၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၃၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
131.77
131.205
အမြတ်
10.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#73126581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.36 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၂၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
132.121
131.2
အမြတ်
16.88 USD
EURJPY
စာချုပ်
#73143641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.88 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၀၇
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
130.559
130.338
အမြတ်
4.09 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72976272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.338
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.09 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၅၀
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
130.522
130.343
အမြတ်
3.32 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72976260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.32 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၉
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
130.495
130.345
အမြတ်
2.77 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72976205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.77 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၀၃
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
130.145
129.868
အမြတ်
5.15 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72896698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.868
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.15 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၅၆
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
130.113
129.853
အမြတ်
4.83 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72896648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.83 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၄၃
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
130.039
130.107
အမြတ်
-1.26 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72809922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.107
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.26 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၅၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
130.2
130.105
အမြတ်
1.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72839675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.76 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၁၂
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
130.251
130.104
အမြတ်
2.72 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72839779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.104
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.72 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၁၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
130.29
130.106
အမြတ်
3.41 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72839811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.41 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၁
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
130.399
130.106
အမြတ်
5.42 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72850505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.42 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၀၈
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
130.123
130.283
အမြတ်
-2.96 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72696366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.283
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.96 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၁၃:၀၄
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
130.415
130.28
အမြတ်
2.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72707874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.50 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၁
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
130.443
130.279
အမြတ်
3.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72708460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.279
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.03 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၅၈
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.02
130.494
130.281
အမြတ်
3.94 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72711855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.281
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.94 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၂၄
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
130.61
130.289
အမြတ်
5.94 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72713669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.94 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၄၀
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
130.67
130.568
အမြတ်
1.88 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72713761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.568
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.88 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၃၃
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
130.763
130.566
အမြတ်
3.64 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72713896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.566
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.64 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၁၇
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
130.844
130.565
အမြတ်
5.15 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72714728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.565
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.15 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၂၈:၀၈
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
130.541
130.199
အမြတ်
6.29 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72491375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၂၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.541
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.199
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.29 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၅၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
130.482
130.213
အမြတ်
4.94 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72487280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.213
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.94 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၃၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
130.4
130.216
အမြတ်
3.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72445044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.38 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၃၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
130.35
130.219
အမြတ်
2.41 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72445060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.219
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.41 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၃၀
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
130.305
130.217
အမြတ်
1.61 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72444818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.217
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.61 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၃၉
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
130.359
129.89
အမြတ်
8.58 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72383616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.58 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၀၉
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
130.58
130.08
အမြတ်
9.13 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72304911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.13 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၀၁
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
130.43
130.225
အမြတ်
3.74 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72105556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.225
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.74 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၃၈
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
130.39
130.225
အမြတ်
3.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72105548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.225
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၃၀
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
130.519
130.219
အမြတ်
5.47 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72126952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.219
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.47 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၉
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
130.497
130.218
အမြတ်
5.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72126822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.218
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.08 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၅၃
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
130.593
130.22
အမြတ်
6.80 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72127412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.80 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၄၉
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
130.35
130.222
အမြတ်
2.33 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72105545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.33 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၅၀
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
130.298
130.223
အမြတ်
1.37 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72105510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.223
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.37 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၂၁
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
130.3
130.148
အမြတ်
2.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72019543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.76 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၅၀
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
130.275
130.141
အမြတ်
2.43 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72018495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၄၅
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
130.333
130.146
အမြတ်
3.40 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72019527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.40 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၂၁
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
130.428
130.152
အမြတ်
5.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72048048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.152
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.01 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၂
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
130.373
130.256
အမြတ်
2.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72041907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.12 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၂၆
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
130.48
130.266
အမြတ်
3.88 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72048886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.266
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.88 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၅၃
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
130.528
130.269
အမြတ်
4.69 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72052945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.269
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.69 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၅၂
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
130.244
130.082
အမြတ်
2.92 USD
EURJPY
စာချုပ်
#71943063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.082
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.92 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၄၈
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
130.225
130.082
အမြတ်
2.58 USD
EURJPY
စာချုပ်
#71942964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.082
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.58 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၀၉
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
110.819
110.695
အမြတ်
2.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#71880671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၀၀
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
110.799
110.698
အမြတ်
1.82 USD
USDJPY
စာချုပ်
#71880658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.82 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၀
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
110.764
110.702
အမြတ်
1.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#71880613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.702
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၃၁:၄၈
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
110.845
110.641
အမြတ်
3.69 USD
USDJPY
စာချုပ်
#71810540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၃၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.641
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.69 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၂၆:၅၇
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
110.834
110.641
အမြတ်
3.49 USD
USDJPY
စာချုပ်
#71810400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.641
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.49 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၂၃
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.53695
1.54125
အမြတ်
6.55 USD
EURAUD
စာချုပ်
#71744184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.53695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.54125
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.55 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၁၅
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17723
1.1783
အမြတ်
2.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71693265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1783
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.14 USD