၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၅၇:၁၃
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20932
1.21078
အမြတ်
2.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109538065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21078
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.72 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၀၅
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21091
1.21154
အမြတ်
1.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109534027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၃
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.11267
1.11155
အမြတ်
2.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#107968258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11155
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.04 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၄၁
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.11992
1.1115
အမြတ်
16.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#107993353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1115
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
16.64 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၈:၄၀
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.1175
1.1115
အမြတ်
11.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#107985920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1115
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
11.80 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၅၄
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.11422
1.112
အမြတ်
4.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#107976871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.112
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.24 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၁၄
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.11339
1.112
အမြတ်
2.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#107974183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.112
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.58 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၃:၄၀
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၀၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.70733
1.73492
အမြတ်
-36.06 USD
EURNZD
စာချုပ်
#107969084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.73492
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-36.06 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၁:၄၅:၄၅
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.7069
1.73212
အမြတ်
-33.05 USD
EURNZD
စာချုပ်
#108010480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၁:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.73212
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-33.05 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၀၁
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.32587
1.32245
အမြတ်
4.97 USD
USDCAD
စာချုပ်
#107903261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.32245
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.97 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၁၂
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.32395
1.323
အမြတ်
1.24 USD
USDCAD
စာချုပ်
#107901434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32395
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.323
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.24 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၀၂
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.32429
1.323
အမြတ်
1.75 USD
USDCAD
စာချုပ်
#107899403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.323
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.75 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၆:၀၂
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.3246
1.323
အမြတ်
2.22 USD
USDCAD
စာချုပ်
#107902310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.323
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.22 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၀
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.32344
1.323
အမြတ်
0.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#107898468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.323
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.47 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၃:၂၃
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
70.015
69.901
အမြတ်
1.73 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#107840705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
70.015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
69.901
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.73 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၃:၀၀
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
72.93
72.739
အမြတ်
3.17 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#107840294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
72.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
72.739
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.17 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၃၅
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
72.936
72.737
အမြတ်
3.33 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#107839771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
72.936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
72.737
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.33 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၅၃
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၃၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.32192
1.3235
အမြတ်
2.19 USD
USDCAD
စာချုပ်
#107803962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၃၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3235
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.19 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၃၃
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.3214
1.31982
အမြတ်
2.19 USD
USDCAD
စာချုပ်
#107765327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31982
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.19 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၄၉
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.32145
1.3199
အမြတ်
2.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#107765635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3199
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.15 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၅
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
132.823
132.373
အမြတ်
7.87 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#107534297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.373
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.87 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၄၅
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၃၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
132.522
132.42
အမြတ်
1.47 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#107532415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.42
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.47 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၅၆
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.545
108.715
အမြတ်
2.93 USD
USDJPY
စာချုပ်
#107542206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.715
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.93 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၁၀
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.68708
0.68907
အမြတ်
3.78 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#107341390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68907
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.78 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၄၄
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.68762
0.68906
အမြတ်
2.68 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#107339645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68906
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.68 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၃၉
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.68902
0.68906
အမြတ်
-0.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#107310602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68906
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၁၃
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.21827
1.21667
အမြတ်
3.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#107312356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21827
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21667
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.00 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၅
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.99059
0.99096
အမြတ်
0.55 USD
USDCHF
စာချုပ်
#107310217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99059
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99096
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.55 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၅၈
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.31801
1.31657
အမြတ်
1.99 USD
USDCAD
စာချုပ်
#106894395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31657
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.99 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၄၀
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၇:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.31801
1.31652
အမြတ်
2.06 USD
USDCAD
စာချုပ်
#106893970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31652
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.06 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၈
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31266
1.31667
အမြတ်
5.89 USD
USDCAD
စာချုပ်
#106625747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31667
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.89 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၅၃
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31326
1.31662
အမြတ်
4.90 USD
USDCAD
စာချုပ်
#106486148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31662
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.90 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၄၂:၀၃
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31376
1.3166
အမြတ်
4.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#106479661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3166
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.11 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၂၇
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၂၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.11498
1.11334
အမြတ်
3.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#106429806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၂၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11334
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.08 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၃၇
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98493
0.98447
အမြတ်
-0.57 USD
USDCHF
စာချုပ်
#106428353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98447
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၃၁:၀၉
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
108.272
108.047
အမြတ်
3.96 USD
USDJPY
စာချုပ်
#106370566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.047
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.96 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၄၅
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
108.238
108.118
အမြတ်
2.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#106366391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.118
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.02 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၈:၃၂
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
108.201
108.118
အမြတ်
1.34 USD
USDJPY
စာချုပ်
#106365011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.201
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.118
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.34 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၁၇
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
108.187
108.118
အမြတ်
1.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#106311218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.118
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.08 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၃၉
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
134.491
134.585
အမြတ်
1.34 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#106139645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
134.585
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.34 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၅၄
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.6359
1.63449
အမြတ်
1.76 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#106062824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.63449
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.76 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၅
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.63483
1.63443
အမြတ်
0.22 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#106055241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.63443
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၃
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25048
1.25082
အမြတ်
0.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#106049638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၄၅:၂၂
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.25348
1.251
အမြတ်
4.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#106028006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၄၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.251
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.76 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၄၉
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.24948
1.251
အမြတ်
-3.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#105956200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.251
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.24 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၄၀:၂၂
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.25316
1.251
အမြတ်
4.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#106027178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၄၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.251
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.12 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၂၈
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.24993
1.251
အမြတ်
-2.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#105957607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.251
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.34 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၃၄
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25203
1.25438
အမြတ်
4.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#106014696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25438
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.50 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၁၈:၀၈
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.25505
1.25181
အမြတ်
6.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#105986719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25181
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.28 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၆:၅၆
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.25351
1.2519
အမြတ်
3.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#105968592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2519
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.02 USD