၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၇
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.92288
0.92356
အမြတ်
0.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504488611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၅၃
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92304
0.92356
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504471632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၀၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92305
0.92356
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504471646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၄၃
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၁၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25218
1.25235
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1504510499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25235
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၀၇
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.9222
0.9228
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504399963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9228
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၂၂
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92215
0.92284
အမြတ်
0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504399984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၇
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92163
0.9221
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504464159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၄၉
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92076
0.9214
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504452016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၄၈
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.92077
0.92143
အမြတ်
0.07 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504406045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.92143
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၃
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.73316
0.73376
အမြတ်
0.03 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1504460613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.73376
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၀
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91916
0.91998
အမြတ်
0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504459376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၉
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91923
0.91874
အမြတ်
-0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504458089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91874
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၁၇
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91955
0.91899
အမြတ်
-0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504457558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၉
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.91976
0.92054
အမြတ်
0.08 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504441278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.92054
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၄၈:၁၆
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.92078
0.91949
အမြတ်
-0.14 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504417426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.91949
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၇
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
130.176
130.152
အမြတ်
0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504419338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.152
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၄၂
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.05
130.261
130.209
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504397530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၃၀
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.92021
0.92054
အမြတ်
0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504413096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.92054
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၂၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၆:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.92077
0.92
အမြတ်
-0.08 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504410597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.92
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၃၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92118
0.9205
အမြတ်
-0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504404580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၅၃
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92118
0.9205
အမြတ်
-0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504404583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၄:၃၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.73508
0.73505
အမြတ်
0.00 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1504319392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.73505
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၂
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
130.278
130.238
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504397825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၀၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
130.353
130.29
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504390829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၁၉
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
130.357
130.288
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504390906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၁၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.73303
0.73375
အမြတ်
0.04 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1504365748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.73375
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၀၈
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
149.793
149.731
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1503103581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
149.793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
149.731
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၄၃
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
150.256
149.982
အမြတ်
0.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1504254385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
150.256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
149.982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၁၈
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
130.143
130.055
အမြတ်
0.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504267509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.055
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၁
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
130.279
130.143
အမြတ်
0.06 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504288306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.143
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၄၅
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.70118
0.70062
အမြတ်
0.01 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1504030197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.70062
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၄၇
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
130.344
130.302
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504286864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၇
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.07
129.947
129.914
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504254379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
129.914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၃၉
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.07
130.033
129.975
အမြတ်
0.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504253142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
129.975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၁:၃၁
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.07
130.082
129.966
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504137258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.082
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
129.966
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၅
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.05
130.069
129.965
အမြတ်
0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504149254
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
129.965
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၁:၃၈
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.07
130.081
130.046
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504137261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
130.046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၃၉
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
130.081
130.063
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504133664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၂၂
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
130.204
130.064
အမြတ်
0.06 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504240282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၆
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
130.289
130.223
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504161434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.223
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၄၇
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၄၈
ရောင်းချမှု
0.03
130.425
130.255
အမြတ်
0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504200916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
130.255
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၂
ရောင်းချမှု
0.03
130.407
130.348
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504192626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
130.348
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၄၀
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.05
130.52
130.436
အမြတ်
0.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504174992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၄၇:၃၃
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.73605
0.73572
အမြတ်
-0.01 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1504126998
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၄၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.73572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၂၄
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92608
0.92658
အမြတ်
0.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504163135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၁၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92609
0.92658
အမြတ်
0.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504163130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၀၉
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1749.93
1748.12
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1504139600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1749.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1748.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၄:၄၂
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1749.97
1748.27
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1504138826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1749.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1748.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၄၈
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.56044
1.56129
အမြတ်
0.01 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1500684704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.56044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.56129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၃၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
130.166
130.111
အမြတ်
0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504118525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.111
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD