၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၀၅
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
109.545
109.525
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124940324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.525
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၀၁
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.554
109.558
အမြတ်
-0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124937066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.558
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၀၈
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.522
109.558
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124937916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.558
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၁၂
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၀၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.539
109.559
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124933930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.559
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၀၃
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.522
109.543
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124933208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.543
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၀၁
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.515
109.516
အမြတ်
-0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124927937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.516
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၅:၀၁
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.561
109.516
အမြတ်
-0.51 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124927414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.516
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.51 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၀:၀၂
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.447
109.516
အမြတ်
1.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124928845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.516
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၀၃
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10524
1.10523
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124926827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10523
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၂၈
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.31308
1.31285
အမြတ်
0.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#124776625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31285
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၀
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1092
1.10522
အမြတ်
-4.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124744119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10522
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.08 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၄၆
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11122
1.10523
အမြတ်
-6.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124685940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10523
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-6.09 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၅၈
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10862
1.10523
အမြတ်
-3.49 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124705833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10523
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.49 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၁၄
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.529
109.566
အမြတ်
0.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124927131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.566
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၅:၀၄
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.562
109.566
အမြတ်
-0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124925261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.566
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၄၀
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၇:၀၃
ရောင်းချမှု
1.11
1.31371
1.31298
အမြတ်
50.61 USD
USDCAD
စာချုပ်
#124774961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.11
ပြင်ပ
1.31298
ကော်မရှင်ခ
-11.10 USD
အမြတ်
50.61 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၂၃
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.52
109.56
အမြတ်
0.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124923931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.56
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၅၅:၀၄
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.553
109.56
အမြတ်
-0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124923434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.56
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၅၁:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.523
109.51
အမြတ်
-0.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124920568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.523
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၅၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.51
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၀၀
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၅၁:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.49
109.51
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124920883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၅၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.51
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.04
1.03926
1.03661
အမြတ်
6.19 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#124427776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.03926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.03661
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
6.19 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၉
ရောင်းချမှု
0.04
1.04178
1.03661
အမြတ်
12.85 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#124805829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.03661
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
12.85 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10553
1.10573
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124920624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10573
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၀၀
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.51
109.532
အမြတ်
0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124919875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.532
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10531
1.10551
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124920118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10531
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10551
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10532
1.10535
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124918977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10535
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10497
1.10535
အမြတ်
0.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124919452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10535
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.489
109.509
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124919653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.509
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.472
109.493
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124919450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.472
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.493
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.448
109.468
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124919219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.468
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.432
109.452
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124918978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.432
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.452
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၀
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.393
109.432
အမြတ်
0.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124918737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.432
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.426
109.431
အမြတ်
-0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124918416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.431
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၄
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10512
1.10532
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124916182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10532
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.401
109.404
အမြတ်
-0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124910269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.404
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.363
109.404
အမြတ်
0.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124914846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.404
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၁၄
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.31553
1.31371
အမြတ်
1.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#124815626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31371
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.29 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10492
1.10512
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124914834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10492
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10512
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၄
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10454
1.10482
အမြတ်
0.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124900278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10482
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၄၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10646
1.10482
အမြတ်
-1.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124890583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10482
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.74 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10387
1.10482
အမြတ်
2.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124903452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10482
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.55 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10505
1.10482
အမြတ်
-0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124893876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10482
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.33 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.381
109.4
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124909654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.4
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.355
109.375
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124907598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.375
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.4
109.351
အမြတ်
-0.55 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124882770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.351
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
109.283
109.351
အမြတ်
2.61 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124905992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
109.351
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.61 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၀၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.513
109.351
အမြတ်
-1.58 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124879537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.351
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.58 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.318
109.351
အမြတ်
0.61 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124905170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
109.351
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.61 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.348
109.351
အမြတ်
-0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124896803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.351
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10695
1.10715
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124888031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10715
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD