၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၅၈
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.9414
0.94027
အမြတ်
-7.78 USD
USDCHF
စာချုပ်
#140142705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9414
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
-7.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.94027
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-7.78 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၅၂
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.12959
1.13154
အမြတ်
10.79 USD
EURUSD
စာချုပ်
#140142690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12959
လဲလှယ်ခြင်း
-0.31 USD
စုစုပေါင်း
11.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.13154
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
10.79 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၁၂
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.94212
0.94137
အမြတ်
-5.38 USD
USDCHF
စာချုပ်
#140115304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.94137
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-5.38 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၀၅
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.12859
1.12962
အမြတ်
5.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#140115289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.12962
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
5.58 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၃၄
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.13015
1.12853
အမြတ်
-10.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#140028205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13015
လဲလှယ်ခြင်း
-0.31 USD
စုစုပေါင်း
-9.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.12853
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-10.63 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၄၃
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.93964
0.94216
အမြတ်
15.48 USD
USDCHF
စာချုပ်
#140028218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93964
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
16.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.94216
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
15.48 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.94019
0.93961
အမြတ်
-4.30 USD
USDCHF
စာချုပ်
#140027377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.93961
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-4.30 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၃၁
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.12895
1.13016
အမြတ်
6.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#140027352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.13016
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
6.66 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၃၇:၀၇
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.9376
0.93681
အမြတ်
-5.66 USD
USDCHF
စာချုပ်
#139961262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၃၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.93681
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-5.66 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၃၆:၅၈
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၁:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.13437
1.13635
အမြတ်
11.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139961255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.13635
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
11.28 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၃၂
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၃၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.93765
0.93755
အမြတ်
-1.16 USD
USDCHF
စာချုပ်
#139906558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93765
လဲလှယ်ခြင်း
0.08 USD
စုစုပေါင်း
-0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၃၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.93755
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-1.16 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၂
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၃၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.13379
1.13439
အမြတ်
2.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139906537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13379
လဲလှယ်ခြင်း
-0.92 USD
စုစုပေါင်း
3.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၃၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.13439
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
2.08 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၃:၅၃
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.94225
0.93762
အမြတ်
-30.23 USD
USDCHF
စာချုပ်
#139801102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-29.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.93762
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-30.23 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၃:၄၅
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.1281
1.13379
အမြတ်
33.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139801096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.13379
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
33.54 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၄၇
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.94348
0.94126
အမြတ်
-14.66 USD
USDCHF
စာချုပ်
#139264315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94348
လဲလှယ်ခြင်း
0.09 USD
စုစုပေါင်း
-14.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.94126
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-14.66 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၃၈
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.12897
1.13276
အမြတ်
21.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139264288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12897
လဲလှယ်ခြင်း
-0.93 USD
စုစုပေါင်း
22.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.13276
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
21.21 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၄၆
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.94617
0.94339
အမြတ်
-18.28 USD
USDCHF
စာချုပ်
#139221014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.94339
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-18.28 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၂၈
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.12584
1.12945
အမြတ်
21.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139221002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.12945
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
21.06 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၃၈:၁၁
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.9458
0.94614
အမြတ်
1.56 USD
USDCHF
စာချုပ်
#139211178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၃၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.94614
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.56 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၃၈:၂၄
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.12525
1.12578
အမြတ်
2.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139211184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၃၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.12578
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
2.58 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၂၂
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၂၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.94742
0.94563
အမြတ်
-11.85 USD
USDCHF
စာချုပ်
#139050436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94742
လဲလှယ်ခြင်း
0.11 USD
စုစုပေါင်း
-11.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၂၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.94563
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-11.85 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၃၆
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၂၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.1229
1.12518
အမြတ်
11.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139050441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1229
လဲလှယ်ခြင်း
-1.23 USD
စုစုပေါင်း
13.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.12518
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
11.85 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၀၃
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.23853
1.23851
အမြတ်
-0.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139050430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.23851
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၁၄
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.94777
0.94595
အမြတ်
-12.14 USD
USDCHF
စာချုပ်
#138826290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.94595
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-12.14 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၀၅
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.12245
1.12654
အမြတ်
23.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138826286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.12654
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
23.94 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၂၂
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.9456
0.94521
အမြတ်
-1.54 USD
USDCHF
စာချုပ်
#138393884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.94521
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.54 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၄
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.13004
1.13212
အမြတ်
5.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138393860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13212
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
5.94 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၀၈
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.94573
0.94551
အမြတ်
-1.00 USD
USDCHF
စာချုပ်
#138359708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.94551
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.00 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၀၀
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.12946
1.13018
အမြတ်
1.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138359684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13018
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.86 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၉
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.94727
0.94554
အမြတ်
-5.79 USD
USDCHF
စာချုပ်
#138313401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.94554
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-5.79 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၂
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.12705
1.12959
အမြတ်
7.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138313387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.12959
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
7.32 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၄၄
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.94763
0.94725
အမြတ်
-1.49 USD
USDCHF
စာချုပ်
#138307334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94763
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.94725
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.49 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၃၅
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.12581
1.12704
အမြတ်
3.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138307328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12581
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.12704
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.25 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၁၀
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.94808
0.94757
အမြတ်
-1.91 USD
USDCHF
စာချုပ်
#138274291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.94757
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.91 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၉
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.12477
1.12585
အမြတ်
2.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138274271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.12585
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.94 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၇:၀၆
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.95203
0.94814
အမြတ်
-12.61 USD
USDCHF
စာချုပ်
#138184479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.94814
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-12.61 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၆:၅၉
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.1191
1.1247
အမြတ်
16.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138184450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1247
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
16.50 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၃၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.95208
0.95198
အမြတ်
-0.62 USD
USDCHF
စာချုပ်
#138179505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.95198
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.62 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၂၆
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11852
1.11907
အမြတ်
1.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138179500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11907
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.35 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၂၃
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.95242
0.95207
အမြတ်
-1.40 USD
USDCHF
စာချုပ်
#138175444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.95207
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.40 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၁၅
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11767
1.11848
အမြတ်
2.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138175437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11848
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.13 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၂၂
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.328
107.31
အမြတ်
-57.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#136778179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.328
လဲလှယ်ခြင်း
-0.63 USD
စုစုပေါင်း
-56.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
107.31
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-57.35 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၄၃
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.321
107.31
အမြတ်
-57.15 USD
USDJPY
စာချုပ်
#136778030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.321
လဲလှယ်ခြင်း
-0.63 USD
စုစုပေါင်း
-56.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
107.31
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-57.15 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၂၃
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.262
107.296
အမြတ်
-55.90 USD
USDJPY
စာချုပ်
#136776644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.262
လဲလှယ်ခြင်း
-0.63 USD
စုစုပေါင်း
-54.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
107.296
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-55.90 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၄၄
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
107.691
107.42
အမြတ်
5.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#136259219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.691
လဲလှယ်ခြင်း
-1.68 USD
စုစုပေါင်း
7.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
107.42
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
5.59 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၄၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
107.726
107.42699999999999
အမြတ်
6.49 USD
USDJPY
စာချုပ်
#136442793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.726
လဲလှယ်ခြင်း
-1.56 USD
စုစုပေါင်း
8.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
107.42699999999999
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
6.49 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၁၈
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
69.842
69.249
အမြတ်
15.36 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#136695715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
69.842
လဲလှယ်ခြင်း
-0.60 USD
စုစုပေါင်း
16.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
69.249
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
15.36 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၅၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
71.159
68.96499999999999
အမြတ်
-62.18 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#136778118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.159
လဲလှယ်ခြင်း
-0.24 USD
စုစုပေါင်း
-61.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
68.96499999999999
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-62.18 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၄၄
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
71.089
68.981
အမြတ်
-59.77 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#136776722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.089
လဲလှယ်ခြင်း
-0.24 USD
စုစုပေါင်း
-58.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
68.981
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-59.77 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၂:၄၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
107.575
107.422
အမြတ်
2.41 USD
USDJPY
စာချုပ်
#136396602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.575
လဲလှယ်ခြင်း
-1.56 USD
စုစုပေါင်း
4.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
107.422
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.41 USD