၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10685
1.10635
အမြတ်
-0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121763022
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10635
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၄၅:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10607
1.10635
အမြတ်
0.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121766246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10635
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.54 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၁၅:၁၆
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1065
1.10635
အမြတ်
-0.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121764762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10635
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.50 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10731
1.10637
အမြတ်
-1.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121760841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10637
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.04 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၂၀
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.10564
1.10635
အမြတ်
3.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121766923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10635
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.05 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၃၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.596
108.642
အမြတ်
0.65 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121769601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.642
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၁၆:၀၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၃၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.63
108.643
အမြတ်
0.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121767555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၉:၂၀
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၃၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.667
108.643
အမြတ်
-0.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121766766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၂:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.626
108.66
အမြတ်
0.21 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121765735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.626
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.66
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၁၆:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.655
108.66
အမြတ်
-0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121764836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.66
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၂၆
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
74.021
74.23
အမြတ်
3.44 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#121719953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
74.23
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.44 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၂၄
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
74.243
74.229
အမြတ်
-0.66 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#121699629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
74.229
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၀၅:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၁၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.628
108.658
အမြတ်
0.18 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121764162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၁၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.658
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၀၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.627
108.633
အမြတ်
-0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121759231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.633
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၀၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.596
108.633
အမြတ်
0.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121760398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.633
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10741
1.10736
အမြတ်
-0.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121756563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10736
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10693
1.10736
အမြတ်
0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121759069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10736
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၀၀
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.6
108.62
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121758948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.62
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.59
108.611
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121758792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.611
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၀၄
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.57
108.594
အမြတ်
0.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121758660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.594
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၀၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.552
108.572
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121757577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.572
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.549
108.554
အမြတ်
-0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121750537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.554
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၃၀
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.517
108.554
အမြတ်
0.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121752580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.554
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.10703
1.10683
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121754684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10683
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၀၅
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10763
1.10736
အမြတ်
-0.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121745105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10736
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10688
1.10736
အမြတ်
0.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121750724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10736
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.76 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10728
1.10736
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121748812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10736
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၀၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၄၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.53
108.55
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121749550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၄၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.55
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၂၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
81.778
81.932
အမြတ်
2.43 USD
CADJPY
စာချုပ်
#121721965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
81.778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
81.932
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.43 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၀၇
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.508
108.528
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121748222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.528
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၀၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.495
108.509
အမြတ်
0.03 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121744484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.509
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၀၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.466
108.509
အမြတ်
0.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121744978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.509
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.59 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.528
108.509
အမြတ်
-0.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121742111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.509
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၅:၀၄
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10772
1.10761
အမြတ်
-0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121737624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10761
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၂၀
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10704
1.10762
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121743503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10762
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၁၉:၀၄
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.516
108.519
အမြတ်
-0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121725116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၁၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.519
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.482
108.519
အမြတ်
0.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121726051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.519
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.10738
1.10717
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121736378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10717
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၀၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10735
1.10754
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121729846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10754
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10707
1.10731
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121728365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10731
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၂၆
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.62325
1.62215
အမြတ်
-0.95 USD
EURAUD
စာချုပ်
#121637423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.62325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62215
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.95 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၃၀:၂၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.6258
1.62215
အမြတ်
-5.38 USD
EURAUD
စာချုပ်
#121623762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.62215
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-5.38 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၄
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10683
1.10707
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121726757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10707
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၀၈:၅၀
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.61641
1.62173
အမြတ်
13.72 USD
EURAUD
စာချုပ်
#121679549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၀၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.61641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.62173
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
13.72 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၁၀
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
108.605
108.475
အမြတ်
5.49 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121685273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.475
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
5.49 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10652
1.10662
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121724307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10662
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10683
1.10662
အမြတ်
-0.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121721820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10662
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၀၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10615
1.10662
အမြတ်
0.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121725502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10662
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.74 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၁၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.501
108.519
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121723931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.519
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.512
108.503
အမြတ်
-0.37 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121719499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.503
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.37 USD