30474
အမြတ်
1 261.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#123527676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31746
လဲလှယ်ခြင်း
-0.97 USD
စုစုပေါင်း
1 272.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.30474
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
1 261.03 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၂၆:၂၇
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၆:၂၁
ရောင်းချမှု
1
0.67066
0.66224
အမြတ်
834.10 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#122906354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67066
လဲလှယ်ခြင်း
2.10 USD
စုစုပေါင်း
842.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.66224
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
834.10 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၁၄
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၃
ရောင်းချမှု
1
1.32481
1.31674
အမြတ်
799.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#123170256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32481
လဲလှယ်ခြင်း
2.80 USD
စုစုပေါင်း
807.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.31674
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
799.80 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၂:၃၁
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၃
ရောင်းချမှု
1
1.32038
1.31674
အမြတ်
356.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#123133306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32038
လဲလှယ်ခြင်း
2.80 USD
စုစုပေါင်း
364.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.31674
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
356.80 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၄:၂၉
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.66996
0.67546
အမြတ်
35.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#106340439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66996
လဲလှယ်ခြင်း
-504.40 USD
စုစုပေါင်း
550.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67546
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
35.60 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၉
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.66362
0.66969
အမြတ်
100.54 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#106787727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66362
လဲလှယ်ခြင်း
-496.46 USD
စုစုပေါင်း
607.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.66969
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
100.54 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၀၁
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၅၅
ရောင်းချမှု
1
1.29359
1.29096
အမြတ်
267.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121297699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29359
လဲလှယ်ခြင်း
14.70 USD
စုစုပေါင်း
263.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.29096
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
267.70 USD
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၁၁
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၁:၅၃
ရောင်းချမှု
1
109.48
109.414
အမြတ်
40.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#122601454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.48
လဲလှယ်ခြင်း
-10.05 USD
စုစုပေါင်း
60.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
109.414
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
40.27 USD
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၄:၄၉
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၂၆
ရောင်းချမှု
1
1.30792
1.30482
အမြတ်
300.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#122574504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
310.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.30482
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
300.00 USD
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၂၀
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1
0.65756
0.66029
အမြတ်
263.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#122518592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
273.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.66029
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
263.00 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၃၅
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၂၃:၄၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1
0.65829
0.66029
အမြတ်
177.25 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#122184125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65829
လဲလှယ်ခြင်း
-12.75 USD
စုစုပေါင်း
200.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၂၃:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.66029
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
177.25 USD
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၈
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1
0.65737
0.65851
အမြတ်
99.75 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#122346966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65737
လဲလှယ်ခြင်း
-4.25 USD
စုစုပေါင်း
114.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.65851
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
99.75 USD
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၅၇
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
0.65666
0.65829
အမြတ်
148.75 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#122361448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65666
လဲလှယ်ခြင်း
-4.25 USD
စုစုပေါင်း
163.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.65829
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
148.75 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၂၈
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၃၂
ရောင်းချမှု
1
1.94659
1.93557
အမြတ်
742.95 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#122123486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
762.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.93557
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
742.95 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၄၉:၅၁
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၀၁
ရောင်းချမှု
1
1.34659
1.343
အမြတ်
349.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#122115855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
359.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.343
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
349.00 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၂၇
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၅:၃၆
ရောင်းချမှု
1
1.31198
1.31064
အမြတ်
128.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121582617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31198
လဲလှယ်ခြင်း
4.90 USD
စုစုပေါင်း
134.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.31064
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
128.90 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၄၂
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၃၈
ရောင်းချမှု
1
1.31598
1.31413
အမြတ်
179.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121610673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31598
လဲလှယ်ခြင်း
4.90 USD
စုစုပေါင်း
185.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.31413
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
179.90 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၀၈
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၃၇
ရောင်းချမှု
1
1.31798
1.31467
အမြတ်
323.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121952861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31798
လဲလှယ်ခြင်း
2.10 USD
စုစုပေါင်း
331.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.31467
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
323.10 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၁၈
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.64367
0.648
အမြတ်
38.35 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#109543474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64367
လဲလှယ်ခြင်း
-384.65 USD
စုစုပေါင်း
433.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.648
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
38.35 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၆
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.64247
0.648
အမြတ်
158.35 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#109543427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64247
လဲလှယ်ခြင်း
-384.65 USD
စုစုပေါင်း
553.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.648
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
158.35 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၆:၃၉
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၁၈
ရောင်းချမှု
1
1.29263
1.28233
အမြတ်
1 020.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#118075516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 030.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.28233
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
1 020.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၃၇
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၃၁
ရောင်းချမှု
1
1.29472
1.29263
အမြတ်
199.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#117559063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29472
လဲလှယ်ခြင်း
0.67 USD
စုစုပေါင်း
209.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.29263
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
199.67 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၅၁
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
1
0.89196
0.88729
အမြတ်
826.85 USD
EURGBP
စာချုပ်
#100864287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89196
လဲလှယ်ခြင်း
264.09 USD
စုစုပေါင်း
582.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.88729
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
826.85 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၄
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၂
ရောင်းချမှု
1
0.92414
0.91663
အမြတ်
906.72 USD
EURGBP
စာချုပ်
#108761516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92414
လဲလှယ်ခြင်း
15.91 USD
စုစုပေါင်း
910.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.91663
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
906.72 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၇:၄၁
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.67519
0.67823
အမြတ်
307.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97538855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67519
လဲလှယ်ခြင်း
13.30 USD
စုစုပေါင်း
304.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67823
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
307.30 USD
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၂၈
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.67554
0.67823
အမြတ်
272.44 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97514024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67554
လဲလှယ်ခြင်း
13.44 USD
စုစုပေါင်း
269.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67823
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
272.44 USD
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၁၄
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.6766
0.67823
အမြတ်
166.44 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97513366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6766
လဲလှယ်ခြင်း
13.44 USD
စုစုပေါင်း
163.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67823
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
166.44 USD
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၂၉
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၂၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
1
0.65947
0.66291
အမြတ်
338.06 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#98699219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65947
လဲလှယ်ခြင်း
4.06 USD
စုစုပေါင်း
344.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၂၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.66291
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
338.06 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၁၀:၁၁
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၂
ရောင်းချမှု
1
112.137
110.955
အမြတ်
825.74 USD
USDJPY
စာချုပ်
#97535234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.137
လဲလှယ်ခြင်း
-229.56 USD
စုစုပေါင်း
1 065.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
110.955
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
825.74 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၄၂
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၀၁:၃၄
ရောင်းချမှု
1
1.34007
1.33422
အမြတ်
425.76 USD
USDCAD
စာချုပ်
#97540480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34007
လဲလှယ်ခြင်း
-2.70 USD
စုစုပေါင်း
438.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.33422
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
425.76 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၃
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၄၂
ရောင်းချမှု
1
0.67711
0.67634
အမြတ်
67.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97464320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67634
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
67.00 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၂၈
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၄၂
ရောင်းချမှု
1
0.67748
0.67634
အမြတ်
104.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97464999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
114.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67634
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
104.00 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၂၉
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
0.6734
0.67565
အမြတ်
215.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97139245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6734
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
225.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67565
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
215.14 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၈:၄၆
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၂၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
0.67306
0.6752
အမြတ်
204.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97403810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67306
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
214.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၂၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.6752
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
204.14 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၁၅
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1
0.67291
0.6749
အမြတ်
189.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97319235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67291
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
199.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.6749
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
189.14 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၂၃:၄၅
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.67252
0.67447
အမြတ်
185.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97404826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67252
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
195.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67447
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
185.14 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၂၄
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၁
ရောင်းချမှု
1
0.67647
0.67477
အမြတ်
144.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97327209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67647
လဲလှယ်ခြင်း
-15.30 USD
စုစုပေါင်း
170.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67477
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
144.70 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၄၄
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၁
ရောင်းချမှု
1
0.67638
0.67477
အမြတ်
135.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97327265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67638
လဲလှယ်ခြင်း
-15.30 USD
စုစုပေါင်း
161.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67477
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
135.70 USD
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၀၁
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၀၄:၁၆
ရောင်းချမှု
1
0.86462
0.8618
အမြတ်
351.34 USD
EURGBP
စာချုပ်
#97240897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86462
လဲလှယ်ခြင်း
2.87 USD
စုစုပေါင်း
368.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.8618
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
351.34 USD
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၀
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.858
0.86129
အမြတ်
383.71 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96912725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.858
လဲလှယ်ခြင်း
-24.96 USD
စုစုပေါင်း
428.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.86129
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
383.71 USD
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၄၉
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
0.85661
0.85842
အမြတ်
196.59 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96916320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85661
လဲလှယ်ခြင်း
-19.99 USD
စုစုပေါင်း
236.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.85842
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
196.59 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၇:၀၈
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.85642
0.8604
အမြတ်
246.62 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96827530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85642
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
259.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.8604
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
246.62 USD