၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၃၃
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ရောင်းချမှု
1
31718.75
34868.44
အမြတ်
-3 177.66 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#156093683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
31718.75
လဲလှယ်ခြင်း
-17.97 USD
စုစုပေါင်း
-3 149.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
34868.44
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-3 177.66 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၁၂:၁၅
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ရောင်းချမှု
1
31611.21
34868.44
အမြတ်
-3 267.23 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#156116916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
31611.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3 257.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
34868.44
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-3 267.23 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၂၄
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ရောင်းချမှု
1
32223.5
34868.44
အမြတ်
-2 678.90 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#156060336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
32223.5
လဲလှယ်ခြင်း
-23.96 USD
စုစုပေါင်း
-2 644.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
34868.44
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-2 678.90 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၁
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ရောင်းချမှု
1
32987.81
34868.44
အမြတ်
-1 890.63 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#156113315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
32987.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 880.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
34868.44
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-1 890.63 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၁:၂၉:၂၄
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ရောင်းချမှု
1
32048.77
34868.44
အမြတ်
-2 829.67 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#156117753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၁:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
32048.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 819.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
34868.44
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-2 829.67 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၀၉
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ရောင်းချမှု
1
32584.1
34868.44
အမြတ်
-2 318.30 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#156015300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
32584.1
လဲလှယ်ခြင်း
-23.96 USD
စုစုပေါင်း
-2 284.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
34868.44
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-2 318.30 USD
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၂၀:၁၄
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၃:၄၄
ကူးယူခြင်း
13.47%
6.1%
အမြတ်
-79.98 USD
DL-GREEN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၂၀:၁၄
အဝင်အမှတ်
13.47%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၃:၄၄
ပြင်ပ
6.1%
အမြတ်
-79.98 USD
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၈
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၃:၃၇
ကူးယူခြင်း
324.87%
275.24%
အမြတ်
-78.54 USD
DL-YELLOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၈
အဝင်အမှတ်
324.87%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၃:၃၇
ပြင်ပ
275.24%
အမြတ်
-78.54 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၆:၂၆
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၂၆
ကူးယူခြင်း
15.78%
13.37%
အမြတ်
-70.91 USD
DL-GREEN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၆:၂၆
အဝင်အမှတ်
15.78%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၂၆
ပြင်ပ
13.37%
အမြတ်
-70.91 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၁:၂၄
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၄၀
ကူးယူခြင်း
16.64%
15.78%
အမြတ်
-9.33 USD
DL-GREEN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၁:၂၄
အဝင်အမှတ်
16.64%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၄၀
ပြင်ပ
15.78%
အမြတ်
-9.33 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၅၇:၂၉
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၀၆:၅၁
ကူးယူခြင်း
11.59%
16.07%
အမြတ်
157.02 USD
DL-GREEN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၅၇:၂၉
အဝင်အမှတ်
11.59%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၀၆:၅၁
ပြင်ပ
16.07%
အမြတ်
157.02 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၄၄:၁၇
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၁၃
ကူးယူခြင်း
19.84%
14.39%
အမြတ်
-27.04 USD
DL-GREEN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၄၄:၁၇
အဝင်အမှတ်
19.84%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၁၃
ပြင်ပ
14.39%
အမြတ်
-27.04 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၁၉:၁၂
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၄၁:၃၈
ကူးယူခြင်း
271.54%
275.5%
အမြတ်
42.59 USD
DL-YELLOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၁၉:၁၂
အဝင်အမှတ်
271.54%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၄၁:၃၈
ပြင်ပ
275.5%
အမြတ်
42.59 USD