၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၅၂
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၁၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.45118
1.44272
အမြတ်
12.38 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112938702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44272
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
12.38 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၁၇
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.45123
1.44284
အမြတ်
12.28 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112938970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44284
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
12.28 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၂၅
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.45113
1.44432
အမြတ်
9.89 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112939185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44432
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
9.89 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၀၁
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၆:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.45068
1.44461
အမြတ်
8.77 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112939712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44461
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
8.77 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၃
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.45146
1.44492
အမြတ်
9.48 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112938272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44492
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
9.48 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၂
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.45139
1.44492
အမြတ်
9.37 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112938049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44492
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
9.37 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၄
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.48015
1.44461
အမြတ်
-54.07 USD
EURCAD
စာချုပ်
#110750675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.48015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-53.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44461
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-54.07 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၄၉
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.47883
1.44461
အမြတ်
-52.08 USD
EURCAD
စာချုပ်
#110753450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.47883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-51.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44461
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-52.08 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၅၆
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.47704
1.44459
အမြတ်
-49.40 USD
EURCAD
စာချုပ်
#110786004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.47704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-49.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44459
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-49.40 USD
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၁၂
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.47152
1.44452
အမြတ်
-41.18 USD
EURCAD
စာချုပ်
#110822881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.47152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44452
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-41.18 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၂၂
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.47529
1.4668
အမြတ်
-13.24 USD
EURCAD
စာချုပ်
#110792999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.47529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.4668
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-13.24 USD
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၄၈:၄၂
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.46912
1.45115
အမြတ်
-27.60 USD
EURCAD
စာချုပ်
#111566335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၄၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.46912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45115
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-27.60 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၄
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.44677
1.45107
အမြတ်
6.11 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112786356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.44677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45107
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
6.11 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၀၃
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.45161
1.45214
အမြတ်
0.40 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112693911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.45161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45214
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၃၃
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.45622
1.45498
အမြတ်
1.48 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112639647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45622
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45498
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.48 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၁၂
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.45602
1.45512
အမြတ်
0.96 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112639141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45512
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.96 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၄၂
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.45594
1.45511
အမြတ်
0.86 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112638799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45511
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၀၈
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.45578
1.45511
အမြတ်
0.61 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112638413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45511
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၅၈
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.45575
1.4552
အမြတ်
0.43 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112638186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.4552
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၅၁:၅၄
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.47394
1.45595
အမြတ်
-27.68 USD
EURCAD
စာချုပ်
#110809678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၅၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.47394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45595
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-27.68 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၂:၄၇
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.45554
1.45418
အမြတ်
1.67 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112545722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45418
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.67 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၀၂
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.45508
1.45418
အမြတ်
0.97 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112541618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45418
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.97 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၂:၅၂
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.45527
1.45419
အမြတ်
1.24 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112531210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45419
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.24 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၅၈
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.4552
1.45418
အမြတ်
1.16 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112530861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45418
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.16 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၁၉
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.45524
1.45378
အမြတ်
1.82 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112522914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45378
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.82 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၆:၀၃
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.45508
1.45376
အမြတ်
1.60 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112523165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45376
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.60 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၂၉
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.4552
1.45378
အမြတ်
1.76 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112522658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45378
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.76 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၅၉
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၁၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.45414
1.45375
အမြတ်
0.20 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112520440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45375
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၅၀
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.45427
1.4537
အမြတ်
0.47 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112519982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.4537
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.47 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၆
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.45412
1.4537
အမြတ်
0.24 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112519728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.4537
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၂
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.45408
1.45362
အမြတ်
0.30 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112519477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45362
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.30 USD
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၇
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.46307
1.45522
အမြတ်
-12.34 USD
EURCAD
စာချုပ်
#111613962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.46307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45522
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-12.34 USD
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၅၈
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.46099
1.45406
အမြတ်
-10.94 USD
EURCAD
စာချုပ်
#111636942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.46099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45406
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-10.94 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၁၈
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.45214
1.45112
အမြတ်
1.15 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112499916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45112
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.15 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၃၉
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.45214
1.45108
အမြတ်
1.21 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112500221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45108
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.21 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၉:၀၇
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.45182
1.45107
အမြတ်
0.74 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112501572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45107
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.74 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၆:၁၅
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.45243
1.45112
အမြတ်
1.59 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112505909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45112
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.59 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၀၂
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33235
1.3323
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#112129219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3323
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၄၀
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.4744
1.48163
အမြတ်
-11.27 USD
EURCAD
စာချုပ်
#110177043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.48163
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-11.27 USD
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၂၆
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.47299
1.48159
အမြတ်
-13.32 USD
EURCAD
စာချုပ်
#110501444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.48159
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-13.32 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၃:၂၄
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.47659
1.48161
အမြတ်
-7.94 USD
EURCAD
စာချုပ်
#109754607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.48161
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-7.94 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၅၅
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.47313
1.48132
အမြတ်
-12.71 USD
EURCAD
စာချုပ်
#109670436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.48132
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-12.71 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၃၈
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.47726
1.48154
အမြတ်
-6.83 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107986429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.48154
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-6.83 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၃၂
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.47567
1.48159
အမြတ်
-9.29 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107979770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.48159
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-9.29 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၂၉
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.47189
1.4816
အမြတ်
-14.99 USD
EURCAD
စာချုပ်
#107968662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.4816
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-14.99 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၃၁
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.48108
1.48105
အမြတ်
-0.35 USD
EURCAD
စာချုပ်
#109434044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.48108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.48105
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၅၇:၁၃
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20932
1.21078
အမြတ်
2.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109538065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21078
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.72 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၀၅
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21091
1.21154
အမြတ်
1.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109534027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၃
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.11267
1.11155
အမြတ်
2.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#107968258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11155
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.04 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၄၁
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.11992
1.1115
အမြတ်
16.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#107993353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1115
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
16.64 USD