၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၀၁
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
120.312
120.291
အမြတ်
-0.79 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119669422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.291
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.79 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၃၈
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
120.416
120.291
အမြတ်
-2.70 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119660328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.291
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.70 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၄:၅၄
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
120.267
120.288
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119682330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.288
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၃၅
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
120.197
120.285
အမြတ်
1.22 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119698351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.285
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၃၈
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
120.026
120.067
အမြတ်
0.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119705627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.067
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၂၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
119.896
119.919
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119792640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
119.919
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၁၉
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
119.48
119.844
အမြတ်
6.30 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119951991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
119.844
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
6.30 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၈:၃၉
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
140.172
140.228
အမြတ်
0.62 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#119673214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
140.228
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၀:၄၈
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.68382
0.6847
အမြတ်
1.56 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#119673677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.6847
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.56 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၅၆
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.63666
0.63332
အမြတ်
6.48 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119576226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63332
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.48 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၃၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.63535
0.63332
အမြတ်
3.86 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119571957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63332
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.86 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၀၃
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.63442
0.63332
အမြတ်
2.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119559291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63332
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.00 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၀၀
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
139.522
139.74
အမြတ်
3.60 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#119569560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
139.74
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၃၂
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.63317
0.63367
အမြတ်
0.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119519313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63367
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၀၇:၅၅
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.64212
0.63299
အမြတ်
18.06 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118816334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၀၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63299
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
18.06 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၁၈
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.6386
0.63296
အမြတ်
11.08 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118778366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63296
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
11.08 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၂၈:၂၃
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.63743
0.63299
အမြတ်
8.68 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118776592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၂၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63299
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.68 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၁၇
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.63585
0.63362
အမြတ်
4.26 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118774217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63362
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.26 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၆:၄၂
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.63461
0.63362
အမြတ်
1.78 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118772240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63362
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.78 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၅၇
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.63424
0.63365
အမြတ်
0.98 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118770290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63365
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.98 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၁၅
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.63414
0.63367
အမြတ်
0.74 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118771657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63367
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.74 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၅၂
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.6343
0.63388
အမြတ်
0.64 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118770631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.64 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၅:၄၃
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.63443
0.63405
အမြတ်
0.56 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118771938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63405
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.56 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၅၀
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.63517
0.63404
အမြတ်
2.06 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118772671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63404
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.06 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၁၄
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.45513
1.46127
အမြတ်
8.94 USD
EURCAD
စာချုပ်
#118725095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.45513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.46127
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
8.94 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၀၂
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
140.345
140.174
အမြတ်
2.74 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#118702454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
140.174
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.74 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၃၆
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
140.187
140.102
အမြတ်
1.16 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#118699118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
140.102
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.16 USD
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၄၃
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
139.979
140.034
အမြတ်
0.61 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#118652926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
140.034
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.61 USD
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၃
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
140.258
140.091
အမြတ်
2.66 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#118628403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
140.091
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.66 USD
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၁၃
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.44676
1.4488
အမြတ်
2.72 USD
EURCAD
စာချုပ်
#118578858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.44676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.4488
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.72 USD
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၃၃
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.44756
1.44846
အမြတ်
0.97 USD
EURCAD
စာချုပ်
#118572653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.44756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44846
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.97 USD
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၁
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.44799
1.44842
အမြတ်
0.26 USD
EURCAD
စာချုပ်
#118554157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.44799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44842
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၀၉
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
140.163
139.716
အမြတ်
7.81 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#118496908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
139.716
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.81 USD
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၂၉
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30533
1.30653
အမြတ်
1.64 USD
USDCAD
စာချုပ်
#118462371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30653
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.64 USD
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၄၃:၀၈
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.44799
1.45
အမြတ်
2.68 USD
EURCAD
စာချုပ်
#118380229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၄၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.44799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.68 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၅၆
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.46643
1.44731
အမြတ်
28.88 USD
EURCAD
စာချုပ်
#113038839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44731
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
28.88 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၆
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.45864
1.44747
အမြတ်
16.70 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112947443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44747
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
16.70 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၄၆
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.45648
1.44743
အမြတ်
13.46 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112941617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44743
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
13.46 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၀၂
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.45363
1.44744
အမြတ်
9.07 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112940974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44744
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
9.07 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၄၀
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.4514
1.44749
အမြတ်
5.59 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112938483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44749
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.59 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၃၆
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.44632
1.44748
အမြတ်
-2.17 USD
EURCAD
စာချုပ်
#115148054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.44632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44748
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.17 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၃၆
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.44674
1.44748
အမြတ်
-1.53 USD
EURCAD
စာချုပ်
#115163547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.44674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44748
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-1.53 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၅၈
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.44835
1.44748
အမြတ်
0.93 USD
EURCAD
စာချုပ်
#115295986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.44835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44748
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.93 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၅၂
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၁၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.45118
1.44272
အမြတ်
12.38 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112938702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44272
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
12.38 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၁၇
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.45123
1.44284
အမြတ်
12.28 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112938970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44284
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
12.28 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၂၅
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.45113
1.44432
အမြတ်
9.89 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112939185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44432
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
9.89 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၀၁
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၆:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.45068
1.44461
အမြတ်
8.77 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112939712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44461
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
8.77 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၃
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.45146
1.44492
အမြတ်
9.48 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112938272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44492
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
9.48 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၂
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.45139
1.44492
အမြတ်
9.37 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112938049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44492
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
9.37 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၄
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.48015
1.44461
အမြတ်
-54.07 USD
EURCAD
စာချုပ်
#110750675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.48015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-53.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.44461
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-54.07 USD