၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၁၈
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3097
1.30996
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144124560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30996
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၁၀
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31056
1.31077
အမြတ်
0.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144123281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31077
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၁၅
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30969
1.31045
အမြတ်
3.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144122735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31045
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.30 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၀
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.31065
1.30978
အမြတ်
3.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144121934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30978
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.85 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၅၉
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.31047
1.30977
အမြတ်
3.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144121893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30977
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၄
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31031
1.31045
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144115321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31045
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၅၅
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31039
1.31045
အမြတ်
-0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144114999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31045
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၅၁
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.32371
1.3263
အမြတ်
-10.26 USD
USDCAD
စာချုပ်
#144104411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3263
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-10.26 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၃၀
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.32448
1.3263
အမြတ်
-7.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#144107331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3263
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-7.36 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၁၆
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30563
1.30753
အမြတ်
3.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144073283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30753
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.60 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၂၂
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3059
1.30755
အမြတ်
3.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144069813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3059
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30755
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.10 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၁၂
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30608
1.30767
အမြတ်
2.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144069669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30767
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.98 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၂၉
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30622
1.30768
အမြတ်
2.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144069592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30622
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30768
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.72 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၁၉:၄၇
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30606
1.30615
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144060327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၁၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30606
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30615
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၂၄
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.90361
0.90407
အမြတ်
2.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#144013232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.90407
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.01 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၂၅
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30907
1.3095
အမြတ်
1.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144011256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30907
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3095
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.65 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၃၂
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30931
1.3095
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144010634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3095
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၄၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.31123
1.31075
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144007555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31075
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.90 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၃၈
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.311
1.31192
အမြတ်
4.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144005818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31192
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.10 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31127
1.31192
အမြတ်
2.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#144005766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31192
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.75 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၅၈
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30915
1.3115
အမြတ်
11.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143995245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3115
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
11.25 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၂၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30974
1.31153
အမြတ်
8.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143993271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31153
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.45 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၃၅
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31048
1.31157
အမြတ်
4.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143991963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31157
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.95 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၄၄
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.90428
0.9033
အမြတ်
-7.42 USD
EURGBP
စာချုပ်
#143979347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9033
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-7.42 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၂၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.9044
0.9033
အမြတ်
-8.21 USD
EURGBP
စာချုပ်
#143978380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9033
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-8.21 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၄၆
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.90452
0.9033
အမြတ်
-9.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#143978052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9033
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-9.00 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၀၀
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30228
1.3028
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143895291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3028
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၄၄
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30243
1.30237
အမြတ်
-0.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143892719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30237
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၂၅
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30185
1.30234
အမြတ်
0.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143892828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30185
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30234
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.78 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၈
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3022
1.3023
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143892780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3023
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၀၈
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3015
1.30229
အမြတ်
1.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143894049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30229
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.38 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၁၄
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.30338
1.30273
အမြတ်
1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143891135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30273
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.10 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၂၄
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.89881
0.90101
အမြတ်
13.37 USD
EURGBP
စာချုပ်
#143732838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.90101
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
13.37 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၄၃
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.30666
1.3062
အမြတ်
1.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143832137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3062
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၁၈
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30416
1.3063
အမြတ်
10.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143826199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3063
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
10.20 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၁
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30368
1.3063
အမြတ်
12.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143826509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3063
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
12.60 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၁၃
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.31194
1.30187
အမြတ်
49.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143662506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30187
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
49.85 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၃၀
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.31146
1.30187
အမြတ်
47.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143681396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30187
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
47.45 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၃၅
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.3113
1.31113
အမြတ်
0.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143658227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31113
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.35 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၃၆
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.31045
1.31219
အမြတ်
-9.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143636895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31219
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-9.20 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၃၁
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.3097
1.31144
အမြတ်
-9.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143624164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31144
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-9.20 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၄၃
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.30954
1.30994
အမြတ်
-2.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143616772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30994
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-2.50 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၁၅
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.3085
1.30994
အမြတ်
-7.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143604088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30994
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-7.70 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၂၃
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.30774
1.30994
အမြတ်
-11.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143602301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30994
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-11.50 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၄၀
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.30861
1.3083
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143586953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3083
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၃၂
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30943
1.30668
အမြတ်
-14.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143540945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30668
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-14.25 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၉
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
2033.64
2026.75
အမြတ်
-7.09 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143547760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2033.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2026.75
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.09 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၇
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
2036.41
2026.75
အမြတ်
-9.86 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143545025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2036.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2026.75
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.86 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၃၄
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
2039.38
2026.75
အမြတ်
-12.83 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143543413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2039.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2026.75
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-12.83 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၄၀
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
2042.37
2026.75
အမြတ်
-15.82 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#143543133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2042.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2026.75
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-15.82 USD